Anglický jazyk pro 1. stupeň ZŠ

Vytvořili jsme pro Vás ucelenou řadu učebnic, pracovních sešitů a dalších pomůcek pro výuku angličtiny na 1. stupni ZŠ koncipovanou v souladu s RVP ZV s doložkami MŠMT.

Každý ročník nabízí žákům a žákyním poutavé příběhy ze světa, který je jim v tomto období blízký. V 1. ročníku rozvíjejí své jazykové znalosti při zpěvu písniček, rytmických a pohybových cvičeních s medvědí rodinkou, ve 2. ročníku při interpretaci pohádek se zvířátky, ve 3. ročníku při dramatizaci příběhů ze světa kouzel. Ve 4. ročníku nahlédnou prostřednictvím pejska, který se zatoulal z Anglie do Ameriky, do života jejich vrstevníků žijících v anglicky mluvících zemích. V 5. ročníku blogují s kamarády z celého světa a dozvídají se spoustu zajímavostí z historie.

Portál pro výuku angličtiny

1. ročník – LISTEN AND PLAY with teddy bears!

2. ročník – LISTEN AND PLAY with animals!

3. ročník – LISTEN AND PLAY with magicians!

4. ročník – LISTEN AND SPEAK With Mr B!

5. ročník – LISTEN AND SPEAK With Friends!

MODERNÍ A ZÁBAVNÉ MULTIMEDIÁLNÍ A INTERAKTIVNÍ MATERIÁLY A POMŮCKY

1. ročník – LISTEN AND PLAY with teddy bears!

Učební materiály mohou využít i žáci předškolního věku v kroužcích anglického jazyka.

Oba díly pracovní učebnice jsou zpracovány tematicky. Hravou formou se žáci a žákyně seznámí se základními okruhy slovní zásoby i (např. pozdravy, barvy, rodina, číslovky, domácí mazlíčci) a gramatickými jevy uzpůsobenými této věkové skupině. V učebnicích najdou vyučující řadu materiálů, které jim pomohou hodiny oživit – autorské písně a nejznámější básničky pro nejmenší. Nenásilnou formou si žáci prohloubí své znalosti čtení i výtvarné výchovy. Průvodcem je jim medvídek Sam a celá jeho rodina a kamarádi, se kterými si žáci osvojí základní komunikační dovednosti ve formě scének a rozhovorů. Součástí každé učebnice jsou podrobné instrukce v českém jazyce pro učitele a rodiče, kde najdou vyučující také řadu dalších variant prezentovaných cvičení a tipů na zpestření hodin.


Metodický průvodce k učebnici anglického jazyka LISTEN AND PLAY pro 1. ročník, 1. a 2. díl, obsahuje přehled učebních materiálů, přehledy gramatiky, frází a slovní zásoby učebnice, metodické pokyny k jednotlivým cvičením v učebnici, očekávané výstupy, klíčové kompetence, návrhy mezipředmětových vazeb a průřezových témat.

Obě CD tvoří funkční celek s učebnicemi, velká část cvičení v učebnicích má poslechový základ (symbol CD v pracovní učebnici). Poslechem CD s promluvami dospělých i dětských rodilých mluvčích si žáci a žákyně nacvičí a upevní správnou výslovnost a naučí se na cizí jazyk přirozeně reagovat.

Slovní zásoba obou dílů učebnice je vyobrazena v  sadě 86 obrázkových karet, kterou může vyučující využít při řadě her a pohybových aktivit, na něž odkazují instrukce v pracovní učebnici.

Interaktivní materiály 1. ročník jsou pro všechny zdarma, přístup k nim snadno získáte prostřednictvím programu Media creator a nově také bez instalace na ucebnice.online. Doporučujeme také pracovní listysadu interaktivních pomůcek.

Kompletní aktuální nabídku angličtin pro 1. ročník naleznete zde.

2. ročník – LISTEN AND PLAY with animals!

Učebnici tvoří dva díly po pěti lekcích rozvržených podle měsíců:

  • 1. díl od září do ledna,
  • 2. díl od února do června.

Učebnice obsahují mnoho zajímavých prvků: čtenářské rozcvičky, zábavná cvičení výslovnosti, praktické opakovací stránky učiva, projektová cvičení určená k cyklickému opakování učiva a podobně, celobarevné strany s velmi poutavými obrázky zpříjemní atmosféru výuky.

