Licenční smlouva Media Creator MIUč+

verze ze dne 2. 5. 2019 (Oproti předchozí verzi byla doplněna zejména ustanovení popisující nový typ licence “Školní licence pro 1 učitele na 1 školní rok” (odstavec 3.1.5) a používání MIUč+ prostřednictvím webové aplikace dostupné z odkazů na www.ucebnice-online.cz (odstavec 1.10)

Preambule

Tato licenční smlouva (dále také „licenční podmínky“, „licenční smlouva“, nebo „smlouva“) je právní smlouvou mezi obchodní společností NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., se sídlem Brno, Bratislavská 884/23d, PSČ 602 00, IČ: 255 01 356, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložce 27 537 jako poskytovatelem licence (dále jen „Poskytovatel licence“, nebo „Poskytovatel“), která v dobré víře prohlašuje, že je oprávněna poskytnout licenci k užití autorských práv, a Vámi jako fyzickou či právnickou osobou jako nabyvatelem licence (dále jen „Nabyvatel licence“). V této licenční smlouvě jsou specifikovány podmínky, které Vám umožňují používat softwarovou aplikaci MIUč+ ve spojení s programem Media Creator, přičemž veškerá ujednání této licenční smlouvy se v rozsahu stanoveném pro aplikaci MIUč+ vztahují rovněž na program Media Creator ve verzi, během jejíž instalace byla zobrazena tato licenční smlouva (resp. ve verzi, při jejímž spuštění je prováděna aktivace titulu nebo spuštění titulu). Tato licenční smlouva je nedílnou a neoddělitelnou součástí tohoto softwarového produktu a určuje práva a povinnosti Poskytovatele licence a Nabyvatele licence.

Instalací, aktivací, stažením nebo jakýmkoliv užitím MIUč+ se zavazujete k bezvýhradnému respektování všech podmínek uvedených v této smlouvě. Za žáky mladší 16 let musí provést instalaci, registraci, aktivaci i schválení licenční smlouvy zákonný zástupce.

Software, data, dokumentace a veškeré jiné další informace zaznamenané v aplikaci MIUč+ jsou chráněny Autorským zákonem, mezinárodními dohodami a smlouvami o autorských právech a dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví. Aplikace MIUč+ ani její část nesmí být užívána, zobrazována, šířena, vydávána nebo jinak reprodukována v žádné jiné podobě nebo jinými prostředky než v souladu s ustanoveními této smlouvy. Vykonavatelem autorských práv je Poskytovatel licence.

Aplikace MIUč+ a program Media Creator využívají  software třetích stran, jehož užití se řídí zvláštními licenčními podmínkami, se kterými schválením těchto licenčních podmínek rovněž vyjadřujete souhlas. Jedná se o následující software (v závorce vždy uveden odkaz na plné znění licence):

  • CustomWindow (http://www.nns.cz/blog/wp-content/uploads/customwin_lic.txt),
  • QsKineticScroll (http://www.nns.cz/blog/wp-content/uploads/licence_qskineticscroller.txt),
  • MediaInfo (http://www.nns.cz/blog/wp-content/uploads/mediainforeadme.html),
  • Tesseract (http://www.nns.cz/blog/wp-content/uploads/tesseract_licence.txt),
  • framework Qt (http://qt-project.org),
  • Jaris FLV Player (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html),
  • MathJax (http://www.nns.cz/blog/wp-content/uploads/license.txt).
  • Software vyvíjený v rámci projektu OpenSSL pro použití v OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/source/license.html)

Pro plné fungování MIUč+ je třeba mít nainstalovaný program Adobe Flash Player, jehož licenční podmínky budou zobrazeny při samostatné instalaci tohoto programu.

Čl. I.

Specifikace některých použitých pojmů

1.1 Pojmem „MIUč+“ se rozumí konkrétní počítačový program multimediální interaktivní učebnice plus, při jehož instalaci, aktivaci, nebo stažení je zobrazena tato licenční smlouva.

