Přírodopis

Vydáváme ucelenou řadu učebnic a pracovních sešitů přírodopisu, které jsou koncipovány v souladu s RVP ZV. Důraz je kladen na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost. Jednotlivé kapitoly kromě učiva obsahují také názorná schémata, grafy, fotografie a obrázky. Navíc zahrnují  očekávané výstupy, klíčové kompetence a návrhy projektů.

Učebnice i pracovní sešity jsou zpracovány také jako multimediálních interaktivních učebnic (MIUč+).

Pro doplnění potřebných témat v přírodopise, která se vztahují k osvojování účelného chování při mimořádných událostech a při ohrožení v každodenních rizikových situací,  lze využít učebnici a pracovní sešit Jak se zachovat, když…

Využijte akční nabídky pro nákup pracovních sešitů Přírodopisu.

Nově pro vás připravujeme barevné verze pracovních sešitů.

Učebnice

Každá kapitola učebnice obsahuje mezipředmětové vazby formou odkazů na korespondující učivo v ostatních učebnicích z řady, průřezová témata, skupinové úkoly, pojmy v angličtině a němčině, opakovací úkoly, zajímavosti, práci s internetem a práci s mapou.

V roce 2016 vyšlo druhé, aktualizované vydání učebnice Přírodopis 8 (Biologie člověka). V učebnici byla zaktualizována kapitola PŘÍLOHA – PŘEHLED PRVNÍ POMOCI. Postupy v ní uvedené odpovídají standardům (Guidelines 2015) a celý text je zkontrolovaný od MUDr. Jany Kubalové (náměstek pro krizovou připravenost a vzdělávání na ZZS JMK v Brně,  http://www.zzsjmk.cz/).

Strany 116-127 z aktualizovaného vydání učebnice Přírodopis 8 si můžete stáhnout zde.

Zde si můžete stáhnout Klíčové kompetence a očekávané výstupy.

Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

Barevné pracovní sešity

Nově vydáváme plněbarevné verze pracovních sešitů. Většina je již skladem, zbylé budou k dispozici během roku 2019. Od původních dvoubarevných se liší využitím plné barevnosti, jednotlivá cvičení zůstávají v původní, osvědčené podobě, obsahují shrnutí učiva.

Pracovní sešity obsahují především úkoly k pochopení a upevňování učiva. Tyto sešity je možné využít místo vlastního sešitu žáka, jsou zde procvičeny všechny základní pojmy z učebnice. Vyplněné úkoly a cvičení si mohou žáci procházet, a tak si látku opakovat. Nově vydáváme barevné verze pracovních sešitů (původní dvoubarevné pracovní sešity postupně doprodáváme).

Pracovní sešity tvoří funkční celek s jednotlivými učebnicemi přírodopisu. Jsou součástí ucelené řady učebnic a pracovních sešitů přírodopisu, která klade důraz na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost a je vytvořena v souladu s RVP ZV.

V úvodu každé kapitoly je krátký text, který má nejen edukační, ale i motivační funkci. Pochopení textu a navazující úkol rozvíjejí čtenářskou gramotnost, stejně jako řada úkolů pracovních sešitů, které vycházejí z porozumění textu uvedeného v učebnici. Jednotlivé celky jsou uzavřeny souhrnným opakovánímsebehodnoticí tabulkou. Úkoly v pracovních sešitech podporují rozvoj přírodopisné gramotnosti.

Na každé straně sešitu jsou uvedeny odkazy na konkrétní strany v učebnici. Na volné řádky umístěné ve spodní části stran si žáci mohou zapisovat své poznámky k danému tématu.

DVOUBAREVNÉ PRACOVNÍ SEŠITY v doprodeji

 

Jak se zachovat, když…

Učebnice reaguje na změny v RVP ZV z roku 2013, které zasahují do více vzdělávacích oblastí (Člověk a příroda, Člověk a zdravíČlověk a společnost). Obsahuje množství různorodých informací propojených do tematických celků. Při výuce tak můžete pracovat s jednotlivými oddíly, případně kapitolami podle potřeb vašich ŠVP ZV.

Učebnice Jak se zachovat, když… přináší přehledně rozčleněná témata týkající se ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí (lze využít i jako učebnici pro brannou výchovu) a má udělenu schvalovací doložku MŠMT. Usilovali jsme přitom o to, aby podávané informace byly v souladu nejen s požadavky RVP ZV a s platnou legislativou, ale aby žákům poskytly praktické rady a pokyny. Proto jsme učební texty konzultovali s odborníky v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení i v oblasti zdravotnické záchranné služby.

Více ukázek…