Matematika 2. stupeň

NOVÁ TEMATICKÁ ŘADA

Zde si můžete stáhnout odpovídající stránky katalogu pro 2. stupeň.

Přinášíme vám novou řadu učebnic, pracovních sešitů a multimediálních interaktivních učebnic matematiky pro 6. až 9. ročník, které jsou koncipovány v souladu s RVP ZV. Cílem celé této sady učebních materiálů matematiky pro 2. stupeň základní školy a odpovídající ročníky víceletého gymnázia je poskytnout vyučujícím kompletní podklady pro vedení moderní výuky tohoto předmětu. Z tradičně pojaté výuky matematiky přebírá tato sada osvědčené didaktické prostředky – gradaci učiva, dostatečný důraz na procvičování látky a na podrobné, názorné a přesné vysvětlení každého jevu. V bohaté míře však používá moderní prostředky – zejména vazbu učebnice na pracovní sešit, praktické využití probírané látky a velké množství interaktivních nástrojů.

Využijte akční nabídky pro nákup vybraných pracovních sešitů matematiky.

Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

Učivo matematiky celého 2. stupně není děleno klasicky do jednotlivých ročníků, ale je rozděleno do 16 témat.

Učebnice

Náplň každé učebnice přesně vychází z RVP ZV. Rozdělení látky do samostatných tematických celků vychází vstříc potřebám škol – je tak možné řadit látku do výuky individuálně podle ŠVP, který má škola zpracovaný. V navrženém pořadí je počítáno se čtyřmi tématy pro každý ročník.

Pro každé téma je připravena učebnice a pracovní sešit. V učebnici je látka vysvětlena, přičemž hlavní důraz je soustavně kladen na jednoduchost výkladu a na bezprostřední provázanost s praktickým využitím právě probíraného matematického aparátu. Učebnice obsahuje dostatek vyřešených návodných úloh k podchycení všech jevů a úlohy na procvičení. Řazení kapitol v učebnici a pracovním sešitě je pochopitelně identické, předpokládá se souběžná práce s učebnicí i pracovním sešitem.

Hlavní snahou všech učebnic je látku předkládat čtivou formou s důrazem na přímočaré souvislosti s praxí a s dříve probíranou látkou. Žáci jsou tak více motivováni k učení. Tím, že si uvědomují souvislosti, si látku lépe pamatují.

Pracovní sešit tvoří s učebnicí jeden celek. Poskytují dostatek prostoru k procvičení učiva. Jsou do nich zařazeny různé typy úloh různé obtížnosti, proto jsou vhodné opravdu pro každého (od velmi jednoduchých úloh až po úlohy standardní obtížnosti). Většina úloh je otevřených, najdete tu však i uzavřené úlohy s nabídkou odpovědí. Na závěr každé kapitoly jsou zařazeny další úlohy na procvičování, úlohy zajímavé a nadstandardní pro nadané žáky. Jednotlivé pracovní sešity budou vždy zaměřeny na jednu ze vzdělávacích oblastí: Člověk a příroda, Člověk a zdraví, Člověk a společnost nebo Umění a kultura, čímž dojde k vytvoření mezipředmětových vazeb.

Pracovní sešity poskytují dostatek prostoru k procvičení učiva. Jsou do nich zařazeny různé typy úloh různé obtížnosti, proto jsou vhodné opravdu pro každého.
Multimediální interaktivní učebnice plus (MIUč+) nabízejí další možnosti, jak si učivo procvičit. Mimo jiné jsou do nich zařazeny i animace, které učivo názorně vysvětlují krok po kroku, jsou proto vhodné i pro domácí přípravu.

Zařazení jednotlivých titulů do ročníků je pouze doporučující, stejně jako posloupnost učebnic v ročnících. Nutné je ale brát zřetel na ty tituly, které musí být určitě probrány před některými dalšími. Důvodem je to, že znalosti učiva v nich obsaženého jsou potřebné při výpočtech v nově probírané látce. Jednotlivé závislosti učebnic jsou popsány níže u konkrétních titulů.

Doporučeno pro 6. ročník: Desetinná čísla; Kladná a záporná čísla; Dělitelnost; Základy geometrie.
Doporučeno pro 7. ročník: Shodnost geometrických útvarů, souměrnosti; Zlomky, poměr; Procenta, trojčlenka; Rovinné útvary.
Doporučeno pro 8. ročník: Výrazy a rovnice 1; Hranoly a válce; Konstrukční úlohy; Výrazy a rovnice 2.
Doporučeno pro 9. ročník: Práce s daty, úměrnosti a funkce; Podobnost a funkce úhlu; Jehlany, kužely a koule

Doporučeno pro 6. ročník

Desetinná čísla
Učebnice Desetinná čísla musí předcházet učivu učebnic Základy geometrieKladná a záporná čísla.