1.2 Pojmem „Licence“ se rozumí nevýhradní a nepřevoditelné poskytnutí omezených práv k užití MIUč+, přičemž je poskytována v rozsahu některého z následujících typů licence: Školní multilicence na 1 školní rok,  Časově neomezená školní multilicence, Žákovská licence na 1 školní rok, MIUč+ Trial verze, Školní licence pro 1 učitele na 1 školní rok a případně jiný typ licence, jehož rozsah je stanoven na licenčním certifikátu.

1.3 Pojmem „MIUč+ Trial verze“ se rozumí bezplatná instalace nebo užití MIUč+ v rozsahu uvedeném u tohoto typu licence v čl. III. této smlouvy.

1.4 Pojmem „IP adresa“ se kromě obvyklého rozsahu rozumí jakákoli dostupná identifikace počítačů nebo skupiny počítačů.

1.5 Pojmem „URL“ se rozumí zkratka z anglického Uniform Resource Locator, která se používá pro přesnou identifikaci dokumentů na internetu, skládající se z domén první, druhé a třetí úrovně oddělených tečkou, obsahující dále jméno stránky a protokol, přes který je možno o tuto stránku požádat server.

1.6 Pojmem „POČÍTAČ“ se rozumí osobní počítač (stolní počítač, nebo notebook).

1.7 Pojmem „TABLET“ se rozumí přenosný počítač ve tvaru desky s integrovanou dotykovou obrazovkou, která se používá jako hlavní způsob ovládání, nebo mobilní telefon.

1.8 Pojmem „Aktivace“ se rozumí první použití aktivačního kódu v souladu s licenčním certifikátem a návodem k instalaci (aktuální informace a odpovědi na často kladené otázky naleznete na https://www.nns.cz/support/).

1.9 Pojmem „licenční certifikát“ se rozumí dokument vydaný Poskytovatelem licence, který obsahuje minimálně číslo licenčního certifikátu, titul (konkrétní MIUč+, nebo informaci, že si Nabyvatel licence může zvolit MIUč+ při aktivaci), typ licence, časovou platnost licence. Licenční certifikát je platný pouze ve prospěch osoby, která jej řádně nabyla a splnila veškeré podmínky podle těchto licenčních podmínek. Pravost licenčního certifikátu lze ověřit prostřednictvím e-mailu licence@nns.cz.

1.10 Pojmem „program Media Creator“ se rozumí aplikace umožňující spuštění MIUč+, ať už v podobě instalovaného programu, který je ke stažení z webu https://www.nns.cz/download/, tak v podobě webové aplikace dostupné z odkazů na www.ucebnice-online.cz. V případě, že jsou MIUč+ otevírány ve webové aplikaci je za jejich instalaci považováno jejich jakékoli užití prostřednictvím této webové aplikace.

Čl. II.

Autorské právo

2.1 MIUč+ je ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění jeho pozdějších novelizací (dále jen „Autorský zákon“) autorským dílem.

2.2 Majetková práva k MIUč+ náleží Poskytovateli licence.

Čl. III.

Předmět smlouvy

3.1 Poskytovatel licence uděluje Nabyvateli licenci v následujícím rozsahu, pro jednotlivé typy licencí. Konkrétní typ licence, kterým se řídí práva Nabyvatele licence, je uveden na Licenčním certifikátu.

3.1.1 Školní multilicence na 1 školní rok

a) prostorový rozsah

Užití MIUč+ pouze na počítačích (stolní počítač, nebo notebook) a tabletech vlastněných nebo smluvně užívaných Nabyvatelem licence za podmínky, že jsou určeny a užívány výhradně pro práci vyučujících (včetně počítače nebo tabletu užívaného při výuce vyučujícím), a počítačích a tabletech vlastněných nebo smluvně užívaných vyučujícími pracujícími pro Nabyvatele licence, a to u každého vyučujícího vždy maximálně na jednom počítači a jednom tabletu. Pro instalaci a užití MIUč+ na počítačích nebo tabletech užívaných žáky je třeba mít adekvátní žákovské licence.

