Dějepis

Zde si můžete stáhnout odpovídající stránky katalogu pro 2. stupeň.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů dějepisu je koncipována v souladu s RVP ZV. Dějiny jsou žákům podány srozumitelným jazykem a v co nejjednodušší formě. V učebnicích není kladen důraz na osobnosti a data, ale na hledání příčin a souvislostí historických událostí i na každodenní život. Jednotlivé kapitoly obsahují také názorná schémata, mapy, fotografie a obrázky. Navíc zahrnují mezipředmětové vazby formou odkazů na korespondující učivo v ostatních učebnicích z řady, průřezová témata, skupinové úkoly, pojmy v angličtině a němčině, opakovací úkoly, zajímavosti, práci s internetem, práce s mapou, očekávané výstupy, klíčové kompetence a návrhy projektů. Připraveny jsou i pomůcky – časové přímky a mapy.

Učebnice i pracovní sešity vydáváme jako multimediálních interaktivních učebnic (MIUč+)

Nová ucelená řada barevných pracovních sešitů je skladem.

Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

Učebnice

Prostřednictvím ucelené řady učebnic se seznámíte s dějinami od nejstarších dob až po současnost srozumitelnou formou a v souvislostech.

Barevné PRACOVNÍ SEŠITY

Nově vydáváme plněbarevné verze pracovních sešitů. Od původních dvoubarevných se liší využitím plné barevnosti, jednotlivá cvičení zůstávají v původní, osvědčené podobě.

Pracovní sešity tvoří funkční celek s jednotlivými učebnicemi dějepisu. Jsou součástí ucelené řady učebnic a pracovních sešitů dějepisu, která klade důraz na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost a je vytvořena v souladu s RVP ZV.

Pracovní sešity obsahují především úkoly k pochopení a upevňování učiva. Tyto sešity je možné využít místo vlastního sešitu žáka, jsou zde procvičeny všechny základní pojmy z učebnice. Vyplněné úkoly a cvičení si mohou žáci procházet, a tak si látku opakovat. Úkoly jsou zpracovány různorodou formou (výběr správného tvrzení, doplňování, přiřazování, vysvětlování pojmů, doplňování do schématu, testové otázky, tvoření schémat a myšlenkových map aj.). Nechybí osmisměrky a křížovky.

V úvodu každé kapitoly je krátký text, který má nejen edukační, ale i motivační funkci. Pochopení textu a navazující úkol rozvíjejí čtenářskou gramotnost, stejně jako řada úkolů pracovních sešitů, které vycházejí z porozumění textu uvedeného v učebnici. Jednotlivé celky jsou uzavřeny souhrnným opakovánímsebehodnoticí tabulkou. Úkoly v pracovních sešitech podporují rozvoj dějepisné gramotnosti.

Do pracovních sešitů je vložena časová osa, na kterou si budou žáci průběžně zaznamenávat jednotlivé události a získají tak celkový přehled o dějinných událostech.

Na každé straně sešitu jsou uvedeny odkazy na konkrétní strany v učebnici. Na volné řádky umístěné ve spodní části stran si žáci mohou zapisovat své poznámky k danému tématu.

Uprostřed pracovních sešitů Dějepis 6, 7 a 8 najdete čtyři přílohy:

  • shrnutí učiva daného ročníku,
  • slepé mapy s úkoly,
  • časovou osu,
  • přehled dějin daného ročníku.
Pracovní sešit Dějepis 9 obsahuje šest příloh:
  • shrnutí učiva tohoto ročníku,
  • slepé mapy s úkoly,
  • časovou osu,
  • slovník pojmů,
  • přehled vybraných událostí,
  • kalendář 2. světové války.

Dvoubarevné PRACOVNÍ SEŠITY v doprodeji

Multimediální interaktivní učebnice MIUč+

Pomůcky

V učebnicích jsou vloženy časové přímky a mapy, které jsou prodejné i samostatně.