^ Zpět na seznam

Nové dvoubarevné pracovní sešity matematiky pro 2. stupeň ZŠ

Učebnici a pracovní sešit Desetinná čísla lze i po změně RVP ZV použít pro výuku partií zlomky a desetinná čísla zařazené do 1. stupně ZŠ. Lze je použít k doplnění jakýchkoliv učebnic, aby byl splněn požadavek na změnu ŠVP.

Nový dvoubarevný pracovní sešit:

má udělenu schvalovací doložku MŠMT

– poskytuje dostatečné množství příkladů od drilových až po úlohy netradiční a zábavné,

– má dost příkladů pro vhodnou diferenciaci žáků,

– u části úloh je připraveno místo, kam žáci své řešení píšou přímo do pracovního sešitu,

– část úloh žáci vypracovávají do svého sešitu.

V každém pracovním sešitě je zařazeno takové množství úloh, aby každý žák našel dostatek materiálu k procvičení látky – od velmi jednoduchých úloh až po úlohy standardní obtížnosti.
Většina úloh je otevřených, najdete tu však i uzavřené úlohy s nabídkou odpovědí.
Na závěr každé kapitoly jsou zařazeny další úlohy na procvičování, úlohy zajímavénadstandardní pro nadané žáky.
Pro vytvoření mezipředmětových vazeb jsou pracovní sešity zaměřeny na vzdělávací oblasti: Člověk a zdraví, Člověk a příroda, Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace.
Sešity obsahují klíč s řešením.

Každá kapitola je rozdělena do tří částí:

  1. Hlavní část obsahuje procvičovací úlohy s vynechaným místem k řešení. Některé úlohy jsou částečně vyřešeny a úkolem žáků je řešení dokončit. Pečlivě je dbáno na to, aby zvyšující se nároky na řešení dalších úloh byly postupné a pozvolné.
  2. Druhou částí jsou procvičovací úlohy, kde jsou zařazeny ještě další úlohy podobné těm v první části, které mohou posloužit k individuálnímu přístupu učitele k žákům.
  3. Na závěr kapitoly jsou vždy zařazeny úlohy nadstandardnízajímavé – jsou to většinou úlohy, které buď mírně rozšiřují učivo, ale i úlohy skutečně zábavného nebo zajímavého charakteru. Mezi úlohami jsou i úlohy uzavřené.

Nechat vzkaz