b) časový rozsah

Licence je časově omezena na dobu jednoho konkrétního školního roku. Licence počíná běžet nejdříve od 1. května bezprostředně před začátkem konkrétního školního roku a končí dne 30. září bezprostředně po skončení konkrétního školního roku. (Konec platnosti licence je uveden na licenčním certifikátu za nápisem „Časová platnost licence:“.)

c) věcný rozsah

Spouštění na počítačích a tabletech dle bodu a) tohoto pododstavce po dobu dle bodu b) tohoto pododstavce. Užití datových souborů, které vzniknou činností MIUč+ i jejich obsahu, v rozsahu bodu a) a b) tohoto článku této smlouvy.

d) způsob užití

MIUč+ a veškerých datových souborů vzniklých prostřednictvím MIUč+ smí být užito pouze k výuce či studiu nebo k přípravě výuky či studia, které budou provádět vyučující pracující pro Nabyvatele licence.

 3.1.2 Časově neomezená školní licence

a) prostorový rozsah

Užití MIUč+ pouze na počítačích (stolní počítač, nebo notebook) a tabletech vlastněných nebo smluvně užívaných Nabyvatelem licence za podmínky, že jsou určeny a užívány výhradně pro práci vyučujících (včetně počítače nebo tabletu užívaného při výuce vyučujícím) a počítačích a tabletech vlastněných nebo smluvně užívaných vyučujícími pracujícími pro Nabyvatele licence, a to u každého vyučujícího vždy maximálně na jednom počítači a jednom tabletu. Pro instalaci a užití MIUč+ na počítačích nebo tabletech užívaných žáky je třeba mít adekvátní žákovské licence.

b) časový rozsah

Není časově omezeno.

c) věcný rozsah

Spouštění na počítačích a tabletech dle bodu a) tohoto pododstavce po dobu dle bodu b) tohoto pododstavce. Užití datových souborů, které vzniknou činností MIUč+ i jejich obsahu, v rozsahu bodu a) a b) tohoto článku této smlouvy.

d) způsob užití

MIUč+ a veškerých datových souborů vzniklých prostřednictvím MIUč+ smí být užito pouze k výuce či studiu nebo k přípravě výuky či studia, které budou provádět vyučující pracující pro Nabyvatele licence.

3.1.3 Žákovská licence na 1 školní rok

a) prostorový rozsah

Užití MIUč+ jedním konkrétním žákem na max. jednom počítači a jednom tabletu.

b) časový rozsah:

Licence je časově omezena na dobu jednoho konkrétního školního roku. Licence počíná běžet nejdříve od 1. května bezprostředně před začátkem konkrétního školního roku a končí dne 30. září bezprostředně po skončení konkrétního školního roku. (Konec platnosti licence je uveden na licenčním certifikátu za nápisem „Časová platnost licence:“.)

c) věcný rozsah

Spouštění na počítači a tabletu dle bodu a) tohoto pododstavce po dobu dle bodu b) tohoto pododstavce. Užití datových souborů, které vzniknou činností MIUč+ i jejich obsahu, v rozsahu bodu a) a b) tohoto článku této smlouvy.

d) způsob užití

MIUč+ a veškerých datových souborů vzniklých prostřednictvím MIUč+ smí být užito pouze ke studiu nebo přípravě ke studiu konkrétního žáka.

 3.1.4 MIUč+ Trial verze

a) prostorový rozsah

Instalace na libovolném množství počítačů a tabletů.

b) časový rozsah

30 dní ode dne první instalace konkrétní MIUč+ registrovaným uživatelem.

c) věcný rozsah

Spouštění na počítačích dle bodu a) tohoto pododstavce po dobu dle bodu b) tohoto pododstavce. Užití datových souborů, které vzniknou činností MIUč+ i jejich obsahu, v rozsahu bodu a) a b) tohoto pododstavce této smlouvy.

d) způsob užití

MIUč+ a veškerých datových souborů vzniklých prostřednictvím MIUč+ smí být užito výhradně k vyzkoušení programu.

e) zvláštní ustanovení

Poskytovatel licence si vyhrazuje právo kdykoliv tento typ licence bez předchozího upozornění zrušit, jeho rozsah změnit nebo poskytnuté licence ukončit.

