Archiv pro kategorii vlastiveda

NOVINKA VLASTIVĚDA 5 Porozumění v souvislostech, Poznáváme svět kolem nás: jsme občané

Čtvrtek, 1 září, 2022

Učebnice v souladu se stávajícím RVP do učiva zahrnují základní geografické, politické, hospodářské a kulturní údaje o České republice a Evropě. Zároveň však již zohledňují Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, jejichž cílem je zaměřit vzdělávání na získání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život. Proto jsou nově zařazena také témata, která u žáků podporují sebepoznání a sebehodnocení, podněcují je ke kritickému myšlení a povzbuzují je v jejich prosociálním chování a v zájmu o dění ve společnosti.

Učebnice žáky vede nejen ke znalostem základních geografických údajů, ale také k získání kompetencí potřebných pro aktivní občanský i osobní život. Učebnice je rozdělena do tří základních oddílů:

V oddíle Jsme občané České republiky se žáci seznámí s demokratickými principy fungování státu a s tím, jaký význam má stát pro své občany. Dozvědí se, co je podstatou občanské společnosti, jaký vliv na nás mohou mít média a jaká nebezpečí jim mohou hrozit v on-line prostředí.

Oddíl Jsme obyvatelé Evropy naváže na představení Evropy v minulém ročníku a vede žáky k uvědomění si společných evropských kořenů a bližšímu poznání sousedních států. Objasní také význam členství ČR v Evropské unii.

U oddílu Jsme obyvatelé světa se žáci zamyslí nad cíli mezinárodních organizacích a nad globálními problémy, zejména změnou klimatu.

Interaktivní pracovní list a PDF ke stažení DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII A MEZINÁRODNÍ DEN STUDENTSTVA

Úterý, 30 srpna, 2022

PDF ke stažení zde.

Interaktivní pracovní list spustíte kliknutím na obrázek:

 

NOVINKA VLASTIVĚDA Poznáváme svět kolem nás

Úterý, 31 srpna, 2021


Učebnice v souladu se stávajícím RVP do učiva zahrnují základní geografické, politické, hospodářské a kulturní údaje o České republice a Evropě. Zároveň však již zohledňují Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, jejichž cílem je zaměřit vzdělávání na získání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život. Proto jsou nově zařazena také témata, která u žáků podporují sebepoznání a sebehodnocení, podněcují je ke kritickému myšlení a povzbuzují je v jejich prosociálním chování a v zájmu o dění ve společnosti.


MIUč+ k nákupu zdarma:

Učebnice žáky vede nejen ke znalostem základních geografických údajů, ale také k získání kompetencí potřebných pro aktivní občanský i osobní život. Učebnice je rozdělena do čtyř základních oddílů:

V oddíle Žijeme mezi lidmi se žáci zamýšlí nad tím, jaké máme vlastnosti, jak si můžeme plánovat plnění úkolů či jak se k sobě navzájem máme správně chovat.

V oddíle Žijeme na Zemi si žáci rozšíří dosavadní znalosti o Zemi, o podnebí a počasí, O typech krajin, orientaci v krajině a na mapě a seznámí se základními geografickými údaji o Evropě.

Oddíl Žijeme v České republice žákům představí Českou republiku z hlediska zeměpisného, kulturního i hospodářského, přičemž žáky vede zejména k bližšímu poznání oblastí, v nichž žijí.

Závěrečný oddíl Základy finanční gramotnosti žákům dané téma přiblíží v rozsahu přiměřeném jejich věku.

Odlišnosti materiálů pro výuku vlastivědy Vlastivěda – Porozumění v souvislostech – Poznáváme svět kolem nás: kde žijeme od původních materiálů:

 1. Místo výčtů a vyjmenovávání zeměpisných údajů je větší prostor věnován tomu, aby se žáci naučili vyhledávat informace v mapách či jednoduchých grafech či na internetu.
 2. Vzhledem k tomu, že nové učivo vlastivědy je často prohloubením dosavadních znalostí z prvouky, jsou jednotlivé kapitoly uvozeny obrazovou myšlenkovou mapou s tematicky volenou ilustrací myšáka a jednoduchými otázkami, které zároveň označují části kapitoly; myšlenkové mapy mohou pomoci jak při opakování, tak při navození zájmu o nové poznatky.
 3. Mapy se nacházejí přímo u učiva (větší na dvojstraně), jehož se týkají.
 4. Motivačníilustrační texty jsou doplněny otázkami, které žáky vedou ke zdokonalení čtení s porozuměním.
 5. Vzhledem k požadavku, aby se žáci zabývali zejména krajem, v němž žijí, jsou všechny kraje pouze společně stručně představeny na mapě v závěru kapitoly o krajích; informace o svém bydlišti a kraji, v němž žijí, žáci sami průběžně zpracují v úkolech „Mé bydliště a okolí“ a „Náš kraj“ (uprostřed pracovního sešitu) na základě úkolů v učebnici; v učebnici je navíc uveden odkaz, na nichž budou k dispozici podrobnější představení jednotlivých krajů, z nichž si budou moci vyučující i žáci vybrat svůj kraj; všechna tato podrobnější představení budou také součástí MIUč+.
 6. Pod čarou jsou uvedena anglická slovíčka, která souvisejí s probíraným učivem a pomáhají rozšiřování slovní zásoby žáků v anglickém jazyce.