Dvoudílná učebnice Listen and play with animals! žáky provede pohádkovým světem zvířátek. Žáci si zahrají pohádky a naučí se tak zábavnou formou konverzovat. Před divadelní oponou si zazpívají písničky a zarecitují básničky, které cíleně obsahují nové mluvnické jevy. Pohádkový vláček jim pomůže osvojit si správnou výslovnost nových slov. Po počátečním setkání se zvířátky při představování v úvodu učebnice, žáci začnou rozvíjet své komunikační dovednosti reakcemi na otázky zvířátek. Ty jsou koncipovány tak, aby jednotlivé odpovědi přecházely od osvojování si jednoduchých gramatických jevů k náročnějším.

Čtenářské rozcvičky se zvířátky připomenou žákům slovní zásobu z 1. ročníku a nově probranou slovní zásobu každé lekce a umožní prohloubení jejich čtenářské dovednosti v cizím jazyce. Jsou vytvořeny z jednoduchých doplňovacích cvičení, které postupně pomáhají žákům zapamatovat si podobu každého slova. Důraz klademe opět na pravidelné opakování učiva na konci každé lekce. Žáci začínají číst krátká pohádková vyprávění s obrázky.

Na konci každé lekce v rámci projektů žáci navštíví své kamarády z Anglie a seznamují se s jejich životem zde. V příloze učebnice najdete praktický domeček s okénky, který žákům usnadní osvojení si slovní zásoby na každé straně shrnutí poznatků lekce. V příloze žáci naleznou přehledně zpracovaný tematický slovník.K učebnici doporučujeme dvoubarevný pracovní sešit, ve kterém si zvířátka připravila pro žáky zábavné a praktické úkoly k nácviku psané podoby slov. Při hrách se zvířátky si žáci procvičí také čtení slov. Úkoly vycházejí z pohybových, hudebních a výtvarných dovedností žáků. Tímto přitažlivým způsobem si žáci v příjemné atmosféře osvojují své počáteční znalosti cizího jazyka.

Připravili jsme pro Vás také CD nahrávky k učebnicím.

Interaktivní materiály 2. ročník jsou pro všechny zdarma, přístup k nim snadno získáte prostřednictvím programu Media creator a nově také bez instalace na ucebnice.online. Doporučujeme také pracovní listysadu interaktivních pomůcek.

Kompletní aktuální nabídku angličtin pro 2. ročník naleznete zde.

3. ročník – LISTEN AND PLAY with magicians!

Učebnice je vhodná i pro ty žáky, kteří začínají s angličtinou až ve 3. třídě.
Začarujte svět kolem vás. „Abracadabra!“ a je z vás rázem čarodějka nebo čaroděj. Vaše třída se promění v čarodějnou školu. Tužky žáků se stanou jejich čarodějnickými hůlkami, kterými se budou učit magické formule: nové věty a fráze. S hvězdami svých čarodějnických klobouků si žáci zábavnou formou osvojí novou slovní zásobu. Nechybí ani magické čtenářské rozcvičky a cvičení výslovnosti, které žáci znají z 2. ročníku. Hlavní postava učebnice, černá kočička, vás zavede do tajemných a zajímavých světů nových tematických okruhů. Naučí žáky spoustu nových písniček, ve kterých si zábavnou formou osvojí nové mluvnické učivo.


Neváhejte a pojďte s námi čarovat také v pracovním sešitě černé kočičky, kde v čarodějnických úkolech postupně odkryjete psanou podobu osvojovaných slov.

Připravili jsme pro Vás také CD nahrávky k učebnicím.

Interaktivní materiály 3. ročník jsou pro všechny zdarma, přístup k nim snadno získáte prostřednictvím programu Media creator a nově také bez instalace na ucebnice.online. Doporučujeme také pracovní listysadu interaktivních pomůcek.

Kompletní aktuální nabídku angličtin pro 3. ročník naleznete zde.

4. ročník – LISTEN AND SPEAK With Mr B!