3.1.5 Školní licence pro 1 učitele na 1 školní rok

a) prostorový rozsah

Užití MIUč+ pouze v rámci jednoho učitelského účtu, který je určen a zpřístupněn pouze jednomu vyučujícímu, na počítačích (stolní počítač, nebo notebook) a tabletech vlastněných nebo smluvně užívaných Nabyvatelem licence (včetně počítače nebo tabletu užívaného při výuce vyučujícím), a počítačích a tabletech vlastněných nebo smluvně užívaných tímto vyučujícím pracujícími pro Nabyvatele licence, maximálně na jednom počítači a jednom tabletu. Pro instalaci a užití MIUč+ na počítačích nebo tabletech užívaných žáky je třeba mít adekvátní žákovské licence.

b) časový rozsah

Licence je časově omezena na dobu jednoho konkrétního školního roku. Licence počíná běžet nejdříve od 1. května bezprostředně před začátkem konkrétního školního roku a končí dne 30. září bezprostředně po skončení konkrétního školního roku. (Konec platnosti licence je uveden na licenčním certifikátu za nápisem „Časová platnost licence:“.)

c) věcný rozsah

Spouštění na počítačích a tabletech dle bodu a) tohoto pododstavce po dobu dle bodu b) tohoto pododstavce. Užití datových souborů, které vzniknou činností MIUč+ i jejich obsahu, v rozsahu bodu a) a b) tohoto článku této smlouvy.

d) způsob užití

MIUč+ a veškerých datových souborů vzniklých prostřednictvím MIUč+ smí být užito pouze k výuce či studiu nebo k přípravě výuky či studia, které budou provádět vyučující pracující pro Nabyvatele licence.

Čl. IV.

Práva a povinnosti účastníků smlouvy

4.1 Poskytovatel licence poskytuje smluvený typ licence Nabyvateli licence za podmínek, že bude Nabyvatelem licence řádně a včas provedena úhrada ceny jím zvoleného typu licence a že bude řádně a pravdivě provedena registrace v registračním formuláři, který je při prvním spuštění programu třeba vyplnit (v případě, že Nabyvatel licence již provedl registraci při dřívější instalaci MIUč+, postačí přihlášení). V případě, že nebude některá z těchto podmínek ze strany Nabyvatele licence splněna, není Nabyvatel licence oprávněn licenci užívat. Poskytovatel licence může zaslat Nabyvateli licence e-mail na e-mailovou adresu uvedenou při registraci účtů, kterým může být ověřována platnost této e-mailové adresy. Do provedení ověření e-mailové adresy dle pokynů Poskytovatele licence může být licence Nabyvateli licence pozastavena.

4.2 Ačkoli Poskytovatel licence usiluje o maximální možnou kompatibilitu MIUč+ s různým hardwarem a softwarem, není možné stoprocentní kompatibilitu zajistit. Proto Poskytovatel licence neodpovídá za nefunkčnost MIUč+, která je způsobena konkrétním softwarem či hardwarem, jež je používán Nabyvatelem licence. Pokud Nabyvatel licence zjistí, že nemůže v důsledku nekompatibility hardwaru či softwaru v jeho počítači nebo tabletu s MIUč+ užít, může Nabyvatel licence od konkrétní licenční smlouvy odstoupit tím, že Poskytovateli licence vrátí do třiceti dnů od zakoupení konkrétní licence vše, co v souvislosti s nabytím licence obdržel (např. nepoškozený originální datový nosič s MIUč+, návod k instalaci a užití, licenční certifikát). Nabyvatel licence má při platném odstoupení právo na vrácení skutečně uhrazené ceny licence v místě zakoupení. Tohoto odstoupení od smlouvy může Nabyvatel licence užít rovněž ve stejné lhůtě v případě, že nesouhlasí s touto licenční smlouvou nebo jinými licenčními podmínkami softwaru nutného pro řádné fungování MIUč+, a proto instalaci, registraci nebo aktivaci licence neprovede.