Výňatky z recenzních posudků MŠMT:

doc. Ivana Brtnová Čepičková

Motivační úroveň je díky zpracování velmi vysoká. Dětem se bude líbit. Moderní, srozumitelná, podporující aktivitu žáků.  Děti se neučí o něčem, ale prostřednictvím něčeho. Pěkné jsou ukázky z moderní dětské literatury.

Metodická úroveň učebnice je na vynikající úrovni. Množství různých úkolů, mezipředmětovost, klíčové kompetence to vše je na vynikající úrovni.

Učebnice mě velmi mile překvapila. Je to moderně pojatá učebnice bez zbytečného memorování faktů a přitom vytvářející přehled o světě, který děti obklopuje. Je v mnoha ohledech výjimečná.

 

Spolu s katalogy zasíláme zdarma všem školám s 1. stupněm v týdnu od 19. 4. 2021 ukázku z nové učebnice Vlastivěda 4 – Poznáváme svět kolem nás (Porozumění v souvislostech).

Prohlédněte si ukázku také v pdf:


 

POROZUMĚNÍ V SOUVISLOSTECH

Prohlédněte si aktuální leták k řadě Porozumění v souvislostech:

VLASTIVĚDA Poznáváme naše dějiny (Porozumění v souvislostech)

 


Tento nový soubor učebnic, pracovních sešitů a multimediálních interaktivních učebnic MIUč+ pro vzdělávací obor Člověk a jeho svět klade důraz, jak název napovídá, na porozumění v souvislostech.

Větší prostor, než bývá zvykem, je věnován moderním dějinám. Jejich poznání vede žáky nejen k lepšímu porozumění dnešní společnosti, ale také k uvědomování si významu dodržování lidských práv a svobod a k utváření hodnot, jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance a odpovědnost.

UČEBNICE


– Jednotlivé kapitoly začínají časovou osou, na níž je pro snazší orientaci vyznačeno právě probírané dějinné období.

– Kapitoly věnované dobovému způsobu života a práce jsou uvedeny výpravnou motivační ilustrací. Jednoduché otázky k této ilustraci vedou žáky k uvědomění si základních aspektů tehdejšího života.

– Kapitoly popisující utváření a vývoj českého státu obsahují motivační text, díky němuž se žáci mohou pomocí kontrolních otázek zdokonalit ve čtení s porozuměním.

– Žákům s hlubším zájmem o dějiny mohou doplňující mapky pomoci zařadit „naše“ dějinné události do evropského kontextu.

– Rozvíjení znalostí a probouzení zájmu o dějiny podporují doplňující informace uvedené jako zajímavosti, jejichž znalost by po žácích neměla být vyžadována.

– Zařazeno je více typů úkolů: Na souvislost probíraného učiva s dřívějším učivem poukazují opakovací otázky. Otázky k zamyšlení (jejichž řešení jsou uvedeny v klíči) a mezipředmětové úkoly napomáhají zapamatování učiva a podporují vyvozování souvislostí a rozvoj logického myšlení. Úkoly pro práci ve skupinách vedou žáky ke spolupráci a respektování názorů a práce svých spolužáků. Otázky k práci s internetem a encyklopediemi žáky vybízející k vyhledávání dalších informací.

– V průřezových tématech je důraz kladen na utváření hodnot a rozpoznání základních demokratických a nedemokratických rysů společnosti i na odpovědnost za ochranu přírody.

– Pod čarou jsou uvedena anglická slovíčka, která souvisejí s probíraným učivem.

– V závěru kapitol si žáci společně s vtipným lišákem učivo zopakují prostřednictvím stručného shrnutí a opakovacích otázek.

– K prověření znalostí větších učebních celků jsou připravena dvě čtvrtletní a jedno závěrečné opakování.

