Archiv pro kategorii Učebnice

Novinka: Výchova k občanství 9

Pátek, Srpen 10th, 2012

Nová učebnice Výchova k občanství pro 9. třídu ZŠ a kvartu víceletých gymnázií:

 • – má udělenu schvalovací doložku MŠMT,
 • – je vytvořena v souladu s RVP ZV,
 • – je součástí ucelené řady učebnic Výchova k občanství 6-9,
 • – rozvíjí čtenářskoufinanční gramotnost,
 • – přináší ucelený pohled na aktuální společenskovědní témata: politologii, religionistiku, psychologii, sociologii a ekonomii,
 • – v úvodu jednotlivých kapitol naleznete motivační texty, které mají v žácích vzbudit zájem o příslušné téma,
 • – text je napsán srozumitelným jazykem a na každé straně je doplněn fotografiemi a obrázky,
 • – zařazeny jsou mezipředmětové vztahy a překlady základních pojmů v anglickém a německém jazyce,
 • – součástí učebnice jsou skupinové úkolyprůřezová témata (Osobní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Výchova člověka v evropských a globálních souvislostech a Environmentální výchova), tvořivé a opakovací úkoly,ukázky z krásné literatury, úkoly na vyhledávání dalších informací na internetu nebo v odborné literatuře,
 • – součástí jsou také průběžnázávěrečná opakování, klíč s řešením úkolů (i praktických matematických úkolů z kapitoly Finanční gramotnost) a návrhy projektů.
Kapitoly:
 • 1. Člověk a náboženství

V 1. kapitole se žáci seznámí s jednotlivými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus). Zařazena jsou i témata náboženské tolerance, nová náboženská hnutí, extremismus a fanatismus.

 • 2. Moje budoucnost

Druhá kapitola obsahuje volbu povolání, volbu střední školy a nástup do zaměstnání.

 • 3. Finanční gramotnost

· Kapitola Finanční gramotnost seznamuje žáky s penězi, formami placení, platební kartou. Jsou zde zařazeny podkapitoly Hospodaření domácnosti, Trh výrobků a služeb a především Úspory, úvěry a úroky, kde jsou pro žáky připraveny názorná schémata a praktické příklady.

 • 4. Národní hospodářství
Kapitola Národní hospodářství vysvětluje pojmy tržní a centrálně plánovaná ekonomika, HDP, nezaměstnanost, inflace, vývoz a dovoz, státní rozpočet a daně. Aktuální články v úvodu jednotlivých kapitol vedou k rozvoji pochopení textu, čtení a získávání informací z grafů a tabulek.
 • 5. Mezinárodní spolupráce
V poslední kapitole se žáci seznámí především s mezinárodními organizacemi, kterými je Česká republika členem.
Aktuální nabídku učebnic Výchova k občanství 6-9 najdete v e-shopu.

Ukázka z kapitoly Finanční gramotnost:
Ukázka z kapitoly Finanční gramotnost:
Ukázka z kapitoly Náboženství:
Kód: 6-90

Výchova k občanství 6

Skladem
Cena s DPH:
139 Kč
 ks
Kód: 7-90

Výchova k občanství 7

Skladem
Cena s DPH:
139 Kč
 ks
Kód: 8-90

Výchova k občanství 8

Skladem
Cena s DPH:
139 Kč
 ks
Kód: 9-90

Výchova k občanství 9

Skladem
Cena s DPH:
139 Kč
 ks

Matýskova matematika

Sobota, Březen 17th, 2012

MATÝSKOVA MATEMATIKA

NOVÁ ŘADA podporující čtenářské dovednosti

vytvořená v souladu s RVP ZV.

Pro školní rok 2012/2013 vydáváme nové pracovní učebnice matematiky pro 1. ročník vytvořené v souladu s RVP ZV, které jsou součástí připravované ucelené řady pro 1. stupeň.

Nové učebnice MATÝSKOVA MATEMATIKA:

 • Vysvětlí vše po malých krůčcích

Učebnice jsou systematicky sestaveny tak, aby se žáci seznamovali s matematikou po jednotlivých krůčcích. Na rozdíl od učebnic, které v některých místech přeskočí mezikrok pro vysvětlení, Matýskova matematika věnuje prostor i těmto mezikrokům. Tak dosáhneme toho, že všichni žáci látku skutečně pochopí, což je u matematiky velice důležité.

 • Dává více možností k pochopení látky

Učebnice jsou koncipovány tak, aby žák nebyl nucen pochopit látku vždy v přesný okamžik, ale dávají naopak prostor k postupnému pochopení látky každým žákem dle jeho možností. Proto je učivo předkládáno postupně z více pohledů, pomocí názorných příkladů a grafických znázornění.

 • Průvodce Matýsek ukáže jak na to

Novými učebnicemi matematiky bude žáky provázet hodný skřítek Matýsek. Matýsek se stane milým průvodcem dětí a formou názorného obrázku u každého nového úkolu jim ukáže, jak daný úkol vyřešit. Učebnice jsou tak bohatě ilustrovány a současně každý obrázek má pro výuku svůj význam.

 • Staví na praktickém čtení s porozuměním

Učebnice podporují rozvoj čtení s porozuměním, kdy je čtení přímo prakticky využíváno k získávání matematických dovedností. To je zpočátku umožněno pomocí obrázkového čtení, které je postupně nahrazováno textem. Žáci snadno pochopí význam jednotlivých ikonek a sami pak vědí, co mají ve cvičení dělat, dosahují větší míry samostatnosti a může se tak zvyšovat jejich učební sebevědomí. Obtížnost čtení s porozuměním v matematické oblasti je nastavena tak, aby byla v každém období pro každého žáka snadno splnitelná a umožňovala plynule získávat matematické znalosti. Později žáci začnou sami vyhledávat matematické informace v textu. Žáci plynule, nenásilně a přirozeně přecházejí od čtení jednoduchých pokynů ke slovním úlohám. Praktické slovní úlohy vycházejí z reálných a pro žáky běžných situací, např. při nakupování.