4.3 Poskytovatel licence je oprávněn vést evidenci Nabyvatelů licence a registrovaných uživatelů. V této evidenci je oprávněn zpracovávat údaje, které jsou při nabývání licence, registraci a administraci Nabyvatelem licence uváděny, dále údaje o Nabyvateli licence vydaných licenčních certifikátech, využívání licencí, stahování, aktualizování a používání jednotlivých MIUč+ a programu Media Creator Nabyvatelem licence. Tyto údaje Poskytovatel licence zpracovává z právních titulů plnění smlouvy a oprávněného zájmu za účely zajištění a zlepšování funkcí programu Media Creator a obsahu MIUč+, umožnění plnohodnotného využívání licencí oprávněnými uživateli a zamezení využívání licencí neoprávněnými uživateli. Poskytovatel licence provádí zejména kontroly platnosti konkrétních licencí, úkony k zabránění neoprávněnému užívání konkrétních licencí, informuje uživatele o dostupných aktualizacích programu Media Creator, jednotlivých MIUč+ a informací o zpracování osobních údajů. Na základě právního titulu oprávněného zájmu může Poskytovatel licence zasílat registrovaným uživatelům obchodních sdělení s tím, že zasílání obchodních sdělení Poskytovatelem licence může Nabyvatel licence kdykoliv odhlásit, a to zasláním e-mailu z e-mailové adresy uvedené při registraci na e-mailovou adresu licence@nns.cz s předmětem „ODHLÁSIT“. V každém obchodním sdělení také bude odkaz k odhlášení odběru.

Podrobné aktuální informace o zásadách zpracování osobních údajů Poskytovatelem licence naleznete na adrese: https://www.nns.cz/blog/zasady-zpracovani-osobnich-udaju/.

4.4 Poskytovatel licence si vyhrazuje právo zveřejnit nové verze MIUč+ či jí podobné aplikace nebo jejich aktualizace bez předchozího upozornění Nabyvatele licence.

4.5 Nabyvatel licence bere na vědomí, že MIUč+ může používat na základě licence, nikoli na základě koupě, přičemž si Poskytovatel licence ponechává veškerá práva duševního vlastnictví k MIUč+.

4.6 Nabyvatel licence je přímo odpovědný za škodu způsobenou neoprávněným užitím přihlašovacích údajů registrovaným k jím zakoupené konkrétní licenci třetími osobami, zejména svými zaměstnanci, společníky, žáky.

4.7 Nabyvatel licence se zavazuje užívat MIUč+ výhradně v rozsahu stanoveném v čl. III. této smlouvy pro konkrétní typ licence, který řádně nabyl. Nabyvatel licence se zavazuje neporušovat práva Poskytovatele licence a dodržovat následující povinnosti:

–     neužívat MIUč+ ani jakékoli její části včetně datových souborů nad rozsah oprávnění uvedených v čl. III. pro konkrétní typ licence,

–     neinstalovat MIUč+ jinak než v souladu s touto smlouvou a konkrétním typem licence,

–     neposkytnout přístup ke své licenci MIUč+ prostřednictvím půjčky, výpůjčky, přenosu sublicence nebo pronájmu,

–     nezačleňovat MIUč+ nebo její část do jakéhokoliv jiného softwaru, dokumentace, souboru dat apod.,

–     neodstraňovat, neupravovat či nemazat jakékoli údaje, oznámení, obchodní známky nebo značky na softwaru, licenčním certifikátu, dokumentaci nebo na balení,

–     nepozměňovat, neupravovat, nezasahovat, nedekompilovat, neanalyzovat, neprovádět reverzní inženýring, nevytvářet na základě MIUč+ či autorských programů, jež MIUč+ obsahuje, odvozené programy, nerozkládat, případně jinak nezasahovat nebo nenarušovat MIUč+ či autorské programy, jež MIUč+ obsahuje, s výjimkou vytváření a úprav uživatelských vrstev vytvořených v rámci MIUč+,

