Zeměpis

Zde si můžete stáhnout odpovídající stránky katalogu pro 2. stupeň.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů zeměpisu je koncipována v souladu s RVP ZV. Jednotlivé kapitoly obsahují také názorná schémata, mapy, fotografie a obrázky. Navíc zahrnují očekávané výstupy, klíčové kompetence a návrhy projektů.

Učebnice i pracovní sešity vydáváme jako multimediálních interaktivních učebnic (MIUč+)

Nová ucelená řada barevných pracovních sešitů je skladem.

Pro doplnění potřebných témat v zeměpise, která se vztahují k osvojování účelného chování při mimořádných událostech a při ohrožení v každodenních rizikových situací, lze využít učebnici a pracovní sešit Jak se zachovat, když…

Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

Učebnice

V koncepci učebnic je kladen důraz na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost. Každá kapitola učebnice obsahuje mezipředmětové vazby formou odkazů na korespondující učivo v ostatních učebnicích z řady, průřezová témata, skupinové úkoly, pojmy v angličtině a němčině, opakovací úkoly, zajímavosti, práci s internetem a práci s mapou a glóbusem.

Barevné PRACOVNÍ SEŠITY

Nově vydáváme plněbarevné verze pracovních sešitů. Od původních dvoubarevných se liší využitím plné barevnosti, jednotlivá cvičení zůstávají v původní, osvědčené podobě.

Pracovní sešity obsahují především úkoly k pochopeníupevňování učiva. Tyto sešity je možné využít místo vlastního sešitu žáka, jsou zde procvičeny všechny základní pojmy z učebnice. Vyplněné úkoly a cvičení si mohou žáci procházet, a tak si látku opakovat. Nově vydáváme barevné verze pracovních sešitů (původní dvoubarevné pracovní sešity postupně doprodáváme).

Pracovní sešity tvoří funkční celek s jednotlivými učebnicemi zeměpisu.  Jsou součástí ucelené řady učebnic a pracovních sešitů zeměpisu, která klade důraz na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost a je vytvořena v souladu s RVP ZV.

Pracovní sešity obsahují především úkoly k pochopení a upevňování učiva. Tyto sešity je možné využít místo vlastního sešitu žáka, jsou zde procvičeny všechny základní pojmy z učebnice. Vyplněné úkoly a cvičení si mohou žáci procházet, a tak si látku opakovat.

V úvodu každé kapitoly je krátký text, který má nejen edukační, ale i motivační funkci. Pochopení textu a navazující úkol rozvíjejí čtenářskou gramotnost, stejně jako řada úkolů pracovních sešitů, které vycházejí z porozumění textu uvedeného v učebnici. Jednotlivé celky jsou uzavřeny souhrnným opakovánímsebehodnoticí tabulkou. Úkoly v pracovních sešitech podporují rozvoj zeměpisné gramotnosti.

Na každé straně sešitu jsou uvedeny odkazy na konkrétní strany v učebnici. Na volné řádky umístěné ve spodní části stran si žáci mohou zapisovat své poznámky k danému tématu.

Pracovní sešity navíc obsahují přílohu shrnutí učiva daného dílu nebo ročníku.

Multimediální interaktivní učebnice MIUč+

Jak se zachovat, když…

Učebnice Jak se zachovat, když… přináší přehledně rozčleněná témata týkající se ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí (lze využít i jako učebnici pro brannou výchovu) a má udělenu schvalovací doložku MŠMT. Usilovali jsme přitom o to, aby podávané informace byly v souladu nejen s požadavky RVP ZV a s platnou legislativou, ale aby žákům poskytly praktické rady a pokyny. Proto jsme učební texty konzultovali s odborníky v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení i v oblasti zdravotnické záchranné služby.