Matematika 1. stupeň

NOVÁ UCELENÁ ŘADA podporující čtenářské dovednosti vytvořená v souladu s RVP ZV

Představujeme Vám ucelenou řadu učebnic a pracovních sešitů pro výuku matematiky pro 1. stupeň základních škol.

 • – Celá tato řada učebnic vede žáky k rozvoji čtenářské gramotnosti, finanční gramotnosti, rozvoji logického uvažování, prostorové představivosti a k samostatnosti.
 • – Nové učivo je vždy v učebnicích systematicky a názorně vysvětleno.
 • – Ke všem učebnicím jsou k dispozici pracovní sešity.
 • – Učebnice i pracovní sešity pro 1. až 5. ročník mají udělenu schvalovací doložku MŠMT.
 • – Učebnice i pracovní sešity vedou k naplnění očekávaných výstupů dle nejnovější verze RVP ZV.

 

Učebnice pro 1. a 2. ročník

 • – Již od 1. dílu matematiky jsou žáci vedeni ke čtení a pochopení zadaných úkolů – od piktogramů ke komplexním zadáním.
 • – Vysvětlení nové látky – je doprovázeno názornými kresbami a vzorovými příklady.
 • – Uplatnění praktického čtení s porozuměním – od obrázkového čtení, přes jednoduché pokyny k systematickému řešení slovních úloh.
 • – Praktická provázanost s učivem českého jazyka a prvouky.
 • – Zaměření na uplatnění matematických dovedností v běžném životě.
 • – Vyhledávání údajů z grafického znázornění a z jednoduchých diagramů.
 • – Více možností k pochopení látky – učivo je vždy rozčleněno do několika kapitol, v nichž se jednotlivé typy úkolů opakují.
 • – Zařazení jednotlivých dílů matematiky do příslušných ročníků lze nastavit podle individuálních potřeb škol v souladu se ŠVP (týká se dílů mezi 1. a 2. ročníkem a mezi 2. a 3. ročníkem).

 

“Při tvorbě této učebnice jsem vycházel z dlouholetých zkušeností. Mým cílem vždy bylo a je využívat v matematice znalosti, které si žáci již v českém jazyce osvojili, a zároveň procvičovat to, co se probírá v prvouce. Tímto praktickým propojováním jednotlivých předmětů jsem vždy dokázal, že žáci byli neustále v kontaktu s celou šíří učiva.”

Autor

Matýskova matematika pro 1. ročník

aktualizované vydání 2018

 

Více informací naleznete na: nns.cz/amos

 

 

 

Matýskova matematiku (počítání do 20 s přechodem přes desítku) lze volitelně využít jako 4. díl v 1. ročníku, nebo jako 1. díl ve 2. ročníku.

 

 

Magnetické dopočítadlo

Cena s DPH:
199 Kč
 ks

Papírové dopočítadlo 0-10

Cena s DPH:
11 Kč
 ks

Papírové dopočítadlo 0-20

Cena s DPH:
11 Kč
 ks

Písankový sešit s pomocnými linkami 511+

Cena s DPH:
11 Kč
 ks

Písankový sešit s pomocnými linkami 512+

Cena s DPH:
11 Kč
 ks

Stíratelná tabulka na procvičování psaní, hodin a na kreslení

Cena s DPH:
19 Kč
 ks

Karta mincí NOVINKA

Cena s DPH:
19 Kč
 ks

Karta bankovek NOVINKA

Cena s DPH:
19 Kč
 ks

Matýskova matematika pro 2. ročník

aktualizované vydání 2019

   

Popisovatelná číselná osa 0-20

Cena s DPH:
9 Kč
 ks

Popisovatelná číselná osa 0-100

Cena s DPH:
11 Kč
 ks

Karta mincí NOVINKA

Cena s DPH:
19 Kč
 ks

Karta bankovek NOVINKA

Cena s DPH:
19 Kč
 ks
 

původní vydání

Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

Učebnice pro 3. až 5. ročník

 • Geometrie – je vyčleněna jako samostatná učebnice již od 3. ročníku. Učebnice geometrie nevyžaduje návaznost na předchozí díly Matýskovy matematiky.
 • Prostorová představivost – úkoly tohoto typu jsou zařazovány průběžně v rámci učiva geometrie.
 • – Finanční gramotnost – je pravidelně zařazována v jednotlivých dílech, v 5. ročníku je učivu věnována celá kapitola.
 • – Práce s diagramy a grafy – učebnice obsahují dostatek úkolů, v nichž je zapotřebí s grafy a diagramy aktivně pracovat.
 • – Slovní úlohy – jsou zadávány tak, aby žákům zábavnou formou rozšiřovaly všeobecný přehled.
 • – Úlohy, se kterými se žáci setkávají u přijímacích pohovorů na víceletá gymnázia, jsou zařazeny zejména v učebnicích pro 5. ročník, typová řešení jsou vždy řádně vysvětlena.
 • Animace a kresby – zábavnou formou pomáhají přiblížit probíranou tematiku.

Matýskova matematika pro 3. ročník

Součástí řady pro 3. ročník jsou tři učebnice, tři pracovní sešitydoplňovací sešit k učebnici Geometrie. Metodické poznámky a návrh ročního plánu najdete v metodických průvodcích. Všechny tři učebnice a pracovní sešity jsou součástí multimediální interaktivní učebnice MIUč+ Matýskova matematika pro 3. ročník.

 

Procvičujeme s Matýskem (PS k 8. dílu učebnice)

Cena s DPH:
39 Kč
 ks

Geometrie (učebnice)

Cena s DPH:
59 Kč
 ks

Geometrie (pracovní sešit)

Cena s DPH:
39 Kč
 ks

 

Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

Matýskova matematika pro 4. ročník

Matýskova matematika pro 4. ročník je svojí strukturou obdobná Matýskově matematice pro 3. ročník. Skládá se ze tří učebnic a tří pracovních sešitů: Matýskova matematika, 1. díl (číselný obor 0 až 10 000), Matýskova matematika, 2. díl (číselný obor 0 až 1 000 000), a samostatná učebnice Geometrie. K učebnicím a pracovním sešitům doporučujeme multimediální interaktivní učebnice MIUč+.

 

Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

Matýskova matematika pro 5. ročník

Matýskova matematika pro 5. ročník se skládá ze tří učebnictří pracovních sešitů. K jednotlivým učebnicím a pracovním sešitům jsou vytvořeny i multimediální interaktivní učebnice MIUč+, včetně žákovských licencí tak, aby žáci v případě zájmu mohli probíranou látku procvičovat zábavnou interaktivní formou i na domácích počítačích nebo tabletech. K učebnicím vydáváme i metodické průvodce.

 

 

Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

TESTÍKY

Pro 2. ročník jsou v matematice určeny tři díly a pro 3., 4. a 5. ročník dva díly Testíků.