Archiv pro kategorii RVP ZV učebnice

Jak se zachovat, když…

Neděle, 10 února, 2019

Představujeme Vám novou učebnici a pracovní sešit pro 2. stupeň ZŠ vztahující se k osvojování účelného chování při mimořádných událostech a při ohrožení v každodenních rizikových situacích. Podávané informace jsou přitom v souladu nejen s požadavky RVP ZV, ale také s platnou legislativou a Koncepcí ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030.

Učební texty jsme konzultovali s odborníky v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení i v oblasti zdravotnické záchranné služby.

Učebnice reaguje na změny v RVP ZV z roku 2013, které zasahují do více vzdělávacích oblastí. Lze ji využít pro doplnění potřebných témat v chemii, přírodopise, tělesné výchově, výchově k občanství, výchově ke zdraví a zeměpise, aniž by bylo třeba pořizovat nové učebnice do všech těchto předmětů. Obsahuje tedy množství různorodých informací propojených do tematických celků a poskytuje žákům praktické rady a pokyny. Při výuce tak lze v různých předmětech pracovat s jednotlivými oddíly, příp. kapitolami podle potřeb ŠVP ZV. Informace v učebnici jsou předkládány přehlednou formou, úvodní texty jednotlivých kapitol poukazují na skutečné mimořádné události u nás nebo v zahraničí.
Doplňující informace a úkoly by měly žáky vést k myšlení v souvislostech i ke snaze získávat rozšiřující znalosti pomocí dalších zdrojů. Cílem učebnice je napomoci žákům vytvořit si ucelenou základní orientaci v situacích ohrožení.

Stáhnout (PDF, 2.89MB)

NOVINKA učebnice Český jazyk 9

Pátek, 30 září, 2016

Stáhněte si první kapitolu z nově vydané učebnice Český jazyk pro 9. ročník kliknutím zde.

Učebnice má udělenu schvalovací doložku MŠMT.

Učebnice pro 9. ročník základní školy a odpovídající ročník víceletého gymnázia je koncipována v souladu s RVP ZV a svým uspořádáním navazuje na již vydanou učebnici pro 8. ročník.

Tato učebnice je rozdělena na kapitoly věnované:

 • – obecným výkladům o jazyce,
 • – zvukové stránce jazyka,
 • – tvoření slov,
 • – významu slova,
 • – tvarosloví,
 • – skladbě,
 • – slohu a komunikaci (vypravování, popis, charakteristika, životopis, formuláře, výklad a výtah, úvaha, proslov, diskuse, publicistické útvary a souhrnné poučení o slohu).

Obsahuje nejen opakování učiva nižších ročníků a procvičování základního učiva, ale přináší i učivo rozšiřující.

Vedle řady rozmanitých cvičení obsahuje také základní pravidla, přehledy učiva v tabulkách i zábavné křížovky. Významnou součástí učebnice jsou testy s řešením.

Závěrečná kapitola obsahuje práci s textem – žáci přečtou vybrané texty (např. školní řád, inzerát a ekonomický text) a odpovídají na otázky. Na konci je zařazeno pět souhrnných testů k přípravě na přijímací zkoušky.

V učebnici nechybí ani jazykové rozbory, pravopisná cvičení, úkoly pro nadané žáky, zadání pro práci ve skupině a práci s internetem i jazykovými příručkami.

 

Přírodověda 5 má prodlouženu schvalovací doložku MŠMT do roku 2022

Úterý, 28 června, 2016

Právě vyšlo 5. aktualizované vydání této učebnice, do které byla přidána kapitola Člověk ve společnosti. Tato kapitola se zabývá tématy:

 • • soužití mezi lidmi,
 • • šikana, týrání a sexuální zneužívání,
 • • člověk a informace,
 • • zdraví a závislost,
 • • osobní bezpečí,
 • • první pomoc,
 • • mimořádné události.

Učebnici a pracovnímu sešitu Přírodověda pro 5. ročník byla prodloužena schvalovací doložka MŠMT:

„Schválilo MŠMT čj. MSMT-46993/2015 dne 6. května 2016 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Člověk a jeho svět s dobou platnosti šest let.“

Učebnici a pracovní sešit pro 5. ročník jsme aktualizovali a rozšířili tak, aby očekávané výstupy odpovídaly platnému RVP ZV.

Klíčové kompetence a očekávané výstupy k Přírodovědě 5

NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., nyní vydává 2 řady učebnic, pracovních sešitů a multimediálních interaktivních učebnic pro výuku přírodovědy: 1. DUHOVÁ ŘADA

2. POROZUMĚNÍ V SOUVISLOSTECH

Čítanka 6 NOVĚ právě vyšla

Středa, 30 března, 2016

Čítanka 6 má udělenu schvalovací doložku MŠMT: “Schválilo MŠMT čj. MSMT-44587/2015 dne 23. února 2016 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Český jazyk a literatura, 6.-9. ročník, s dobou platnosti šest let.”

Do čítanky pro 6. ročník byly vybrány zajímavé příběhy s dětským hrdinou, představen je žánr moderní pohádky, zařazeny jsou i pověsti z české minulosti, příběhy ze starého Řecka, Říma, Egypta a Indie. Z literárních žánrů jsou zastoupeny například povídka, román, pověst, mýtus, epos, báseň a pohádka. Čítanka je tematicky provázána zejména s dějepisem, zeměpisem a výchovou k občanství. Zastoupena je tvorba jak autorů českých, tak zahraničních. Žáci se nenásilnou formou seznámí se základními literárními pojmy.

