Zásady zpracování osobních údajů pro zákazníky společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., dle GDPR

Poslední aktualizace 24. 5. 2018

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů pro zákazníky společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., dle GDPR vydaných společností NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., IČ 25501356, DIČ CZ25501356, se sídlem Bratislavská 884/23d, 602 00 Brno (dále jen „Zásady“ a „společnost NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.“) je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje společnost NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., (jako správce) zpracovává o fyzických osobách při prodeji zboží včetně poskytování licencí multimediálních interaktivních učebnic plus vydávaných společností NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., (dále jen „MIUč+”), při návštěvách internetových stránek provozovaných společností NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., včetně užívání e-shopu, při registraci a používání MIUč+ a kontaktech s potenciálními zákazníky, k jakým účelům a jak dlouho společnost NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů zákazníků společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., i jejich zástupců či kontaktních osob, zájemců o zboží společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., a návštěvníků internetových stránek provozovaných společností NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., registrovaných uživatelů a nabyvatelů licence k MIUč+, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich postavení vůči společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., jako správce dle čl. 13 GDPR.

A. Kategorie osobních údajů

Osobním údajem je jakýkoli údaj směřující k identifikaci konkrétní fyzické osoby. V souvislosti s prodejem zboží může ze strany společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

 1. Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje

Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy (přijetí objednávky a dodání objednaného zboží nebo licence MIUč+). Jedná se zejména o:

 • – jméno a příjmení
 • – název obchodní firmy
 • – IČO, DIČ
 • – adresa trvalého pobytu
 • – adresa sídla nebo místa podnikání
 • – fakturační adresa
 • – dodací adresa
 • – identifikační údaje zástupce zákazníka nebo kontaktní osoby, kterou zákazník určí
 • – bankovní spojení
 • – podpis
 • – IP adresa
 1. Kontaktní údaje
 • – kontaktní telefonní číslo
 • – kontaktní e-mail
 1. Údaje o zakoupeném zboží a platební morálce
 • – druh a specifikace zboží
 • – poskytnuté licence MIUč+
 • – využívání licencí, registrace, aktivace, stahování, aktualizování a používání jednotlivých MIUč+ a programu Media Creator včetně url získaného obsahu, data, času a velikosti souborů
 • – informace o platební morálce.
 1. Údaje z komunikace mezi společností NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., a zákazníkem

Tyto údaje vznikají při komunikaci související s prodejem zboží společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., mezi společností NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., a zákazníkem. Jedná se o zápisy osobní komunikace se zákazníkem, písemnou a elektronickou komunikaci se zákazníkem.

 1. Kamerové záznamy z prostor společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Společnost NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., umísťuje do prostor společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., kamery z důvodu ochrany oprávněných zájmů společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. Prostory, kde jsou kamery umístěny, jsou vždy označeny upozorněním.

 1. Údaje zpracované na základě vašeho souhlasu

Zpracování osobních údajů, pokud není nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností či k ochraně oprávněných zájmů společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., ale jejich zpracování umožní společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., zlepšovat služby, zaměřit se na to, co zákazníky opravdu zajímá, a případně zákazníky informovat o nabídkách, které jsou pro ně vhodné. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu. Jedná se zejména o:
údaje získané marketingovými průzkumy (jsou zpracovány u zákazníků společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely)

– kontaktní údaje v případě, že se nejedná o zákazníka společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., (jsou zpracovány na základě souhlasu s marketingovým oslovením)

– záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných společností NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči (jsou zpracovány pro vylepšení provozu internetových stránek provozovaných společností NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., internetovou reklamu a v případě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely jsou tyto údaje zpracovány společně s ostatními osobními údaji pro tento účel)

– údaje o přihlášení k newsletterům, jejich otevírání a klikání na odkazy v nich

– údaje uveřejněné prostřednictvím komentářů na webových stránkách společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

B. Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., nebo na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.

 1. Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., a ochranu oprávněných zájmů společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat a zboží prodávat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely:

