^ Zpět na seznam

NOVINKA VLASTIVĚDA Poznáváme svět kolem nás


Učebnice v souladu se stávajícím RVP do učiva zahrnují základní geografické, politické, hospodářské a kulturní údaje o České republice a Evropě. Zároveň však již zohledňují Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, jejichž cílem je zaměřit vzdělávání na získání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život. Proto jsou nově zařazena také témata, která u žáků podporují sebepoznání a sebehodnocení, podněcují je ke kritickému myšlení a povzbuzují je v jejich prosociálním chování a v zájmu o dění ve společnosti.

Kód: 4-96

Vlastivěda 4 – Poznáváme svět kolem nás – Kde žijeme, učebnice

Skladem
Běžná cena s DPH:
99 Kč
AKCE PRO ŠKOLY
Akční cena:
95 Kč
s MIUč+ na dva roky zdarma
 ks
Kód: 4-98

Vlastivěda 4 – Poznáváme svět kolem nás – Kde žijeme, barevný pracovní sešit

Skladem
Běžná cena s DPH:
59 Kč
 ks
Kód: 4-96-1

MIUč+ Vlastivěda 4 – Poznáváme svět kolem nás – časově neomezená školní multilicence

Skladem
Běžná cena s DPH:
4990 Kč
 ks
Kód: 4-96-3

MIUč+ Vlastivěda 4 – Poznáváme svět kolem nás – školní multilicence na 1 školní rok

Skladem
Běžná cena s DPH:
990 Kč
 ks
Kód: 4-96-4

MIUč+ Vlastivěda 4 – Poznáváme svět kolem nás – žákovská licence na 1 školní rok

Skladem
Běžná cena s DPH:
59 Kč
 ks
Kód: 4-96-T

MIUč+ Vlastivěda 4 – Poznáváme svět kolem nás – školní licence pro 1 učitele na 1 školní rok

Skladem
Běžná cena s DPH:
590 Kč
 ks


MIUč+ k nákupu zdarma:

Učebnice žáky vede nejen ke znalostem základních geografických údajů, ale také k získání kompetencí potřebných pro aktivní občanský i osobní život. Učebnice je rozdělena do čtyř základních oddílů:

V oddíle Žijeme mezi lidmi se žáci zamýšlí nad tím, jaké máme vlastnosti, jak si můžeme plánovat plnění úkolů či jak se k sobě navzájem máme správně chovat.

V oddíle Žijeme na Zemi si žáci rozšíří dosavadní znalosti o Zemi, o podnebí a počasí, O typech krajin, orientaci v krajině a na mapě a seznámí se základními geografickými údaji o Evropě.

Oddíl Žijeme v České republice žákům představí Českou republiku z hlediska zeměpisného, kulturního i hospodářského, přičemž žáky vede zejména k bližšímu poznání oblastí, v nichž žijí.

Závěrečný oddíl Základy finanční gramotnosti žákům dané téma přiblíží v rozsahu přiměřeném jejich věku.

Odlišnosti materiálů pro výuku vlastivědy Vlastivěda – Porozumění v souvislostech – Poznáváme svět kolem nás: kde žijeme od původních materiálů:

  1. Místo výčtů a vyjmenovávání zeměpisných údajů je větší prostor věnován tomu, aby se žáci naučili vyhledávat informace v mapách či jednoduchých grafech či na internetu.
  2. Vzhledem k tomu, že nové učivo vlastivědy je často prohloubením dosavadních znalostí z prvouky, jsou jednotlivé kapitoly uvozeny obrazovou myšlenkovou mapou s tematicky volenou ilustrací myšáka a jednoduchými otázkami, které zároveň označují části kapitoly; myšlenkové mapy mohou pomoci jak při opakování, tak při navození zájmu o nové poznatky.
  3. Mapy se nacházejí přímo u učiva (větší na dvojstraně), jehož se týkají.
  4. Motivačníilustrační texty jsou doplněny otázkami, které žáky vedou ke zdokonalení čtení s porozuměním.
  5. Vzhledem k požadavku, aby se žáci zabývali zejména krajem, v němž žijí, jsou všechny kraje pouze společně stručně představeny na mapě v závěru kapitoly o krajích; informace o svém bydlišti a kraji, v němž žijí, žáci sami průběžně zpracují v úkolech „Mé bydliště a okolí“ a „Náš kraj“ (uprostřed pracovního sešitu) na základě úkolů v učebnici; v učebnici je navíc uveden odkaz, na nichž budou k dispozici podrobnější představení jednotlivých krajů, z nichž si budou moci vyučující i žáci vybrat svůj kraj; všechna tato podrobnější představení budou také součástí MIUč+.
  6. Pod čarou jsou uvedena anglická slovíčka, která souvisejí s probíraným učivem a pomáhají rozšiřování slovní zásoby žáků v anglickém jazyce.

Výňatky z recenzních posudků MŠMT:

doc. Ivana Brtnová Čepičková

Motivační úroveň je díky zpracování velmi vysoká. Dětem se bude líbit. Moderní, srozumitelná, podporující aktivitu žáků.  Děti se neučí o něčem, ale prostřednictvím něčeho. Pěkné jsou ukázky z moderní dětské literatury.

Metodická úroveň učebnice je na vynikající úrovni. Množství různých úkolů, mezipředmětovost, klíčové kompetence to vše je na vynikající úrovni.

Učebnice mě velmi mile překvapila. Je to moderně pojatá učebnice bez zbytečného memorování faktů a přitom vytvářející přehled o světě, který děti obklopuje. Je v mnoha ohledech výjimečná.

 

Spolu s katalogy zasíláme zdarma všem školám s 1. stupněm v týdnu od 19. 4. 2021 ukázku z nové učebnice Vlastivěda 4 – Poznáváme svět kolem nás (Porozumění v souvislostech).

Prohlédněte si ukázku také v pdf:


Kód: 5-96

Vlastivěda 5 – Poznáváme svět kolem nás – Jsme občané, učebnice

Připravujeme
Předpokládaná dostupnost: 31.05.2022
Běžná cena s DPH:
99 Kč
 ks
Kód: 5-98

Vlastivěda 5 – Vlastivěda 5 – Poznáváme svět kolem nás – Jsme občané, barevný pracovní sešit

Připravujeme
Předpokládaná dostupnost: 30.05.2022
Běžná cena s DPH:
59 Kč
 ks
Kód: 5-96-1

MIUč+ Vlastivěda 5 – Poznáváme svět kolem nás – časově neomezená školní multilicence

Připravujeme
Předpokládaná dostupnost: 31.08.2022
Běžná cena s DPH:
4990 Kč
 ks
Kód: 5-96-3

MIUč+ Vlastivěda 5 – Poznáváme svět kolem nás – školní multilicence na 1 školní rok

Připravujeme
Předpokládaná dostupnost: 31.08.2022
Běžná cena s DPH:
990 Kč
 ks
Kód: 5-96-4

MIUč+ Vlastivěda 5 – Poznáváme svět kolem nás – žákovská licence na 1 školní rok

Skladem
Běžná cena s DPH:
59 Kč
 ks
Kód: 5-96-T

MIUč+ Vlastivěda 5 – Poznáváme svět kolem nás – školní licence pro 1 učitele na 1 školní rok

Připravujeme
Předpokládaná dostupnost: 31.08.2022
Běžná cena s DPH:
590 Kč
 ks

 

POROZUMĚNÍ V SOUVISLOSTECH

Prohlédněte si aktuální leták k řadě Porozumění v souvislostech:

VLASTIVĚDA Poznáváme naše dějiny (Porozumění v souvislostech)

 


Tento nový soubor učebnic, pracovních sešitů a multimediálních interaktivních učebnic MIUč+ pro vzdělávací obor Člověk a jeho svět klade důraz, jak název napovídá, na porozumění v souvislostech.