–     neposkytovat a nezpřístupňovat jakýmkoliv způsobem MIUč+ ani data, která vzniknou jeho činností, jiným osobám než těm, které jsou k tomu oprávněny v závislosti na konkrétním typu licence, s výjimkou sdílení uživatelských vrstev a jejich částí s jinými Nabyvateli licence k MIUč+, zejména na internetových stránkách k tomuto určených Poskytovatelem licence,

–     nepoužívat MIUč+ způsobem, který je v rozporu s jakýmkoliv státním či mezinárodním zákonem, smlouvou, dohodou, nařízením či předpisem,

–     nepoužívat MIUč+ v rozporu s dobrými mravy.

4.8 Nabyvatel licence je povinen učinit veškerá nutná opatření k tomu, aby všechny třetí osoby, kterým umožní přístup k MIUč+, dodržovaly vše, k čemu tato smlouva zavazuje Nabyvatele licence.

4.9 Nabyvatel licence není oprávněn převést práva vznikající z této licence ani tuto licenci na třetí osoby ani poskytnout sublicenci.

4.10 MIUč+ a program Media Creator mohou pro plnění smlouvy a z oprávněného zájmu Poskytovatele licence přijímat a odesílat příkazy a údaje o Nabyvateli licence do a ze serveru Poskytovatele licence, nebo jím pověřeného subjektu, k zajištění správné funkce MIUč+ a programu Media Creator, a to zejména k zjišťování platných licencí, seznamu podúčtů, usnadnění získávání aktualizací, registrace a kontroly dodržování licenčních podmínek. Tyto informace mohou zahrnovat údaje poskytnuté při registraci, administraci a práci s programem, IP adresu, URL získaného obsahu, datum, čas a velikost souborů. Tyto údaje mohou být zařazeny do evidence podle čl. 4.3.4.3. Podrobné aktuální informace o zásadách zpracování osobních údajů Poskytovatelem licence naleznete na adrese: https://www.nns.cz/blog/zasady-zpracovani-osobnich-udaju/.

4.11 Nabyvatel licence může být o aktualizacích MIUč+ Poskytovatelem licence informován. Za správné provedení aktualizace MIUč+ je odpovědný výhradně Nabyvatel licence. V případě, že Poskytovatel licence uvolní některé aktualizace MIUč+ zdarma a při jejich stažení nebude požadovat schválení nových licenčních podmínek, podléhají tyto aktualizace podmínkám uvedených v této licenční smlouvě. Před provedení aktualizace MIUč+ může být vyžadováno odsouhlasení novější verze licenčních podmínek. V případě, že Nabyvatel licence s novou verzí licenčních podmínek nebude souhlasit, nebude oprávněn aktualizaci provést. Za Nabyvatele licence schvaluje novou verzi licenčních podmínek osoba, která provádí instalaci, nebo aktualizaci. Za žáky mladší 16 let musí provést instalaci, registraci, aktivaci i schválení licenční smlouvy zákonný zástupce.

4.12 Podmínky licenční smlouvy obsažené v této licenční smlouvě se povinností Nabyvatele licence vztahují i na třetí osoby, které samy nebo prostřednictvím někoho jiného MIUč+ nainstalují, zkopírují nebo jakkoliv jinak užijí.

4.13 U školních licencí je Nabyvatel licence povinen při prvním spuštění programu Media Creator provést registraci. Registraci by měl provést školou určený administrátor, protože ze zadaného e-mailu bude vytvořen administrátorský účet. Administrátor pak může po spuštění programu, otevření libovolné MIUč+ a přihlášení pod svým účtem vytvářet jednotlivé učitelské a studentské účty spadající pod danou školu (v menu Uživatel > Administrace). Při vytváření učitelských a žákovských účtů je Nabyvatel licence povinen dbát na ochranu osobních údajů, zejména v případě žáků. Poskytovatel licence při vytváření podúčtů nepožaduje zadávání jakýchkoli osobních údajů, stačí zadat platný e-mail a heslo. Aby takový e-mail nebyl osobním údajem, použijte e-maily typu dejepis@domenaskoly.cz, 4a@domenaskoly.cz atd.

