Matematika 1. stupeň

Představujeme Vám ucelenou řadu učebnic a pracovních sešitů pro výuku matematiky pro 1. stupeň základních škol.

 • Celá tato řada učebnic vede žáky k rozvoji čtenářské gramotnosti, finanční gramotnosti, rozvoji logického uvažování, prostorové představivosti a k samostatnosti.
 • Nové učivo je vždy v učebnicích systematicky a názorně vysvětleno.
 • Ke všem učebnicím jsou k dispozici pracovní sešity.
 • Učebnice i pracovní sešity pro 1. až 5. ročník mají udělenu schvalovací doložku MŠMT.
 • Učebnice i pracovní sešity vedou k naplnění očekávaných výstupů dle nejnovější verze RVP ZV.
 • Navštivte www.matyskova-matematika.cz – výuková videa pro učitele, žáky i rodiče.

Učebnice pro 1. a 2. ročník

 • Již od 1. dílu matematiky jsou žáci vedeni ke čtení a pochopení zadaných úkolů – od piktogramů ke komplexním zadáním.
 • Vysvětlení nové látky – je doprovázeno názornými kresbami a vzorovými příklady.
 • Uplatnění praktického čtení s porozuměním – od obrázkového čtení, přes jednoduché pokyny k systematickému řešení slovních úloh.
 • Praktická provázanost s učivem českého jazyka a prvouky.
 • Zaměření na uplatnění matematických dovedností v běžném životě.
 • Vyhledávání údajů z grafického znázornění a z jednoduchých diagramů.
 • Více možností k pochopení látky – učivo je vždy rozčleněno do několika kapitol, v nichž se jednotlivé typy úkolů opakují.
 • Zařazení jednotlivých dílů matematiky do příslušných ročníků lze nastavit podle individuálních potřeb škol v souladu se ŠVP (týká se dílů mezi 1. a 2. ročníkem a mezi 2. a 3. ročníkem)

MATÝSKOVA MATEMATIKA pro 1. ročník

Více informací naleznete na: nns.cz/amos

 

Matýskova matematiku (počítání do 20 s přechodem přes desítku) lze volitelně využít jako 4. díl v 1. ročníku, nebo jako 1. díl ve 2. ročníku.

 

 

MATÝSKOVA MATEMATIKA pro 2. ročník

 
 
 
 

Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

Učebnice pro 3. až 5. ročník

 • Geometrie – je vyčleněna jako samostatná učebnice již od 3. ročníku. Učebnice geometrie nevyžaduje návaznost na předchozí díly Matýskovy matematiky.
 • Prostorová představivost – úkoly tohoto typu jsou zařazovány průběžně v rámci učiva geometrie.
 • Finanční gramotnost – je pravidelně zařazována v jednotlivých dílech, v 5. ročníku je učivu věnována celá kapitola.
 • Práce s diagramy a grafy – učebnice obsahují dostatek úkolů, v nichž je zapotřebí s grafy a diagramy aktivně pracovat.
 • Slovní úlohy – jsou zadávány tak, aby žákům zábavnou formou rozšiřovaly všeobecný přehled.
 • Úlohy, se kterými se žáci setkávají u přijímacích pohovorů na víceletá gymnázia, jsou zařazeny zejména v učebnicích pro 5. ročník, typová řešení jsou vždy řádně vysvětlena.
 • Animace a kresby – zábavnou formou pomáhají přiblížit probíranou tematiku.

MATÝSKOVA MATEMATIKA pro 3. ročník

Součástí řady pro 3. ročník jsou tři učebnice, tři pracovní sešitydoplňovací sešit k učebnici Geometrie. Metodické poznámky a návrh ročního plánu najdete v metodických průvodcích. Všechny tři učebnice a pracovní sešity jsou součástí multimediální interaktivní učebnice MIUč+ Matýskova matematika pro 3. ročník.

Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

MATÝSKOVA MATEMATIKA pro 4. ročník

Matýskova matematika pro 4. ročník je svojí strukturou obdobná Matýskově matematice pro 3. ročník. Skládá se ze tří učebnic a tří pracovních sešitů: Matýskova matematika, 1. díl (číselný obor 0 až 10 000), Matýskova matematika, 2. díl (číselný obor 0 až 1 000 000), a samostatná učebnice Geometrie. K učebnicím a pracovním sešitům doporučujeme multimediální interaktivní učebnice MIUč+.

Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

MATÝSKOVA MATEMATIKA pro 5. ročník

Matýskova matematika pro 5. ročník se skládá ze tří učebnictří pracovních sešitů. K jednotlivým učebnicím a pracovním sešitům jsou vytvořeny i multimediální interaktivní učebnice MIUč+, včetně žákovských licencí tak, aby žáci v případě zájmu mohli probíranou látku procvičovat zábavnou interaktivní formou i na domácích počítačích nebo tabletech. K učebnicím vydáváme i metodické průvodce.

 

Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

TESTÍKY pro 2. – 5. ročník

Testíky z matematiky jsou součástí ucelené řady určené pro 1. stupeň základních škol.

Testíky slouží k procvičování, rozvoji a průběžnému testování dovedností žáků a umožňují rychlé vyhodnocení. Vše je předepsáno, žáci doplňují výsledky nebo vybírají pravdivá tvrzení.

Testíky obsahují:
velké množství početních příkladů na rychlé procvičení probíraného učiva
slovní úlohy, ve kterých žáci uplatňují nejen počtářské, ale i čtenářské dovednosti
– slovní úlohy využívající zadání oživené ilustracemi
– praktické slovní úlohy zadávané s pomocí fotografií reálných předmětů
– slovní úlohy zaměřené na finanční gramotnost
logické úkoly, ve kterých žáci dostávají možnost se postupně seznámit s typy cvičení, která se v obtížnějších variantách objevují v různých matematických soutěžích

Práci s testíky můžete zařadit dle vlastního uvážení, např.:
• jako průběžné procvičení a testování úrovně dovedností všech žáků
• pro doplnění výuky pro rychlejší žáky
• k domácí práci žáků

Pro 2. ročník jsou v matematice určeny tři díly a pro 3., 4. a 5. ročník dva díly Testíků.