– V tipech na výlety za poznáním českých dějin a života našich předků jsou v mapě ČR vyznačeny nejen cíle výletů (skanzeny, památníky a muzea týkající se probíraných období), ale také místa, kde se nacházejí stavby, památky, popř. naleziště významných historických artefaktů na ilustračních fotografiích.

– U příslušných historických událostí jsou objasněny důvody pro stanovení státních svátků a je poukázáno na hodnoty, které si máme připomínat.

PRACOVNÍ SEŠITY

Barevný pracovní sešit tvoří jeden funkční celek s učebnicí. Pomocí otevřených otázek i nápaditých a zábavných úkolů (řešení doplňovaček, přesmyček, osmisměrek) si žáci procvičí a upevní učivo. Sešit obsahuje i časovou osu se shrnutím základních událostí probraného období našich dějin.

MIUč+

Interaktivní pracovní list a PDF ke stažení DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII A MEZINÁRODNÍ DEN STUDENTSTVA

Čtvrtek, 19 srpna, 2021

DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII A MEZINÁRODNÍ DEN STUDENTSTVA

PDF na stažení zde.

Interaktivní pracovní list spustíte zde:


DEN OBNOVY SAMOSTATNÉHO ČESKÉHO STÁTU
PDF ke stažení zde.
Interaktivní pracovní list spustíte kliknutím na obrázek:

 

Prohlédněte si aktuální leták k řadě Porozumění v souvislostech:

Interaktivní pracovní list a PDF ke stažení DEN OBNOVY SAMOSTATNÉHO ČESKÉHO STÁTU

Pondělí, 9 prosince, 2019

Vážení učitelé, milí žáci,

ve všem tom svátečním dění v závěru roku si možná ani neuvědomujeme, že 1. ledna slavíme nejen Nový rok, ale také státní svátek připomínající vznik České republiky – Den obnovy samostatného českého státu. Pojďme si společně zopakovat základní informace o samostatné cestě naší země.

PDF ke stažení zde.

Interaktivní pracovní list spustíte kliknutím na obrázek:

Stáhnout (PDF, 2.88MB)

 

Interaktivní pracovní list a PDF ke stažení DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII A MEZINÁRODNÍ DEN STUDENTSTVA

Pondělí, 4 listopadu, 2019

Vážení učitelé, milí žáci,
loni jsme slavili 100 let od vzniku Československé republiky, vzpomínali jsme na snahu, píli a odhodlanost našich předků vytvořit nový, moderní, demokratický stát.
Letos si u příležitosti 30. výročí sametové revoluce připomínáme statečnost studentů a dalších našich občanů, kteří se vzepřeli komunistickému režimu a usilovali o obnovu demokratických poměrů v naší zemi. Neměli bychom zapomenout ani na oběti studentských protestů proti nacistickému režimu před 80 lety.
Proto si zopakujme, s čím se naše společnost musela potýkat po nastolení nedemokratických režimů, a připomeňme si, jaké změny odstartovaly listopadové události. Možná si pak lépe uvědomíme, jaké máme štěstí, že žijeme ve svobodném, demokratickém státě.

PDF ke stažení zde.

Interaktivní pracovní list spustíte kliknutím na obrázek:

Stáhnout (PDF, 2.38MB)

 

NOVINKA barevné vydání 2019 Vlastivěda 4 pracovní sešit Poznáváme naši vlast

Úterý, 20 srpna, 2019

Právě vyšla nová barevná verze pracovního sešitu Vlastivěda 4 Poznáváme naši vlast.

Na obálce se odlišuje užitím loga:

Učebnici a pracovní sešit jsme aktualizovali a rozšířili (především byla přidána kapitola Já a hospodaření) tak, aby očekávané výstupy odpovídaly upravenému RVP ZV.

Obě publikace zahrnují také témata o:

 • – hospodaření (finanční gramotnost),
 • – vlastnictví,
 • – Armádě České republiky,
 • – korupci,
 • – poskytování služeb,
 • – kulturních institucích.

Žáci se s paní učitelkou Vlastivědou vydají na putování po České republice a za poznáváním jejích krás. Předností učebnice jsou přehledné mapky jednotlivých krajů, samostatné mapky povrchu, vodstva, zemědělství a průmyslu, ve kterých mohou žáci z ptačí perspektivy snadno pozorovat konkrétní údaje z probíraného učiva. Naučí se také pracovat s příruční vlastivědnou mapou České republiky, vloženou do každé učebnice.

Klíčové kompetenceočekávané výstupy si můžete stáhnout zde:

Klíčové kompetence a očekávané výstupy Vlastivěda 4