4.14 Žákovské účty se zadáním osobních údajů smí zakládat pouze rodiče žáků (nebo žáci starší 16 let), ti také mohou provést přiřazení žákovského účtu administrátorskému účtu školy, a to buďto použitím aktivačního kódu žákovské licence, který pořídila škola, nebo žádostí zaslanou z registračního e-mailu žákovského účtu na e-mail registrace@nns.cz s uvedením administrátorského účtu, pod který si přejí žákovský účet zařadit.

4.15 Pokud již Nabyvatel školní multilicence má vytvořený administrátorský účet je při prvním spuštění programu Media Creator na dalším počítači nebo tabletu nutné provést přihlášení. Pro první přihlášení je třeba zadat přihlašovací jméno a heslo administrátorského, nebo učitelského účtu. Prvotním přihlášením dojde k propojení instalace s daným administrátorským účtem a v dialogu „Moje tituly“ se Vám zobrazí všechny MIUč+, ke kterým má daný účet licenci.

Čl. V.

Záruky a odpovědnost

5.1 Poskytovatel licence poskytuje Nabyvateli licence licenci k MIUč+ „tak jak leží a běží“ a neodpovídá zejména za vhodnost a obsahovou náplň zvolené MIUč+ a za soulad s požadavky Nabyvatele licence na účel užití jím zamýšlený.

5.2 Poskytovatel licence nenese žádnou odpovědnost za škody jakéhokoliv druhu, které by mohly vzniknout na základě použití MIUč+ nebo neschopnosti ji užívat. V případě, že odpovědnost za možnou škodu vzniklou použitím nebo nemožností použití MIUč+ nelze vyloučit, je se souhlasem Nabyvatele licence odpovědnost upravena platnou zákonnou úpravou. V případě vzniku jakékoliv škody, za kterou by nesl odpovědnost Poskytovatel licence a byl by povinen ji nahradit, si Nabyvatel licence a Poskytovatel licence sjednávají smluvní pokutu ve výši skutečně uhrazené ceny za zvolenou licenci ke konkrétní MIUč+, přičemž tato pokuta již zahrnuje náhradu škody.

5.3 Záruka platí pouze v případě, že Nabyvatel licence užívá MIUč+ v souladu s Návodem k instalaci a užití. Aktuální informace a odpovědi na často kladené otázky naleznete na https://www.nns.cz/support/), nápovědu v programu po stisknutí F1, nebo v menu. Délka jakékoliv záruky, která není účinně vyloučena, se omezuje na záruční období plynoucí z příslušných právních předpisů.

5.4 Nabyvatel licence bere na vědomí a souhlasí, že ustanovení této smlouvy, která omezují odpovědnost, vylučují záruky či následná a jiná odškodnění a nápravná opatření, jsou zásadní částí této smlouvy pro rozložení rizik u obou smluvních stran. Veškerá tato ustanovení jsou zde zakotvena také jménem třetích stran, které Poskytovatel licence opravňuje k distribuci MIUč+, a platí v jejich prospěch. V důsledku toho jsou tato ustanovení oddělitelná a nezávisejí na jiných ustanoveních. Lze je jako taková realizovat bez ohledu na jakékoli porušení této smlouvy i jiné okolnosti.

5.5 MIUč+ umožňuje vkládat uživatelům vlastní obsah do uživatelské vrstvy. Pokud uživatel zvolí přihlášení jako „Anonymous“, může být tato vrstva automaticky sdílená mezi všemi ostatním uživateli daného administrátorského účtu. Pokud uživatel zvolí přihlášení pod učitelským účtem, je tato vrstva viditelná všem ostatním uživatelům daného administrátorského účtu až po povolení sdílení v menu uživatel/sdílení. Uživatel není oprávněn do uživatelské vrstvy vkládat jakýkoli obsah, pokud by jeho vložením nebo dalším užitím mohlo dojít k porušení platných právních norem, a to zejména z hlediska ochrany autorských práv a osobních údajů. Poskytovatel licence za obsah vložený uživatelem nenese jakoukoli odpovědnost. Obsah v uživatelských vrstvách není ukládán u Poskytovatele licence. Pokud by v budoucnu Poskytovatel licence tuto službu nabízel, bude vázána na odsouhlasení dalších podmínek.