Větší prostor, než bývá zvykem, je věnován moderním dějinám. Jejich poznání vede žáky nejen k lepšímu porozumění dnešní společnosti, ale také k uvědomování si významu dodržování lidských práv a svobod a k utváření hodnot, jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance a odpovědnost.

UČEBNICE


– Jednotlivé kapitoly začínají časovou osou, na níž je pro snazší orientaci vyznačeno právě probírané dějinné období.

– Kapitoly věnované dobovému způsobu života a práce jsou uvedeny výpravnou motivační ilustrací. Jednoduché otázky k této ilustraci vedou žáky k uvědomění si základních aspektů tehdejšího života.

– Kapitoly popisující utváření a vývoj českého státu obsahují motivační text, díky němuž se žáci mohou pomocí kontrolních otázek zdokonalit ve čtení s porozuměním.

– Žákům s hlubším zájmem o dějiny mohou doplňující mapky pomoci zařadit „naše“ dějinné události do evropského kontextu.

– Rozvíjení znalostí a probouzení zájmu o dějiny podporují doplňující informace uvedené jako zajímavosti, jejichž znalost by po žácích neměla být vyžadována.

– Zařazeno je více typů úkolů: Na souvislost probíraného učiva s dřívějším učivem poukazují opakovací otázky. Otázky k zamyšlení (jejichž řešení jsou uvedeny v klíči) a mezipředmětové úkoly napomáhají zapamatování učiva a podporují vyvozování souvislostí a rozvoj logického myšlení. Úkoly pro práci ve skupinách vedou žáky ke spolupráci a respektování názorů a práce svých spolužáků. Otázky k práci s internetem a encyklopediemi žáky vybízející k vyhledávání dalších informací.

– V průřezových tématech je důraz kladen na utváření hodnot a rozpoznání základních demokratických a nedemokratických rysů společnosti i na odpovědnost za ochranu přírody.

– Pod čarou jsou uvedena anglická slovíčka, která souvisejí s probíraným učivem.

– V závěru kapitol si žáci společně s vtipným lišákem učivo zopakují prostřednictvím stručného shrnutí a opakovacích otázek.

– K prověření znalostí větších učebních celků jsou připravena dvě čtvrtletní a jedno závěrečné opakování.

– V tipech na výlety za poznáním českých dějin a života našich předků jsou v mapě ČR vyznačeny nejen cíle výletů (skanzeny, památníky a muzea týkající se probíraných období), ale také místa, kde se nacházejí stavby, památky, popř. naleziště významných historických artefaktů na ilustračních fotografiích.

– U příslušných historických událostí jsou objasněny důvody pro stanovení státních svátků a je poukázáno na hodnoty, které si máme připomínat.

Kód: 4-93

Vlastivěda 4 - Poznáváme naše dějiny - Z pravěku do novověku (učebnice)

Skladem
Běžná cena s DPH:
99 Kč
AKCE PRO ŠKOLY
Akční cena:
95 Kč
s MIUč+ na dva roky zdarma
 ks
Kód: 5-93

Vlastivěda 5 - Poznáváme naše dějiny - Z novověku do současnosti, učebnice

Skladem
Běžná cena s DPH:
99 Kč
AKCE PRO ŠKOLY
Akční cena:
95 Kč
s MIUč+ na dva roky zdarma
 ks

PRACOVNÍ SEŠITY

Barevný pracovní sešit tvoří jeden funkční celek s učebnicí. Pomocí otevřených otázek i nápaditých a zábavných úkolů (řešení doplňovaček, přesmyček, osmisměrek) si žáci procvičí a upevní učivo. Sešit obsahuje i časovou osu se shrnutím základních událostí probraného období našich dějin.

MIUč+

Nechat vzkaz