 • – dodání objednaného zboží, provádění platebních transakcí (plnění smlouvy)
 • – vyúčtování za dodané zboží či poskytnuté licence MIUč+ (plnění smlouvy)
 • – evidence registrací uživatelů a objednávek zákazníků e-shopu (plnění smlouvy a oprávněný zájem společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.)
 • – evidence využívání licencí, registrace, aktivace, stahování, aktualizování a používání jednotlivých MIUč+ a programu Media Creator (plnění smlouvy a oprávněný zájem, znění aktuální licenční smlouvy je dostupné na https://www.nns.cz/blog/aktualni-licencni-smlouva-miuc/) (plnění smlouvy a oprávněný zájem společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.)
 • – plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností)
 • – účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány (plnění zákonných povinností)
 • – provozování kamerových a monitorovacích systémů v prostorách společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., a areálu společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., pro účely prevence vzniku škod (oprávněný zájem společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.)
 • – vyhodnocování chování zákazníka při nákupu zboží a jeho platební morálky pro účely prevence vzniku pohledávek, které může mít vliv na rozhodování společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., o podmínkách uzavírání dalších smluv se zákazníkem, přičemž rozhodování o uzavření, či neuzavření další smlouvy neprobíhá automatizovaně (oprávněný zájem společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.)
 • – vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory (oprávněný zájem společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.)
 • – procesy spojené s identifikací zákazníka (plnění smlouvy)
 • – zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. (oprávněný zájem společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.)
 • – evidence dlužníků (oprávněný zájem společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.)
 • – marketingové sdělení zákazníkům a registrovaným uživatelům MIUč+ (oprávněný zájem společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o, znění aktuální licenční smlouvy je dostupné na https://www.nns.cz/blog/aktualni-licencni-smlouva-miuc/)
 • – marketingové sdělení zákazníkům a registrovaným uživatelům e-shopu nns.cz/obchod (oprávněný zájem společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., registrovaní zákazníci smějí užívat e-shop ode dne 25. 5. 2018 až po odsouhlasení)

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou k dispozici níže.

U zákazníků společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., je společnost NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., oprávněna v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči ní, zpracovávat v zákaznické databázi jejich základní osobní, identifikační, kontaktní údaje, údaje o koupeném zboží a údaje z jejich komunikace se společností NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., po dobu 4 let ode dne ukončení poslední smlouvy se společností NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

V případě zakoupení zboží od společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., je společnost NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., oprávněna zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem a společností NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

V případě zakoupení zboží prostřednictvím e-shopu nns.cz/obchod registrovaným zákazníkem uchováváme údaje poskytnuté při registraci, při vytvoření objednávky a údaje o těchto objednávkách v e-shopu po celou dobu existence účtu zákazníka, aby se zákazník mohl ke svým dřívějším objednávkám kdykoli vracet. Zákazník může požádat o smazání účtu, v takovém případě bude účet smazán a smazány budou také údaje o objednávkách, u kterých uplynula lhůta 4 let ode dne skončení záruční doby na zboží.

V případě využívání licencí, registrace, aktivace, stahování, aktualizování a používání jednotlivých MIUč+ a programu Media Creator, ať už je tato licence zákazníkem zakoupena, nebo získána zdarma na zkoušku, jsou osobní údaje spojené s administrátorským, učitelským i žákovským účtem v rozsahu podle aktuální licenční smlouvy uchovávány po celou dobu existence těchto účtů. Zákazník může požádat o smazání účtu a účet bude v takovém případě smazán vždy, jestliže poslední licence vypršela nejméně před 180 dny.

Údaje z komunikace mezi společností NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., a zákazníkem, pokud tato komunikace nevede k zakoupení zboží nebo její uchování není nutné z důvodu ochrany práv společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.,  jsou uchovávány maximálně po dobu 4 let od jejího uskutečnění.

Faktury vystavené společností NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i zákaznické smlouvy a objednávky.

Kamerové záznamy  z prostor společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., a areálu společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., jsou zpracovávány maximálně po dobu 14 dnů ode dne pořízení kamerového záznamu, pokud je však v této lhůtě zaznamenán bezpečnostní incident, mohou být tyto záznamy dále zpracovávány po celou dobu trvání oprávněného zájmu na ochraně práv společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., nebo dotčených třetích osob.

 1. Souhlas s posíláním obchodních sdělení udělený prostřednictvím formulářů na webech společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., a s vkládáním komentářů na tyto weby

Společnost NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., provozuje tyto webové stránky:

http://www.matyskova-matematika.cz/,
http://www.pisemetiskacim.cz/ 
https://nns.cz/agata/,
https://www.nns.cz/blog/
http://www.english-nns.cz/blog/

Na webových stránkách společnosti může být prostřednictvím formulářů umožněno přihlásit se k odběru novinek (obchodních sdělení). Za tímto účelem je nutné zadat svoji platnou e-mailovou adresu, popřípadě další osobní údaje uvedené ve formuláři. Zadáním osobních údajů a kliknutím na tlačítko „odebírat novinky“ je dáván souhlas, aby zadaný e-mail, popřípadě další zadané osobní údaje byly zařazeny do seznamu pro zasílání novinek (obchodních sdělení společností NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.). Aby mohla společnost NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., zasílat relevantní obchodní sdělení, může zpracovávat údaje o tom, zda zákazníka obchodní sdělení oslovilo (zda obchodní sdělení otevřel, zda klikl na odkazy v obchodním sdělení). Může také zpracovávat údaje z cookies, které jsou umístěny na internetových stránkách, na kterých byl tento souhlas udělen, a to jen v případě, že má subjekt cookies ve webovém prohlížeči povoleny. Na zadanou e-mailovou adresu bude nejprve zaslán e-mail s žádostí o potvrzení odběru novinek (může být zasílán i opakovaně) a po potvrzení odběru kliknutím na odkaz v  některém z těchto e-mailům začnou být na daný e-mail zasílány novinky (obchodní sdělení). Tento souhlas zůstává v platnosti, dokud jej zákazník neodvolá. Pokud subjekt údajů svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno dosavadní zpracování jeho osobních údajů ze strany společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., nebo zpracování jeho osobních údajů pro jiné účely a na základě jiných právních titulů v souladu s těmito zásadami zpracování osobních údajů.