Učebními materiály pro 4. ročník provází žáky pejsek Mr B. Učebnice jsou koncipovány systematicky, každá lekce je rozložena na 8 stran. První strana se vždy zaměřuje na čtení s porozuměním textu, žáci se zároveň seznámí s novou slovní zásobou. Následuje vyvození gramatiky a její procvičení v reálných situacích. Nechybí ani komiksy, kreativní práce na projektech, reálie ani poslechová cvičení. V příloze učebnice jsou instrukce ke cvičením v českém jazyce.

Pracovní sešity jsou dvoubarevné, cvičení v pracovních sešitech obsahují odkazy na cvičení v učebnici. Obálky pracovních sešitů jsou využity ke hře.

K oběma dílům učebnice je vytvořen slovníček. Je prakticky koncipován ke každé straně učebnice. Nová slova jsou zapojována do obvyklého slovního spojení, ve kterém se užívají. To přispívá k rozvoji konverzačních schopností žáka.

 

CD nahrávky k učebnicím i slovníčku jsou namluveny rodilými mluvčími.

Učebnice a pracovní sešity můžete používat v elektronické podobě jako MIUč+.

 

Kompletní aktuální nabídku angličtin pro 4. ročník naleznete zde.

5. ročník – LISTEN AND SPEAK With Friends!

Učebnice pro 5. ročník jsou koncipovány podobně jako ve 4. ročníku. Rozvíjejí čtení s porozuměním, gramatiku zapojují do reálných situací. Žáci se pobaví při práci na různých projektech. Poslední strana v každé lekci je věnována blogu. Kamarádi z různých zemí světa tam vkládají své příspěvky. Blog je zaměřen na zajímavosti z historie. Pro tyto stránky jsme vybrali poutavé příběhy, které oslovují věkovou kategorii žáků daného období.
Nechybí poslechová cvičení a písničky. U jednotlivých cvičení v učebnicích jsou pro snazší orientaci uvedeny odkazy na úkoly v pracovních sešitech, na CD a na slovníček. Vyučující (rodiče) mohou pracovat s úkoly podle instrukcí, které jsou uvedeny v českém jazyce v závěru každého dílu učebnice.

Pracovní sešity jsou dvoubarevné, cvičení v pracovních sešitech obsahují odkazy na cvičení v učebnici. Učivo každé lekce je shrnuto na opakovacích stranách v závěru lekce. K zopakování učiva lze využít i opakovací strany v závěru pracovních sešitů. První díl obsahuje závěrečné opakování učiva daného pololetí, druhý díl závěrečné opakování učiva celého ročníku.

Při osvojování nové slovní zásoby žáci pracují se slovníčkem. Slovní zásobu se učí zapojením do slovních spojení, ve kterých jsou slova uvedena v textu učebnice, dále slova zapojují do vět. Naučí se při tom vnímat slova v jejich různých významových souvislostech. Vzorově je ve slovníčku uvedena jedna věta. Na slovníčku spolupracovali rodilí mluvčí a vyučující z Anglie.

 

 

V 5. ročníku se žáci při poslechu audionahrávek naučí od interpretů zastupujících hrdiny blogového příběhu z učebnice i praktická slova a slovní spojení v jejich rodném jazyce (v americké angličtině, v ruštině, v italštině, v němčině a ve francouzštině), např. pozdravy, přání. Učí se porozumět textu v anglickém jazyce již z úst různých interpretů textu. Novou slovní zásobu a nosné texty si žáci fixují v britské angličtině z úst rodilých mluvčích.

 

Učebnice a pracovní sešity můžete používat v elektronické podobě jako MIUč+.


Kompletní aktuální nabídku angličtin pro 5. ročník naleznete zde.

MODERNÍ A ZÁBAVNÉ MULTIMEDIÁLNÍ A INTERAKTIVNÍ MATERIÁLY A POMŮCKY

Pro podporu výuky anglického jazyka jsme vytvořili MODERNÍ A ZÁBAVNÉ INTERAKTIVNÍ MATERIÁLY A POMŮCKY. Interaktivní materiály pro 1. až 3. ročník jsou pro všechny zdarma, přístup k nim snadno získáte prostřednictvím programu Media creator a nově také bez instalace na ucebnice.online, pomůcky učebnice a pracovní sešity si můžete objednat v našem e-shopu.