Učebnici i pracovní sešit lze i po změně RVP ZV použít pro výuku těch částí učiva zlomků a desetinných čísel, které byly zařazeny do programu pro 1. stupeň ZŠ. Mohou sloužit k doplnění jakýchkoli učebnic, aby byl splněn požadacek na změnu ŠVP.

Kód: 6-22

Matematika - Desetinná čísla (učebnice)

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
79 Kč
AKCE PRO ŠKOLY
s MIUč+ na dva roky zdarma
 ks
Kód: 6-23

Matematika - Desetinná čísla (pracovní sešit)

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
59 Kč
 ks

Ukázka: učebnice z MIUč+ Desetinná čísla

Ukázka: pracovní sešit MIUč+ Desetinná čísla

Kladná a záporná čísla
Učebnice Kladná a záporná čísla musí předcházet učebnici Zlomky, poměr.

Kód: 6-24

Matematika - Kladná a záporná čísla (učebnice)

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
79 Kč
AKCE PRO ŠKOLY
s MIUč+ na dva roky zdarma
 ks
Kód: 6-25

Matematika - Kladná a záporná čísla (pracovní sešit)

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
59 Kč
 ks

Dělitelnost
Učebnice navazuje opakováním na látku násobení a dělení přirozených čísel. Zaměřuje se na vysvětlení pojmů: množina, násobek a dělitel, dělitelnost, prvočísla a složená čísla, soudělná čísla a společný násobek.

Kód: 6-26

Matematika - Dělitelnost (učebnice)

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
79 Kč
AKCE PRO ŠKOLY
s MIUč+ na dva roky zdarma
 ks
Kód: 6-27

Matematika - Dělitelnost (pracovní sešit)

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
59 Kč
 ks

Základy geometrie
Učebnice Základy geometrie musí předcházet učivu učebnice Shodnost geometrických útvarů, souměrnosti.

Kód: 6-28

Matematika - Základy geometrie (učebnice)

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
79 Kč
AKCE PRO ŠKOLY
s MIUč+ na dva roky zdarma
 ks
Kód: 6-29

Matematika - Základy geometrie (pracovní sešit)

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
59 Kč
 ks
Kód: S-42

Sešit na rýsování 420+ (bílé listy)

Skladem
Cena s DPH:
14 Kč
 ks

Doporučeno pro 7. ročník

Shodnost geometrických útvarů, souměrnosti
Učebnice Shodnost geometrických útvarů, souměrnosti musí předcházet učebnici Rovinné útvary.

Ukázka: učebnice MIUč+ Shodnost geometrických útvarů, souměrnosti

Kód: 7-22

Matematika - Shodnost geometrických útvarů, souměrnosti (učebnice)

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
79 Kč
AKCE PRO ŠKOLY
s MIUč+ na dva roky zdarma
 ks
Kód: 7-23

Matematika - Shodnost geometrických útvarů, souměrnosti (PS)

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
59 Kč
 ks
Kód: S-42

Sešit na rýsování 420+ (bílé listy)

Skladem
Cena s DPH:
14 Kč
 ks

Zlomky, poměr
Učebnice Zlomky, poměr musí předcházet učivu učebnice Procenta, trojčlenka.

Kód: 7-24

Matematika - Zlomky, poměr (učebnice)

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
79 Kč
AKCE PRO ŠKOLY
s MIUč+ na dva roky zdarma
 ks
Kód: 7-25

Matematika - Zlomky, poměr (pracovní sešit)

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
59 Kč
 ks

Procenta, trojčlenka
Učebnice Procenta, trojčlenka musí předcházet učebnici Rovinné útvaryFinanční matematika.

Kód: 7-26

Matematika - Procenta, trojčlenka (učebnice)

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
79 Kč
AKCE PRO ŠKOLY
s MIUč+ na dva roky zdarma
 ks
Kód: 7-27

Matematika - Procenta, trojčlenka (pracovní sešit)

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
59 Kč
 ks

Rovinné útvary
Učebnice Rovinné útvary musí předcházet učivu učebnic Hranoly a válce, Výrazy a rovnice 1 a Konstrukční úlohy.

Kód: 7-28

Matematika - Rovinné útvary (učebnice)

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
79 Kč
AKCE PRO ŠKOLY
s MIUč+ na dva roky zdarma
 ks
Kód: 7-29

Matematika - Rovinné útvary (pracovní sešit)

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
59 Kč
 ks
Kód: S-42

Sešit na rýsování 420+ (bílé listy)

Skladem
Cena s DPH:
14 Kč
 ks

Doporučeno pro 8. ročník

Výrazy a rovnice 1
Učebnice Výrazy a rovnice 1 musí předcházet učebnici Výrazy a rovnice 2.

