Přírodopis

Zde si můžete stáhnout odpovídající stránky katalogu pro 2. stupeň.

Vydáváme ucelenou řadu učebnic a pracovních sešitů přírodopisu, které jsou koncipovány v souladu s RVP ZV. Důraz je kladen na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost. Jednotlivé kapitoly kromě učiva obsahují také názorná schémata, grafy, fotografie a obrázky. Navíc zahrnují  očekávané výstupy, klíčové kompetence a návrhy projektů.

Učebnice i pracovní sešity vydáváme jako multimediálních interaktivních učebnic (MIUč+)

Nová ucelená řada barevných pracovních sešitů je skladem.

Pro doplnění potřebných témat v přírodopise, která se vztahují k osvojování účelného chování při mimořádných událostech a při ohrožení v každodenních rizikových situací,  lze využít učebnici a pracovní sešit Jak se zachovat, když…

Učebnice

Každá kapitola učebnice obsahuje mezipředmětové vazby formou odkazů na korespondující učivo v ostatních učebnicích z řady, průřezová témata, skupinové úkoly, pojmy v angličtině a němčině, opakovací úkoly, zajímavosti, práci s internetem a práci s mapou.

Učebnici Přírodopis 8 (Biologie člověka) obsahuje aktualizovanou PŘÍLOHU – PŘEHLED PRVNÍ POMOCI. Postupy v ní uvedené odpovídají standardům  a celý text je zkontrolovaný od MUDr. Jany Kubalové (náměstek pro krizovou připravenost a vzdělávání na ZZS JMK v Brně,  http://www.zzsjmk.cz/).

Strany 116-127 z aktualizovaného vydání učebnice Přírodopis 8 si můžete stáhnout zde.

Zde si můžete stáhnout Klíčové kompetence a očekávané výstupy.

Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

Barevné pracovní sešity

Nově vydáváme plněbarevné verze pracovních sešitů. Od původních dvoubarevných se liší využitím plné barevnosti, jednotlivá cvičení zůstávají v původní, osvědčené podobě, obsahují shrnutí učiva.

Pracovní sešity obsahují především úkoly k pochopení a upevňování učiva. Tyto sešity je možné využít místo vlastního sešitu žáka, jsou zde procvičeny všechny základní pojmy z učebnice. Vyplněné úkoly a cvičení si mohou žáci procházet, a tak si látku opakovat. Nově vydáváme barevné verze pracovních sešitů (původní dvoubarevné pracovní sešity postupně doprodáváme).

Pracovní sešity tvoří funkční celek s jednotlivými učebnicemi přírodopisu. Jsou součástí ucelené řady učebnic a pracovních sešitů přírodopisu, která klade důraz na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost a je vytvořena v souladu s RVP ZV.

V úvodu každé kapitoly je krátký text, který má nejen edukační, ale i motivační funkci. Pochopení textu a navazující úkol rozvíjejí čtenářskou gramotnost, stejně jako řada úkolů pracovních sešitů, které vycházejí z porozumění textu uvedeného v učebnici. Jednotlivé celky jsou uzavřeny souhrnným opakovánímsebehodnoticí tabulkou. Úkoly v pracovních sešitech podporují rozvoj přírodopisné gramotnosti.

Na každé straně sešitu jsou uvedeny odkazy na konkrétní strany v učebnici. Na volné řádky umístěné ve spodní části stran si žáci mohou zapisovat své poznámky k danému tématu.

DVOUBAREVNÉ PRACOVNÍ SEŠITY v doprodeji

Multimediální interaktivní učebnice MIUč+

Jak se zachovat, když…

Učebnice Jak se zachovat, když… přináší přehledně rozčleněná témata týkající se ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí (lze využít i jako učebnici pro brannou výchovu) a má udělenu schvalovací doložku MŠMT. Usilovali jsme přitom o to, aby podávané informace byly v souladu nejen s požadavky RVP ZV a s platnou legislativou, ale aby žákům poskytly praktické rady a pokyny. Proto jsme učební texty konzultovali s odborníky v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení i v oblasti zdravotnické záchranné služby.