Chemie

Zde si můžete stáhnout odpovídající stránky katalogu pro 2. stupeň.

Učebnice a pracovní sešity chemie pro 8. a 9. ročník a odpovídající ročníky víceletého gymnázia vycházejí z koncepce obsahu vzdělávání RVP ZV. Důraz je kladen na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost. Učebnice jsou názornější, obsahují praktické úkoly a pozorování. Jednotlivé kapitoly obsahují kromě učiva také názorná schémata a fotografie. Navíc zahrnují popisy pokusů, mezipředmětové vazby, průřezová témata, skupinové úkoly, klíčové pojmy v angličtině a němčině, opakovací úkoly, zajímavosti a tipy na práci s internetem.

Pro doplnění potřebných témat v chemii, která se vztahují k osvojování účelného chování při mimořádných událostech a při ohrožení v každodenních rizikových situací, lze využít učebnici a pracovní sešit Jak se zachovat, když…

Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

Učebnice

Učebnice CHEMIE 8 (Úvod do obecné a anorganické chemie) seznámí žáky s pojmem chemie, následně s chemickými látkami a směsmi, složením látek, chemickými reakcemi, prvky a anorganickými sloučeninami. K učebnici je přiložena periodická soustava prvků a tabulka s hustotou, teplotou tání a varu.

Učebnice CHEMIE 9 (Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů)

 • je vytvořena v souladu s RVP ZV
 • navazuje na Chemii 8 (Anorganická chemie)
 • je napsána srozumitelným textem, který je na každé straně doplněn fotografiemi a obrázky
 • zahrnuje “Zajímavé informace” a internetové odkazy
 • umožňuje prohlubování klíčových kompetencí
 • obsahuje chemické pokusy
 • je vytvořena tak, aby motivovala žáky k zájmu o organickou chemii
 • obsahuje mezipředmětové vztahy a překlady základních pojmů v anglickém a německém jazyce
CHEMIE 9 přináší jednoduchý a poutavý výklad základů organické chemie v následujících kapitolách:
 1. Opakování učiva 8. ročníku
 2. Redoxní reakce
 3. Zdroje energie
 4. Organická chemie
 5. Uhlovodíky
 6. Deriváty uhlovodíků
 7. Přírodní látky
 8. Chemie kolem nás
 • Úryvek z recenze recenzentky MŠMT paní Ing. Marie Pojarové:

“Jako vyučující chemie na základní škole považuji učebnici za velice zdařilou. Při dodržení odborné správnosti je hodnota navýšena úzkou provázaností se životem, takže žáci nepovažují chemii za něco, co končí za prostorami chemické laboratoře. Po letech praxe jsem uvítala jednoduché motivační pokusy a informace, statistiky z různých oblastí.
Vyučující chemie může zvolit hloubku a šíři učiva. Tato učebnice dává možnost dojít k vyšším očekávaným výstupům a kompetencím, nebo lze učivo podle potřeby redukovat.
Oceňuji přehlednost a strukturu jednotlivých stránek, příklady vysvětlení názvosloví organických látek. Tuto učebnici bych ráda při vyučování chemie na ZŠ využívala.”

Pracovní sešity

Pracovní sešity Chemie 8 i Chemie 9 obsahují teoretické i praktické úlohy k procvičení probraného učiva.

Chemie 9 navíc obsahuje 14 laboratorních pracíklíč k vybraným úkolům.

Ukázka pracovního sešitu (Kliknutím na obrázek se vám strana zvětší.):

Ukázka laboratorních prací, které jsou součástí sešitu (Kliknutím na obrázek se vám strana zvětší.):

MIUč+

Učebnice s pracovními sešity jsou zpracovány také ve formě multimediálních interaktivních učebnic (MIUč+), ve kterých naleznete spoustu videí s chemickými pokusy a další doplňující interaktivní materiál (interaktivní cvičení, mezipředmětové vztahy, webové odkazy, zajímavosti, audia).

Jak se zachovat, když…

Učebnice Jak se zachovat, když… přináší přehledně rozčleněná témata týkající se ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí (lze využít i jako učebnici pro brannou výchovu) a má udělenu schvalovací doložku MŠMT. Usilovali jsme přitom o to, aby podávané informace byly v souladu nejen s požadavky RVP ZV a s platnou legislativou, ale aby žákům poskytly praktické rady a pokyny. Proto jsme učební texty konzultovali s odborníky v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení i v oblasti zdravotnické záchranné služby.