^ Zpět na seznam

Učebnice Český jazyk 7 má udělenu schvalovací doložku MŠMT

Nová učebnice je vytvořena v souladu s RVP ZV, navazuje svým uspořádáním na učebnici 6. ročníku.

Je rozdělena na kapitoly věnované tvarosloví, pravopisu, významu slova a nauce o slovní zásobě, skladbě i slohu a komunikaci. Každá kapitola obsahuje teorii učební látky i dostatečné množství cvičení, pomocí nichž si žáci nejen zopakují jazykové vědomosti a dovednosti, ale především si upevní i nové učivo. Navíc jsou zde pravidelně zařazovány testy a jazykové rozbory, které přispívají k cyklickému opakování učiva. Obdobně jako v učebnici pro 6. ročník je i zde brán zřetel na mezipředmětové vztahy, průřezová témata a skupinovou práci.

Ukázky z učebnice Český jazyk 7:

Nechat vzkaz