Kód: 8-22

Matematika - Výrazy a rovnice 1 (učebnice)

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
79 Kč
AKCE PRO ŠKOLY
s MIUč+ na dva roky zdarma
 ks
Kód: 8-23

Matematika - Výrazy a rovnice 1 (pracovní sešit)

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
59 Kč
 ks

Hranoly a válce
Učebnice Hranoly a válce musí předcházet učivu učebnice Jehlany, kužely a koule.

Kód: 8-24

Matematika - Hranoly a válce (učebnice)

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
79 Kč
AKCE PRO ŠKOLY
s MIUč+ na dva roky zdarma
 ks
Kód: 8-25

Matematika - Hranoly a válce (pracovní sešit)

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
59 Kč
 ks
Kód: S-42

Sešit na rýsování 420+ (bílé listy)

Skladem
Cena s DPH:
14 Kč
 ks

Konstrukční úlohy
Hlavní část učebnice se zabývá postupem řešení konstrukčních úloh – rozbor, konstrukce, postup konstrukce a diskuse. Postup řešení je názorně vysvětlen na mnoha úlohách, mimo jiné i na konstrukcích trojúhleníků a mnohoúhelníků.

Kód: 8-26

Matematika - Konstrukční úlohy (učebnice)

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
79 Kč
AKCE PRO ŠKOLY
s MIUč+ na dva roky zdarma
 ks
Kód: 8-27

Matematika - Konstrukční úlohy (pracovní sešit)

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
59 Kč
 ks
Kód: S-42

Sešit na rýsování 420+ (bílé listy)

Skladem
Cena s DPH:
14 Kč
 ks

Výrazy a rovnice 2
Učebnice Výrazy a rovnice 2 musí předcházet učebnici Práce s daty, úměrnosti a funkce.

Kód: 8-28

Matematika - Výrazy a rovnice 2 (učebnice)

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
79 Kč
AKCE PRO ŠKOLY
s MIUč+ na dva roky zdarma
 ks
Kód: 8-29

Matematika - Výrazy a rovnice 2 (pracovní sešit)

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
59 Kč
 ks

Doporučeno pro 9. ročník:

Práce s daty, úměrnosti a funkce

Kód: 9-22

Matematika 9 - Práce s daty, úměrnosti a funkce (učebnice)

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
79 Kč
AKCE PRO ŠKOLY
s MIUč+ na dva roky zdarma
 ks
Kód: 9-23

Matematika 9 - Práce s daty, úměrnosti a funkce (pracovní sešit)

Doložka MŠMT
Dočasně vyprodáno
Předpokládaná dostupnost: Na dotaz
Cena s DPH:
59 Kč
 ks

Podobnost a funkce úhlu
Učebnice Podobnost a funkce úhlu musí předcházet učivu učebnice Jehlany, kužely a koule.

Kód: 9-24

Matematika 9 - Podobnost a funkce úhlu (učebnice)

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
79 Kč
AKCE PRO ŠKOLY
s MIUč+ na dva roky zdarma
 ks
Kód: 9-25

Matematika 9 - Podobnost a funkce úhlu (pracovní sešit)

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
59 Kč
 ks

Jehlany, kužely a koule
Učebnice rozšiřuje učivo o jehlanech, kuželech a koulích.

Kód: 9-26

Matematika 9 - Jehlany, kužely a koule (učebnice)

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
79 Kč
AKCE PRO ŠKOLY
s MIUč+ na dva roky zdarma
 ks
Kód: 9-27

Matematika 9 - Jehlany, kužely a koule (pracovní sešit)

Doložka MŠMT
Skladem
Cena s DPH:
59 Kč
 ks
Kód: S-42

Sešit na rýsování 420+ (bílé listy)

Skladem
Cena s DPH:
14 Kč
 ks

 

PŮVODNÍ ŘADA – DOPRODEJ

Učebnice matematiky z původní řady doprodáváme, jsou nahrazeny novou tematickou řadou.

Kód: 6-16

Vyzkoušej svůj důvtip 6 (pracovní sešit)

Skladem - doprodej
Cena s DPH:
30 Kč
 ks
Kód: 6-20

Geometrie 6 (učebnice)

Skladem - doprodej
Cena s DPH:
59 Kč
 ks
 
Kód: 7-20

Geometrie 7 (učebnice)

Prodej ukončen
Cena s DPH:
59 Kč
 ks
Kód: 9-20

Geometrie 9 (učebnice)

Prodej ukončen
Cena s DPH:
59 Kč
 ks

Podrobné informace o učebnicích matematiky a jejich aktuální nabídku najdete v e-shopu.