Archiv pro kategorii prvouka

NOVINKA Oskarova prvouka 1

Středa, Srpen 14th, 2019


Nová prvouka Objevujeme a poznáváme s Oskarem tvoří spolu se Čteme a píšeme s Agátou a Matýskovou matematikou ucelený soubor vzdělávacích materiálů AMOS.

Objevujeme a poznáváme s Oskarem pro 1. ročník zahrnuje pracovní učebnici Oskarova prvouka 1, její interaktivní verzi ve formátu MIUč+, metodický průvodce a sadu pokusů Oskarovy pokusy 1 ve formátu MIUč+. Pracovní učebnice má schvalovací doložku MŠMT.

Oskarova prvouka 1 - učebnice

Cena s DPH:
99 Kč
 ks

Oskarova prvouka 1 - metodický průvodce

Cena s DPH:
179 Kč
 ks

Časový plán

Klíčové kompetence

Očekávané výstupy

Další informace a materiály na diskusním fóru Sdílíme zkušenosti s AMOSem.

Šest základních výhod Objevujeme a poznáváme s Oskarem:
1. PIKTOGRAFICKÉ ZADÁNÍ: Pomocí piktogramů mohou žáci od první hodiny 1. ročníku samostatně číst zadání.
2. MYŠLENKOVÉ MAPY: Systematicky využívá myšlenkové mapy jak k navození témat a inspiraci vyjadřování žáků, tak k opakování.
3. UPLATNĚNÍ ČTENÍ: Průběžně využívá nabývané čtenářské dovednosti. V prvouce jsou zařazeny pouze texty, které žáci umí přečíst.
4. POUŽÍVÁNÍ SAMOLEPEK: Přílohou učebnice je sada samolepek, které žáci využívají ve vybraných cvičeních a pro lepší orientaci v probírané látce.
5. MIUč+: Učebnice je zpracována také v interaktivní podobě jako MIUč+ Oskarova prvouka 1. Výuka s MIUČ+ žáky baví a přispívá k efektivnosti výukového procesu.

6. POKUSY: K učebnici je vytvořena MIUč+ Oskarovy pokusy 1 obsahující sadu pokusů v úrovni, která umožňuje jejich samostatné provádění žáky. (Je součástí MIUč+ Oskarova prvouka 1, lze ji také zakoupit samostatně.)

Více informací najdete na nns.cz/amos.

Pexesa do prvouky

Čtvrtek, Červenec 4th, 2019

Pexesa jsou koncipována k obrazovým dvoustranám v učebnici, kde mohou žáci pozorovat živé organizmy v jejich přirozeném životním prostředí během čtyř ročních období. (Podzimní rybník, Zimní zahrada a Jarní les jsou jednostranně.) Pexesa zachycují tyto živé organizmy na fotografiích. Žáci tak mohou rostliny, živočichy a houby spatřit i zblízka a v jejich skutečné podobě. Při hře se je snadno naučí poznávat.

Pracovní listy Já a můj svět 1

Cena s DPH:
43 Kč
 ks

Pracovní listy Já a můj svět 2

Cena s DPH:
49 Kč
 ks

Pracovní listy Já a můj svět 3

Cena s DPH:
49 Kč
 ks

Pracovní listy Já a můj svět pro 1., 2. a 3. ročník

Čtvrtek, Květen 23rd, 2019

Nová ucelená řada pracovních listů k oblíbené řadě prvouk Já a můj svět prověřené vyučujícími několikaletou praxí.

Právě vycházející pracovní listy Já a můj svět pro 3. ročník uzavírají ucelenou sadu pracovních listů od 1. do 3. ročníku. Vznikly z podnětu vyučujících.

Slouží k systematické přípravě žáků na samostudium. 

Obsahují i náměty k sebehodnocení.

Pracovní listy Já a můj svět 1

Cena s DPH:
43 Kč
 ks

Pracovní listy Já a můj svět 2

Cena s DPH:
49 Kč
 ks

Pracovní listy Já a můj svět 3

Cena s DPH:
49 Kč
 ks

Od 2. ročníku se žáci zkoušejí v prvouce poprvé samostatně připravovat na krátké prověrky jejich znalostí. Učí se shrnout z učiva podstatné. Ve shrnutí učiva na konci stránky v učebnici naleznou podstatné informace z probraného učiva. Vyučující žákům poradí, jak z nich vybrat pojmy, které jim umožní si tyto informace snadněji zapamatovat. Při osvojování si základních informací vyvozují žáci vždy na tom, co je jim blízké.

Pracovní listy nabízí návod, jak k systematického zpřehlednění vědomostí využít tabulku. S tabulkami pracují žáci společně. Teprve se učí informace ze shrnutí zpřehlednit. Společná práce jim umožní utvrdit si své vědomosti.

S úkoly určenými k samostatné práci pracují až v následující hodině. Než začnou žáci samostatně pracovat, vyučující jim vysvětlí, jak budou jednotlivé úkoly zpracovávat. Ujistí se, že všichni rozuměli, co budou dělat. Velmi důležité je dodat žákům sebedůvěru a pochválit je.

Pracovní listy nejsou určeny k prověření znalostí. Při práci s pracovními listy žáky neomezujeme časovým limitem, během kterého musí úkoly zvládnout. Žák sám rozhodne o tom, že je s úkoly hotov. Ti, kteří jsou již spokojení se svou prací, přechází do komunitního kruhu. Vyučující pozitivně zhodnotí jejich práci a poukáže na tom, v čem by se mohli zlepšit. Nikdy však nesrovnává výkony žáků. Vyzdvihuje jedinečnost každého z nich.

Pracovní listy obsahují náměty k sebehodnocení. U žáků mladšího školní věku je vhodné začít vyjádřením svých pocitů např. kresbou a její barevností. Sebehodnocení žákovi pomůže uvědomit si své přednosti, ale také pro příště lépe odhadnout své možnosti. Společným zhodnocením práce na závěr posilujeme sebevědomí žáků a motivujeme je do další práce. V pracovních listech pro 3. ročník učí žáky zhodnotit svou práci Ájin Čertík navíc i v anglickém jazyce.

Při tvorbě pracovních listů spolupracovali vyučující. S pracovními listy před jejich vydáním pracovali žáci. Zhodnotili, jak se jim na jednotlivých cvičeních pracovalo, zda byly časově náročná, příliš těžká, nebo naopak snadná. Navrhli zjednodušení zadání cvičení. Vyjadřovali i své názory na obrázky a fotografie. Na základě jejich postřehů byly pracovní listy upraveny. Děkujeme za jejich podnětné připomínky.