Přírodověda

4. ročníkPorozumění v souvislostech, Duhová řada

5. ročníkPorozumění v souvislostech, Duhová řada

Řada POROZUMĚNÍ V SOUVISLOSTECH

Prohlédněte si aktuální leták:

Učebnice a pracovní sešity mají udělenu schvalovací doložku MŠMT.

Nová řada učebnic, pracovních sešitů a multimediálních interaktivních učebnic (MIUč+) pro vzdělávací obor Člověk a jeho svět klade důraz na porozumění v souvislostech.

  • Učebnice doporučená pro 4. ročník je členěna podle ekosystémů. V závěru kapitol o ekosystémech je uveden význam daného ekosystému pro člověka a vysvětlení, proč je správné chování člověka k přírodě důležité.
  • V učebnici pro 5. ročník je u jednotlivých orgánových soustav kladen důraz na doporučení z oblasti první pomocipéče o zdraví.
  • Každá kapitola v učebnici obsahuje úvodní motivační text, který společně s kontrolními otázkami vede žákyně a žáky ke čtení s porozuměním.
  • Texty jsou doplněny mezipředmětovými vazbami (především do českého jazyka, matematiky, vlastivědy, hudební výchovy a tělesné výchovy).
  • Integrovat výuku anglického jazyka pomohou vybraná anglická klíčová slova v zápatí stran učebnic. Součástí MIUč+ jsou tato slova namluvena rodilým mluvčím.

Přírodověda 4

Klíčové kompetence a očekávané výstupy k Přírodovědě 4

Přírodověda 5


Klíčové kompetence a očekávané výstupy k Přírodovědě 5

Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

DUHOVÁ ŘADA

V učebnicích a pracovních sešitech pro vyučovací předmět Přírodověda, je kladen důraz na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost. Jednotlivé kapitoly kromě učiva obsahují také názorná schémata, fotografie a obrázky. Navíc zahrnují mezipředmětové vazby formou odkazů na korespondující učivo v ostatních učebnicích z řady, průřezová témata, skupinové úkoly, opakovací úkoly, úkoly k zamyšlení, zajímavosti, práci s internetem.

Tyto učebnice jsou zpracovány také ve formě multimediálních interaktivních učebnic MIUč+.

Přírodověda 4 – Člověk a jeho svět

K učebnici Člověk a jeho svět (4-33) je vhodný barevný pracovní sešit Člověk a jeho svět (4-34).

Do 5. aktualizovaného vydání učebnice a pracovního sešitu Člověk a jeho svět (Přírodověda pro 4. ročník) byla přidána kapitola Mimořádné události v přírodě. Učebnici a pracovnímu sešitu Člověk a jeho svět (Přírodověda pro 4. ročník) byla prodloužena schvalovací doložka MŠMT.

Učebnici a pracovní sešit pro 4. ročník jsme aktualizovali a rozšířili tak, aby očekávané výstupy odpovídaly upravenému RVP ZV platnému od 1. 9. 2013. Pokud máte původní vydání této učebnice a pracovního sešitu, můžete si stáhnout zdarma rozšiřující strany ve formátu PDF:

1. učebnice

2. pracovní sešit

3. očekávané výstupy a klíčové kompetence k novému vydání

Přírodověda 5 – Člověk a jeho svět

Pracovní sešit je nově vydán v plněbarevné verzi!

Do 5. aktualizovaného vydání učebnice a 6. aktualizovaného vydání pracovního sešitu Přírodověda 5 – Člověk a jeho svět byla přidána kapitola Člověk ve společnosti. Učebnici a pracovnímu sešitu Přírodověda 5 – Člověk a jeho svět byla prodloužena schvalovací doložka MŠMT.

Učebnici a pracovní sešit pro 5. ročník jsme aktualizovali a rozšířili tak, aby očekávané výstupy odpovídaly upravenému RVP ZV platnému od 1. 9. 2013. Pokud máte původní vydání této učebnice, můžete si stáhnout zdarma rozšiřující strany ve formátu PDF:

1. učebnice

2. očekávané výstupy a klíčové kompetence k novému vydání

3. závěrečné shrnutí učiva a tabulky shrnující učivo přírodovědy

Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.