Učebnice a pracovní sešit Člověk a jeho svět (Přírodověda pro 4. ročník) mají prodlouženu schvalovací doložku MŠMT

Neděle, 6 září, 2015

Právě vyšlo 5. aktualizované vydání učebnice a pracovního sešitu Člověk a jeho svět (Přírodověda pro 4. ročník). Do učebnice a pracovního sešitu byla přidána kapitola Mimořádné události v přírodě. Učebnici a pracovnímu sešitu Člověk a jeho svět (Přírodověda pro 4. ročník) byla prodloužena schvalovací doložka MŠMT:

“Schválilo MŠMT č. j.: MSMT-9996/2015 dne 26. června 2015 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání pro vzdělávací obor Člověk a jeho svět s dobou platnosti šest let.”

Učebnici a pracovní sešit pro 4. ročník jsme aktualizovali a rozšířili tak, aby očekávané výstupy odpovídaly upravenému RVP ZV platnému od 1. 9. 2013. Pokud máte původní vydání této učebnice a pracovního sešitu, můžete si stáhnout zdarma rozšiřující strany ve formátu PDF:

1. učebnice

2. pracovní sešit

3. očekávané výstupy a klíčové kompetence k novému vydání

NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., nyní vydává 2 řady učebnic a pracovních sešitů pro výuku přírodovědy ve 4. ročníku:

1. DUHOVÁ ŘADA

Obě řady mají udělenu schvalovací doložku MŠMT.

2. POROZUMĚNÍ V SOUVISLOSTECH

Právě vyšlo nové vydání učebnice Český jazyk 6 s prodlouženou schvalovací doložkou MŠMT

Středa, 2 září, 2015

Učebnice Český jazyk 6 byla prodloužena schvalovací doložka MŠMT do roku 2021.

Právě vyšlo aktualizované 3. vydání.

Učebnice Český jazyk 9 vyjde na školní rok 2016/2017.

Již vyšla i multimediální interaktivní učebnice MIUč+ Český jazyk 6.

Můžete ji vyzkoušet na 30 dnů zdarma.

Právě vyšlo nové vydání učebnice Výchova k občanství 7

Středa, 26 srpna, 2015

Učebnici Výchova k občanství pro 7. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií byla prodloužena schvalovací doložka MŠMT do roku 2021.

Nové 4. aktualizované vydání obsahuje navíc kapitolu Obrana státu.

Pokud vyučujete se staršími vydáními učebnice Výchova k občanství pro 7. ročník a máte zájem o kapitolu Obrana státu v elektronické podobě, kontaktujte nás na [email protected].

Řada pro výuku anglického jazyka ve 4. ročníku (Listen and Speak With Mr B!) má udělenu schvalovací doložku

Pátek, 14 srpna, 2015

Řada pro výuku anglického jazyka Listen and Speak With Mr B! pro 4. ročník navazuje na řadu Listen and Play pro 1.–3. ročník. V roce 2017 vyjde řada pro 5. ročník nazvaná Listen and Speak With Friends!

NOVINKA Český jazyk 8

Pátek, 20 února, 2015

Nová učebnice pro 8. ročník je koncipována v souladu s RVP ZV a svým uspořádáním navazuje na učebnice 6. a 7. ročníku. Každá kapitola obsahuje jak teorii učební látky, tak i dostatečné množství cvičení, pomocí nichž si žáci nejen zopakují jazykové vědomosti a dovednosti, ale především si upevní i nové učivo.

Navíc jsou zde pravidelně zařazovány testy a jazykové rozbory, které přispívají k cyklickému opakování učiva. Obdobně jako v učebnicích pro 6. a 7. ročník je i zde brán zřetel na mezipředmětové vztahy, skupinovou práci a klíčové pojmy v angličtině a němčině.

Učebnice má udělenu schvalovací doložku MŠMT.

Učebnice je členěna na pět hlavních oddílů:

I. Skladba,

II. Pravopis,

III. Tvarosloví,

IV. Výklad o jazyce,

V. Sloh.

Ve druhém oddílu Pravopis a výslovnost se probírají především přejatá slova.

Ve čtvrtém oddílu Obecné výklady o jazyce se žáci seznámí s rozdělením jazyků v Evropě, slovanskými jazyky, útvary českého jazyka a také jeho vývojem.

Na závěr učebnice je zařazen oddíl Sloh, komunikace a práce s textem, který zahrnuje charakteristiku literární postavy, líčení, výklad, výtah, úvahu, proslov a publicistické útvary.

Připravujeme multimediální interaktivní učebnici MIUč+ Český jazyk 8.

Čítankám pro 2. ročník byly uděleny schvalovací doložky

Pondělí, 5 května, 2014

Původní Čítance pro 2. ročníkČítance pro 3. ročník byla prodloužena schvalovací doložka do roku 2020.

Nová Čítanka pro 2. ročník má udělenu schvalovací doložku do roku 2020. K této nové čítance bude vytvořena :

– její rozšířená verze vhodná pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, především pro žáky se specifickou poruchou učení, dyslexií a dysortografií;

multimediální interaktivní učebnice MIUč+.

NOVÁ ŘADA

PŮVODNÍ ŘADA