Český jazyk 2. stupeň

Zde si můžete stáhnout odpovídající stránky katalogu pro 2. stupeň.

Vydáváme ucelenou řadu učebnic českého jazyka pro 2. stupeň a odpovídající ročníky víceletého gymnázia obsahující učebnice Český jazyk 6, Český jazyk 7, Český jazyk 8Český jazyk 9. Jsou vytvořeny v souladu s RVP ZV a mají udělenou schvalovací doložku MŠMT. V koncepci učebnic klademe důraz na provázanost jednotlivých učebnic, splnění očekávaných výstupů, rozvíjení klíčových kompetencí a srozumitelnost při výkladu jednotlivých jazykových jevů.

K dispozici je i ucelená řada čítanek pro 6. až 9. ročník s platnými schvalovacími doložkami MŠMT. Ukázky z literatury byly vybrány tak, aby bylo možné v co největší míře uplatnit mezipředmětové vztahy. Součástí je řada činnostních úkolů a námětů pro skupinovou práci. U některých ukázek jsou rovněž uvedena doporučená průřezová témata. V čítankách se žáci seznámí se základními literárními pojmy, literárními směry a skupinami, ale i se zásadními historickými událostmi a jejich zobrazením v literatuře.

Využijte akční nabídky pro nákup vybraných pracovních sešitů českého jazyka.

Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

Učebnice

Český jazyk

Do učebnic českého jazyka jsou pravidelně zařazovány jazykové rozbory a testy, které přispívají k cyklickému opakování učiva. V koncepci učebnic je brán zřetel na mezipředmětové vztahy, průřezová témata, skupinovou práci, klíčové pojmy v angličtině a němčině.

Každá kapitola obsahuje jak teorii učební látky, tak i dostatečné množství cvičení, pomocí nichž si žáci nejen zopakují jazykové vědomosti a dovednosti. Především si upevní i nové učivo.

Čítanka

Čítanky jsou tematicky provázané zejména s paralelně probíraným učivem dějepisu, zeměpisu či přírodopisu daného ročníku.  V čítankách jsou zastoupeny ukázky ze světové i české literatury.

Pracovní sešity

K ucelené řadě učebnic českého jazyka pro 2. stupeň doporučujeme nové procvičovací sešity. Obsahují pravopisná cvičení, doplňovačky, diktáty, kvízy, závěrečná opakování, přehled učiva a řešení ke cvičením.

Doplňkové pracovní sešity

K opakování slouží pracovní sešity Opakujeme češtinu pro jednotlivé ročníky

MIUč+

K novým učebnicím Český jazyk 6, 7, 8 a 9 doporučujeme multimediální interaktivní učebnice (MIUč+). Součástí MIUč+ Český jazyk 6 jsou nově i pracovní sešity Český jazyk 6, 1. díl a 2. díl. Cvičení z učebnice jsou zpracována zábavnou interaktivní, viz ukázka.