Na webových stránkách společnosti může být umožněno vkládat komentáře, při vložení komentáře se ukládají data uvedená ve formuláři, datum a čas odeslání komentáře a také Vaše IP adresa a údaje o Vašem prohlížeči pro detekci spamu. Zasláním komentáře vyjadřuje pisatel souhlas se zveřejněním jeho textu, zadaného jména, data a času, popřípadě odkazu na uvedené webové stránky. Ke zveřejnění schvalujeme pouze vybrané komentáře, na ostatní, pokud se nejedná o spam, odpovídáme e-mailem.

Při vyplňování formulářů na webových stránkách společnosti mohou být v případě povolení cookies ukládány zadávané údaje pro usnadnění vyplňování formulářů.

 1. Zpracovávání údajů subjektů údajů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu

U subjektů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává společnost NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu kontakty, které jí subjekt dá k dispozici pro účely marketingového oslovení s nabídkou produktů společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

 1. Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných společností NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

V případě, že má subjekt ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných společností NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., a to pro účely zajištění řádného provozu internetových stránek NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., a pro účely internetové reklamy společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

C. Kategorie příjemců osobních údajů

Společnost NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje získané od společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., mají postavení zpracovatelů osobních údajů, zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., a nesmí je využít jinak. Jde zejména o vymáhání dlužných pohledávek, činnost znalců, advokátů, daňových poradců, účetních, správu IT systémů, externí úložiště dat, internetovou reklamu nebo obchodní zastoupení. Každý takový subjekt pečlivě vybíráme a s každým uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU.

Společnost NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

Společnost NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., v rámci plnění svých smluvních povinností předává potřebné identifikační a kontaktní údaje doručovatelům zásilek jako příjemcům osobních údajů.

D. Způsob zpracování osobních údajů

Společnost NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Společnost NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních, tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

E. Obchodní sdělení

Pro obchodní sdělení společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., nebo třetích stran užívá společnost NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., zkratku OS nebo jiné vhodné označení, ze kterého je zřejmé, že uvedené sdělení je obchodním sdělením ve smyslu platných právních předpisů. Z obchodních sdělení zaslaných společností NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., je vždy zřejmé, že společnost NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., je jejich odesílatelem. Obchodní sdělení můžeme zasílat buď na kontakty našich zákazníků a registrovaných uživatelů na základě oprávněného zájmu společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., nebo každému na základě jeho souhlasu se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení nebo marketingové a obchodní účely, a to jen do doby, než daná osoba sdělí svůj nesouhlas. V zaslaných obchodních sděleních je rovněž kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení (odhlášení odběru).

F. Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů platných od 25. 5. 2018

Dle nařízení má subjekt údajů od 25. 5. 2018 v případě, že bude pro společnost NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., svoji totožnost, níže uvedená práva. Svá práva můžete uplatnit písemně na adresu sídla společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., nebo na e-mailové adrese [email protected].

 1. Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.:

 • – potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
 • – informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, o právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
 • – v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, i kopii osobních údajů.

V případě opakované žádosti bude společnost NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

 1. Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 GDPR má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm společnost NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., zpracovává. Zákazník společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je povinen nám poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm zpracováváme, nejsou přesné. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

 1. Právo na výmaz

Dle čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud společnost NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Společnost NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., má nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány.

 1. Právo na  omezení zpracování

Dle čl. 18 GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.

 1. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 GDPR má subjekt údajů právo na oznámení ze strany společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjektu údajů můžeme poskytnout informaci o těchto příjemcích.

6. Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo požádat společnost NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., o předání těchto údajů jinému správci.

Pokud nám v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nebo na základě souhlasu poskytne subjekt údajů osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, má právo od nás získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i Vámi určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze Vaší žádosti vyhovět. Žádost je možné uplatnit po doložení oprávněnosti požadavku.

 1. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

V případě, že společnost NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, společnost NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

 1. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlasy se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď písemně na adresu sídla společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., nebo na e-mailové adrese [email protected], nebo kliknutím na odkaz odhlášení odběru přímo v obdrženém obchodním sdělení. Pokud subjekt údajů svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno dosavadní zpracování jeho osobních údajů ze strany společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., nebo zpracování jeho osobních údajů  pro jiné účely a na základě jiných právních titulů v souladu s těmito zásadami zpracování osobních údajů.

Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.

 1. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Společnost NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

 1. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

V Brně, dne 24. 5. 2018

NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Ing. Mgr. Martin Janáček, jednatel