Čl. VI.

Servisní podpora

6.1 Servisní podpora MIUč+ je poskytována prostřednictvím kontaktů zveřejněných na www stránkách Poskytovatele licence (www.nns.cz), který pro zachování správné funkčnosti MIUč+ může rovněž poskytovat bezpečnostní aktualizace. Nepoužíváním této služby může docházet ke snižování užitné hodnoty MIUč+. Takto vyvolaná ztráta užitné hodnoty není vadou a nemůže být předmětem záruky. Za provádění aktualizace je výhradně zodpovědný Nabyvatel licence.

6.2 Ve výjimečném případě nutné aktualizace programu Media Creator si Poskytovatel licence vyhrazuje právo pozastavit platnost licence do okamžiku provedení aktualizace Nabyvatelem licence.

Čl. VII.

Vlastnická práva

7.1 Poskytovatel licence si uchovává veškerá autorská práva, obchodní tajemství, obchodní značky a další vlastnická práva pokrývající MIUč+ či vztahující se k ní. Nabyvatel licence bere na vědomí, že MIUč+ zahrnuje chráněné a důvěrné informace, které patří Poskytovateli licence.

Čl. VIII.

Obecná a závěrečná ustanovení

8.1 V případě porušení podmínek této smlouvy ze strany Nabyvatele licence ztrácí tento práva z ní vyplývající a Poskytovatel licence je oprávněn ji kdykoliv a bez předchozího upozornění ukončit. V takovém případě vzniká Nabyvateli licence povinnost na vlastní odpovědnost a náklady, bezprostředně poté, co se o odstoupení od licenční smlouvy ze strany Poskytovatele licence dozví, odinstalovat ze všech počítačů MIUč+ včetně všech kopií, dokumentů, dat apod. Poskytovatel licence je v takovém případě oprávněn Nabyvateli licence zabránit v dalším užívání MIUč+.

8.2 Nezávisle na časové platnosti licence je Nabyvatel licence oprávněn užívat MIUč+ až po bezvýhradném schválení těchto licenčních podmínek.

8.3 Neplatnost některého ustanovení této licenční smlouvy nezakládá neplatnost licenční smlouvy jako celku.

8.4 Opožděné jednání či zdržení se jednání podle těchto podmínek nepředstavuje zřeknutí se práv ze strany Poskytovatele licence.

8.5 Práva a povinnosti stran této smlouvy se řídí českým právem.

8.6 Právem podle předchozího odstavce se řídí rovněž veškeré další otázky s touto smlouvou související, zejména otázky následků porušení smlouvy, zajištění závazků a platnosti smlouvy, pokud je taková volba přípustná podle relevantního práva.

8.7 Smluvní strany se dohodly na mezinárodní příslušnosti českých soudů.

8.8 Smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem její akceptace Nabyvatelem licence.

8.9 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně.

8.10 Smluvní strany vynaloží veškeré své úsilí, aby všechny své spory, které vyplynou z této licenční smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou.

8.11 Smluvní strany prohlašují, že této smlouvě zcela rozumějí a že ji uzavírají po oboustranném souhlasu, z výslovné, vážné, určité, svobodné a pravé vůle a nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.

 8.12  Poskytovatel licence zpracovává a uchovává osobní údaje v rozsahu uvedeném v této smlouvě. Základní aktuální informace o zpracování osobních údajů uživatelů MIUč+ najdete na https://www.nns.cz/blog/miuc-a-gdpr/. Podrobné aktuální informace o zásadách zpracování osobních údajů Poskytovatelem licence naleznete na adrese: https://www.nns.cz/blog/zasady-zpracovani-osobnich-udaju/.