^ Zpět na seznam

Nová učebnice Český jazyk 3 rozvíjí čtenářskou gramotnost

Písanka 3, 1. díl - dvoubarevná

Cena s DPH:
21 Kč
 ks

Písanka 3, 2. díl - dvoubarevná

Cena s DPH:
21 Kč
 ks

Procvičujeme slovní druhy

Cena s DPH:
33 Kč
 ks

Hravá vyjmenovaná slova

Cena s DPH:
44 Kč
 ks

Procvičujeme vyjmenovaná slova

Cena s DPH:
33 Kč
 ks

Nová učebnice rozvíjí žákovské dovednosti v oblasti čtenářské gramotnostipodporuje čtení s porozuměním.

Nová učebnice Český jazyk 3 má celkem 112 stran.

NOVÁ ŘADA UČEBNIC PRO ČESKÝ JAZYK:

Český jazyk 2 (učebnice) - nová řada

Cena s DPH:
89 Kč
 ks

Český jazyk 3 (učebnice) - nová řada

Cena s DPH:
89 Kč
 ks

Český jazyk 4 (učebnice) - NOVÁ ŘADA

Cena s DPH:
99 Kč
 ks

Učebnice, pracovní sešity a písanky pro 3. ročník mají udělenu schvalovací doložku:
Schválilo MŠMT čj MSMT-29522/2013 dne 17. září 2013 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Český jazyk a literatura, 1. – 5. ročník s dobou platnosti 6 let.

Učebnice tvoří celek s novými pracovními sešitypísankami.

Oba díly pracovního sešitu již vyšly.

Práci ve 3. ročníku můžete doplnit ještě pracovními sešity Procvičujeme slovní druhyHravá vyjmenovaná slova.

K učebnici Český jazyk 3 již vyšla také multimediální interaktivní učebnici MIUč+ Český jazyk 3.

Učebnice je připravena tak, aby usnadňovala a zpříjemňovala výuku učiteli i žákům:

  • – Do učebnice jsou zařazeny odkazy na příslušné strany v Písankách a pracovních sešitech Český jazyk 3, 1. a 2. díl.
  • – V učebnici jsou uplatněny mezipředmětové vztahy (zejména prvouka, výtvarná a hudební výchova, pracovní činnosti).
  • – Učebnice navíc obsahuje piktogramy, které žákům usnadňují orientaci ve cvičeních a aktivitách.
  • – Učebnicí prolínají hry k doplnění a procvičování učiva.
  • – Orientaci v učebnici usnadňují  různobarevné podklady.

Učebnice a pracovní sešity umožňují naplnění všech očekávaných výstupů v předmětu český jazyk ve 3. ročníku, navzájem se prolíná výuka psaní a čtení s činnostmi komunikačního charakteru. Všechny kompetence vymezené RVP jsou smysluplně naplňovány.

Projekt učebnice je postaven tak, že nabízí obraz světa, v němž se dítě pohybuje: vztahy v rodině, každodenní životní situace, dítě s handicapem. Učivem žáky provází kamarádi Anička a Petr spolu s nezbednou fretkou Rózinkou, kteří společně odhalují poznatky o českém jazyce. Přirozenou formou jsou tak naplňována průřezová témata osobnostní a sociální výchovy.

Výkladová část mluvnického učiva je vedena od cvičení navozující probíranou látku přes formulaci jednoduché poučky k následnému procvičení. Činnosti a informace jsou přitom vyvážené a odpovídají předpokládaným schopnostem žáků, když zjednodušení nutná vzhledem k věku žáků nedeformují odbornou správnost výkladu. Mluvnické učivo je navíc funkčně propojeno se slohem.

Učebnice se vyznačuje velkým množstvím ilustrací, systematickým barevným odlišení podstatných informací a užitím piktogramů usnadňujících orientaci. Všechny grafické prvky souvisejí s textem a jsou do něj přirozeně začleněny.

Ukázky z učebnice Český jazyk 3:

Nechat vzkaz