Vlastivěda

Porozumění v souvislostech

Duhová řada

POROZUMĚNÍ V SOUVISLOSTECH

Prohlédněte si aktuální leták:

VLASTIVĚDA Poznáváme naše dějiny (Porozumění v souvislostech)

Tento nový soubor učebnic, pracovních sešitů a multimediálních interaktivních učebnic MIUč+ pro vzdělávací obor Člověk a jeho svět klade důraz, jak název napovídá, na porozumění v souvislostech.

Větší prostor, než bývá zvykem, je věnován moderním dějinám. Jejich poznání vede žáky nejen k lepšímu porozumění dnešní společnosti, ale také k uvědomování si významu dodržování lidských práv a svobod a k utváření hodnot, jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance a odpovědnost.

UČEBNICE


– Jednotlivé kapitoly začínají časovou osou, na níž je pro snazší orientaci vyznačeno právě probírané dějinné období.

– Kapitoly věnované dobovému způsobu života a práce jsou uvedeny výpravnou motivační ilustrací. Jednoduché otázky k této ilustraci vedou žáky k uvědomění si základních aspektů tehdejšího života.

– Kapitoly popisující utváření a vývoj českého státu obsahují motivační text, díky němuž se žáci mohou pomocí kontrolních otázek zdokonalit ve čtení s porozuměním.

– Žákům s hlubším zájmem o dějiny mohou doplňující mapky pomoci zařadit „naše“ dějinné události do evropského kontextu.

– Rozvíjení znalostí a probouzení zájmu o dějiny podporují doplňující informace uvedené jako zajímavosti, jejichž znalost by po žácích neměla být vyžadována.

– Zařazeno je více typů úkolů: Na souvislost probíraného učiva s dřívějším učivem poukazují opakovací otázky. Otázky k zamyšlení (jejichž řešení jsou uvedeny v klíči) a mezipředmětové úkoly napomáhají zapamatování učiva a podporují vyvozování souvislostí a rozvoj logického myšlení. Úkoly pro práci ve skupinách vedou žáky ke spolupráci a respektování názorů a práce svých spolužáků. Otázky k práci s internetem a encyklopediemi žáky vybízející k vyhledávání dalších informací.

– V průřezových tématech je důraz kladen na utváření hodnot a rozpoznání základních demokratických a nedemokratických rysů společnosti i na odpovědnost za ochranu přírody.

– Pod čarou jsou uvedena anglická slovíčka, která souvisejí s probíraným učivem.

– V závěru kapitol si žáci společně s vtipným lišákem učivo zopakují prostřednictvím stručného shrnutí a opakovacích otázek.

– K prověření znalostí větších učebních celků jsou připravena dvě čtvrtletní a jedno závěrečné opakování.

– V tipech na výlety za poznáním českých dějin a života našich předků jsou v mapě ČR vyznačeny nejen cíle výletů (skanzeny, památníky a muzea týkající se probíraných období), ale také místa, kde se nacházejí stavby, památky, popř. naleziště významných historických artefaktů na ilustračních fotografiích.

– U příslušných historických událostí jsou objasněny důvody pro stanovení státních svátků a je poukázáno na hodnoty, které si máme připomínat.

PRACOVNÍ SEŠITY

Barevný pracovní sešit tvoří jeden funkční celek s učebnicí. Pomocí otevřených otázek i nápaditých a zábavných úkolů (řešení doplňovaček, přesmyček, osmisměrek) si žáci procvičí a upevní učivo. Sešit obsahuje i časovou osu se shrnutím základních událostí probraného období našich dějin.

MIUč+

VLASTIVĚDA Poznáváme svět kolem nás (Porozumění v souvislostech)

Učebnice v souladu se stávajícím RVP do učiva zahrnují základní geografické, politické, hospodářské a kulturní údaje o České republice a Evropě. Zároveň však již zohledňují Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, jejichž cílem je zaměřit vzdělávání na získání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život. Proto jsou nově zařazena také témata, která u žáků podporují sebepoznání a sebehodnocení, podněcují je ke kritickému myšlení a povzbuzují je v jejich prosociálním chování a v zájmu o dění ve společnosti.

Prohlédněte si ukázky z nových učebnic:

Vlastivěda 4 – Poznáváme svět kolem nás (Porozumění v souvislostech)

Vlastivěda 5 – Poznáváme svět kolem nás (Porozumění v souvislostech)

DUHOVÁ ŘADA

V učebnicích a pracovních sešitech  je kladen důraz na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost. Jednotlivé kapitoly kromě učiva obsahují také názorná schémata, fotografie a obrázky. Navíc zahrnují mezipředmětové vazby formou odkazů na korespondující učivo v ostatních učebnicích z řady, průřezová témata, skupinové úkoly, opakovací úkoly, úkoly k zamyšlení, zajímavosti, práci s internetem.

Nově máte možnost pořídit i oblíbené pracovní sešity pro Vlastivědu Duhové řady v plněbarevné variantě:

VLASTIVĚDA 4 – HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN

Do učebnice jsou zařazeny hlavní události nejstarších českých dějin, a to po nástup Habsburků na český trůn. V učebnici najdete přiloženou časovou přímku.

Součástí barevné verze pracovního sešitu je nově i časová přímka (všita uprostřed sešitu).

MPV s novou Čítankou 4 (kód 4-72) si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Ukázka: Vlastivěda 4 – Hlavní události nejstarších českých dějin .

VLASTIVĚDA 5 – VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI NOVÝCH ČESKÝCH DĚJIN

V učebnici jsou v 15 kapitolách zařazeny stěžejní události českých dějin od počátku novověku. K získání celkového časového přehledu je přiložena přehledná časová osa.

VLASTIVĚDA 4 – POZNÁVÁME NAŠI VLAST

Učebnici a pracovní sešit jsme aktualizovali a rozšířili (především byla přidána kapitola Já a hospodaření) tak, aby očekávané výstupy odpovídaly upravenému RVP ZV. Učebnice je aktualizována od 7. vydání (2016), sešit od 6. vydání.
Žáci se s paní učitelkou Vlastivědou vydají na putování po České republice a za poznáváním jejích krás. Předností učebnice jsou přehledné mapky jednotlivých krajů, samostatné mapky povrchu, vodstva, zemědělství a průmyslu, ve kterých mohou žáci z ptačí perspektivy snadno pozorovat konkrétní údaje z probíraného učiva. Naučí se také pracovat s příruční vlastivědnou mapou České republiky, vloženou do každé učebnice.

Klíčové kompetenceočekávané výstupy si můžete stáhnout zde:

Klíčové kompetence a očekávané výstupy Vlastivěda 4

VLASTIVĚDA 5 – ČESKÁ REPUBLIKA JAKO SOUČÁST EVROPY

Žáci nahlédnou do krajů České republiky v pozvánkách na inspirativních dvoustranách se samostatnou přehlednou mapkou kraje a fotografickou upoutávkou zajímavých míst v kraji. V druhé části učebnice žáci pohlédnou na naši vlast jako na srdce Evropy. Příloha učebnice obsahuje podrobnou mapu České republiky a mapu Evropy.

MIUč+

Tyto učebnice jsou zpracovány také ve formě multimediálních interaktivních učebnic MIUč+.

Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.