Matematika 2. stupeň

NOVÁ TEMATICKÁ ŘADA

Nová ucelená řadu učebnic, pracovních sešitů matematiky pro 6. až 9. ročník je koncipována v souladu s RVP ZV. Cílem celé této sady učebních materiálů matematiky druhého stupně základní školy je poskytnout učitelům kompletní podklady pro vedení moderní výuky tohoto předmětu. Z tradičně pojaté výuky matematiky přebírá tato sada osvědčené didaktické prostředky – gradaci učiva, dostatečný důraz na procvičování látky a na podrobné, názorné a přesné vysvětlení každého jevu. V bohaté míře však používá moderní prostředky – zejména vazbu učebnice na pracovní sešit, praktické využití probírané látky a možnost bohatého využití interaktivních nástrojů.

  

   

Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

Učivo matematiky celého 2. stupně není děleno klasicky do jednotlivých ročníků, ale je rozděleno tematicky do 16 učebnic.

Náplň každé učebnice přesně vychází z RVP ZV. Rozdělení látky do samostatných tematických celků vychází vstříc potřebám škol – je tak možné řadit látku individuálně podle ŠVP, který má škola zpracován. V metodice bude navrženo pořadí jednotlivých učebnic, v jakém mají být celky do výuky zařazovány, je v něm ale možno provést celou řadu změn podle potřeb konkrétní školy. V tomto navrženém pořadí je počítáno se čtyřmi tématy pro každý ročník.

Pro každé téma bude připravena učebnice a pracovní sešit. V učebnici je látka vysvětlena, přičemž hlavní důraz je soustavně kladen na jednoduchost výkladu a na bezprostřední provázanost s praktickým využitím právě probíraného matematického aparátu. Učebnice obsahuje dostatek vyřešených návodných úloh k podchycení všech jevů a úlohy na procvičení.

Pracovní sešit tvoří s učebnicí jeden celek. V každém pracovním sešitě je zařazeno takové množství úloh, aby každý žák našel dostatek materiálu k procvičení látky – od velmi jednoduchých úloh až po úlohy standardní obtížnosti. Většina úloh je otevřených, najdete tu však i uzavřené úlohy s nabídkou odpovědí. Na závěr každé kapitoly jsou zařazeny další úlohy na procvičování, úlohy zajímavé a nadstandardní pro nadané žáky. Jednotlivé pracovní sešity budou vždy zaměřeny na jednu ze vzdělávacích oblastí: Člověk a příroda, Člověk a zdraví, Člověk a společnost nebo Umění a kultura, čímž dojde k vytvoření mezipředmětových vazeb.

K učebnici i pracovnímu sešitu vydáváme multimediální interaktivní učebnice, které obsahují interaktivní verzi tištěné učebnice, interaktivní verzi tištěného pracovního sešitu a řadu multimédií (interaktivní cvičení, animace, vybraná anglická klíčová slova namluvená rodilým mluvčím atd.).

Vyzkoušejte zdarma kteroukoli MIUč+ na 30 dní. Postup instalace naleznete na https://www.nns.cz/blog/vyzkousejte-miuc/.

MIUč+ je možné zakoupit v licencích:

 • 1. časově neomezená školní multilicence
 • 2. školní multilicence na 1 školní rok
 • 3. žákovská licence na 1 školní rok

 

Ukázka učebnice z MIUč+ Desetinná čísla:
Ukázka pracovního sešitu z MIUč+ Desetinná čísla:

Zařazení jednotlivých titulů do ročníků je pouze doporučující, stejně jako posloupnost učebnic v ročnících. Nutné je ale brát zřetel na ty tituly, které musí být určitě probrány před některými dalšími. Důvodem je to, že znalosti učiva v nich obsaženého jsou potřebné při výpočtech v nově probírané látce. Jednotlivé závislosti učebnic jsou popsány níže u konkrétních titulů.

Doporučeno pro 6. ročník:

 • Desetinná čísla –  musí předcházet učebnici „Základy geometrie“ a „Kladná a záporná čísla“
 • Kladná a záporná čísla – musí předcházet učebnici „Zlomky, poměr“
 • Dělitelnost
 • Základy geometrie –  musí předcházet učebnici „Shodnost geometrických útvarů, souměrnosti“

Doporučeno pro 7. ročník:

 • Shodnost geometrických útvarů, souměrnosti –  musí předcházet učebnici „Rovinné útvary“
 • Zlomky, poměr – musí předcházet učebnici „Procenta, trojčlenka“
 • Procenta, trojčlenka –  musí předcházet učebnici „Rovinné útvary“ a „Finanční matematika“
 • Rovinné útvary –  musí předcházet učebnici „Hranoly a válce“, „Výrazy a rovnice 1“ a „Konstrukční úlohy“

Doporučeno pro 8. ročník:

 • Hranoly a válce – musí předcházet učebnici „Jehlany, kužely a koule“
 • Výrazy a rovnice 1 – musí předcházet učebnici „Výrazy a rovnice 2“
 • Konstrukční úlohy
 • – Výrazy a rovnice 2 – musí předcházet učebnici „Úměrnosti a funkce“

Doporučeno pro 9. ročník:

 • Práce s daty, úměrnosti a funkce
 • Podobnost a funkce úhlu – musí předcházet učebnici „Jehlany, kužely a koule“
 • Jehlany, kužely a koule
 • – Finanční matematika

PŮVODNÍ ŘADA

Učebnice aritmetiky, algebry a geometrie doporučujeme používat se stejně nazvanými pracovními sešity.

K 5 až 10 minutovým rozcvičkám slouží Počtářské chvilky 6, 7 a 8 .

Navíc jsou připraveny  doplňkové sešity: Vyzkoušej svůj důvtip, Jak počítat s procenty a Rovnice a slovní úlohy.

Učebnice jsou připraveny tak, aby s ní žáci mohli pracovat činnostně a k činnostem se vracet. Najdete zde didaktické hry, které mohou hodiny matematiky zpestřit a přitom procvičit počítání, které je potřeba zautomatizovat. Jsou zde připravena vhodná znázornění, která buď učivo uvádějí, shrnují a upozorňují. Pro žáky jsou připravena množství slovních úloh, jejichž zadání lze obměňovat. Při tvorbě učebnic se kladl důraz na příklady z běžného života a mezipředmětové vztahy. Učebnice obsahují navíc témata: základy statistiky, finanční matematika a počítání úroků, technické výpočty v elektrárně atd.

Geometrie 6 (pracovní sešit)

Cena s DPH:
30 Kč
 ks

Vyzkoušej svůj důvtip 6 (pracovní sešit)

Cena s DPH:
30 Kč
 ks

Geometrie 6 (učebnice)

Cena s DPH:
59 Kč
 ks

Podrobné informace o učebnicích matematiky a jejich aktuální nabídku najdete v e-shopu.