Výchova k občanství

Zde si můžete stáhnout odpovídající stránky katalogu pro 2. stupeň.

Ucelená řada učebnic je koncipována v souladu s RVP ZV. V úvodu jednotlivých kapitol opět naleznete motivační texty, které mají v žácích vzbudit zájem o příslušné téma. Kromě samotného výkladového textu obsahují učebnice i celou řadu problémových úkolů, které rozvíjejí myšlení žáků. V rámci skupinových úkolů se učebnice zaměřují na rozvoj vzájemné kooperace a komunikačních dovedností. Navíc jsou zde zařazeny mezipředmětové vazby formou odkazů na korespondující učivo v ostatních učebnicích z naší mezipředmětové řady, průřezová témata, projektové úkoly, pojmy v angličtině a němčině, opakovací a tvořivé úkoly, zajímavosti, tipy na práci s internetem, ukázky z krásné literatury.

Učebnice i pracovní sešity jsou zpracovány také ve formě multimediálních interaktivních učebnic (MIUč+).

Pro doplnění potřebných témat ve výchově k občanství, která se vztahují k osvojování účelného chování při mimořádných událostech a při ohrožení v každodenních rizikových situací, lze využít učebnici a pracovní sešit Jak se zachovat, když…

Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

Učebnice

Učebnice Výchova k občanství 7 obsahuje navíc kapitolu Obrana státu, ve které se žáci seznámí s povinnostmi občana při obraně státu, s ozbrojenými silami, Armádou ČR, Severoatlantickou aliancí a zahraničními misemi.

Učebnice Výchova k občanství 8 obsahuje nově zpracované kapitoly o právním a protiprávním jednání. Struktura a obsahová náplň jednotlivých kapitol učebnice rozvíjí a uvádí do dalších souvislostí učivo předchozích dvou ročníků. Více informací o učebnici Výchova k občanství 8 naleznete zde.

Učebnice Výchova k občanství 9 přináší ucelený pohled na aktuální společenskovědní témata:

  • Světová náboženství
  • Volba povolání
  • Finanční gramotnost
  • Národní hospodářství
  • Mezinárodní spolupráce

MIUč+

Učebnice jsou zpracovány také ve formě multimediálních interaktivních učebnic (MIUč+), ve kterých naleznete doplňující interaktivní materiál (interaktivní cvičení, mezipředmětové vztahy, webové odkazy, zajímavosti, audia).

Ukázka: Výchova k občanství 8 – interaktivní cvičení a animace

Jak se zachovat, když…

Učebnice reaguje na změny v RVP ZV z roku 2013, které zasahují do více vzdělávacích oblastí (Člověk a příroda, Člověk a zdravíČlověk a společnost). Obsahuje množství různorodých informací propojených do tematických celků. Při výuce tak můžete pracovat s jednotlivými oddíly, případně kapitolami podle potřeb vašich ŠVP ZV.

Učebnice Jak se zachovat, když… přináší přehledně rozčleněná témata týkající se ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí (lze využít i jako učebnici pro brannou výchovu) a má udělenu schvalovací doložku MŠMT. Usilovali jsme přitom o to, aby podávané informace byly v souladu nejen s požadavky RVP ZV a s platnou legislativou, ale aby žákům poskytly praktické rady a pokyny. Proto jsme učební texty konzultovali s odborníky v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení i v oblasti zdravotnické záchranné služby.