^ Zpět na seznam

Jak se zachovat, když…

Představujeme Vám novou učebnici a pracovní sešit pro 2. stupeň ZŠ vztahující se k osvojování účelného chování při mimořádných událostech a při ohrožení v každodenních rizikových situacích. Podávané informace jsou přitom v souladu nejen s požadavky RVP ZV, ale také s platnou legislativou a Koncepcí ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030.

Učební texty jsme konzultovali s odborníky v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení i v oblasti zdravotnické záchranné služby.

Učebnice reaguje na změny v RVP ZV z roku 2013, které zasahují do více vzdělávacích oblastí. Lze ji využít pro doplnění potřebných témat v chemii, přírodopise, tělesné výchově, výchově k občanství, výchově ke zdraví a zeměpise, aniž by bylo třeba pořizovat nové učebnice do všech těchto předmětů. Obsahuje tedy množství různorodých informací propojených do tematických celků a poskytuje žákům praktické rady a pokyny. Při výuce tak lze v různých předmětech pracovat s jednotlivými oddíly, příp. kapitolami podle potřeb ŠVP ZV. Informace v učebnici jsou předkládány přehlednou formou, úvodní texty jednotlivých kapitol poukazují na skutečné mimořádné události u nás nebo v zahraničí.
Doplňující informace a úkoly by měly žáky vést k myšlení v souvislostech i ke snaze získávat rozšiřující znalosti pomocí dalších zdrojů. Cílem učebnice je napomoci žákům vytvořit si ucelenou základní orientaci v situacích ohrožení.

Stáhnout (PDF, 2.89MB)

Nechat vzkaz