 • Sledují uplatnění matematických dovedností v běžném životě

Učivo je vyvozeno z reálných situací, do kterých je žák uváděn četbou. Nejenže žák látku snadněji pochopí, ale navíc pozná, v jakých situacích bude nově nabyté znalosti využívat. Uvědomí si tak, že jsou pro něj skutečně užitečné. Žáci tak například uplatňují matematické znalosti při manipulaci s drobnými mincemi.

Pro bližší seznámení se s novou učebnicí si část prvního dílu si můžete stáhnout zde.

K učebnici Matýskova matematika 1 a 2 je připraven navíc pracovní sešit: PROCVIČUJEME S MATÝSKEM – Počítání do pěti a do deseti. (Je možné ho využívat i samostatně.)

Více informací o tomto titulu naleznete v e-shopu.

Původní řada

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů matematiky pro 1. až 5. ročník klade důraz na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost. Celá řada je koncipována tak, aby učebnice motivovaly žáky k učivu a podněcovaly zájem o učení.

Učebnice vycházejí z poznávání okolního světa a snaží se rozvíjet úsudek žáků na úlohách z reálného života. Cílem koncepce učebnic je při výuce zapojit co nejvíce smyslů žáka např. při činnosti s pomůckami, využít vlastních zkušeností žáka ve výuce a zapojit do výuky zpětnou vazbu a také sebekontrolu a sebehodnocení žáků. Probíraná látka v jednotlivých dílech na sebe navazuje. Učebnice tvoří celek s uvedenými pracovními sešity s tematickým zaměřením, s obsahem mnoha příkladů a úkolů, které různými formami procvičují, upevňují a automatizují učivo. Učebnice využívá metod činnostního učení. Pro činnostní učení jsou připraveny pomůcky: karta s mincemi a bankovkami, sady kartiček, skládací kostka s kolečky a soubor značek a číslic. K učebnicím matematiky jsou vytvořeny i metodičtí průvodci.

Podrobné informace o učebnicích matematiky a jejich aktuální nabídku najdete v e-shopu.

Matematika pro 1. ročník

Matematika pro 2. ročník

Matematika pro 3. ročník

Matematika pro 4. ročník

Matematika pro 5. ročník

Nový pracovní sešit HRAVÁ VYJMENOVANÁ SLOVA pro 3. ročník

Pátek, Říjen 21st, 2011

V novém pracovním sešitě Hravá vyjmenovaná slova si žáci procvičí vyjmenovaná slova zábavnou formou. Tento pracovní sešit nahrazuje původní pracovní sešit Vyjmenovaná slova hrou.

 • – Pracovní sešit je doplněn o hravé sebehodnocení žáků.
 • – Za každou kapitolou je souhrnné opakování již probraných vyjmenovaných slov.
 • – Do pracovního sešitu je vložena karta s přehledem vyjmenovaných slov.
 • – Pro žáky jsou připraveny rámečky Zapamatujte si, kde jsou vysvětleny rozdíly, např. Přibýt (Do třídy přibyl nový žák.) x Přibít (Přibil jsem hřebík.).
 • – Navíc sešit obsahuje opakovací diktáty a souhrnné opakování.
 • – Pracovní sešit obsahuje klíč s řešením.
 • Aktuální nabídku pracovních sešitů a učebnic českého jazyka najdete v e-shopu.
 • Kliknutím na náhledové stránky z pracovního sešitu Hravá vyjmenovaná slova se vám stránky zvětší a můžete si je prohlédnout:

Pro žáky jsou připraveny rámečky Zapamatujte si, kde jsou vysvětleny rozdíly.

Za každou kapitolou je souhrnné opakování již probraných vyjmenovaných slov.

Pracovní sešit je doplněn o hravé sebehodnocení žáků, ve kterém žáci loví myšky.

Kód: 3-54

Hravá vyjmenovaná slova

Skladem
Cena s DPH:
49 Kč
 ks
Kód: 3-62

Český jazyk 3 (pracovní sešit) - A4

Skladem
Cena s DPH:
64 Kč
 ks

Novinka: učebnice Výchova k občanství 8

Středa, Srpen 3rd, 2011

Učebnice Výchova k občanství pro 8. třídu ZŠ a tercie víceletých gymnázií:

 • – má udělenu schvalovací doložku MŠMT,
 • – je vytvořena v souladu s RVP ZV,
 • – struktura a obsahová náplň jednotlivých kapitol rozvíjí a uvádí do souvislostí učivo učebnic Výchovy k občanství 6 a 7,
 • – v úvodu jednotlivých kapitol naleznete motivační texty, které mají v žácích vzbudit zájem o příslušné téma,
 • – text je napsán srozumitelným jazykem a na každé straně je doplněn fotografiemi a obrázky,
 • – zařazeny jsou mezipředmětové vztahy a překlady základních pojmů v anglickém a německém jazyce,
 • – součástí učebnice jsou skupinové úkoly, průřezová témata, tvořivé a opakovací úkoly, ukázky z krásné literatury, úkoly na vyhledávání dalších informací na internetu nebo v odborné literatuře,
 • od 5. vydání obsahuje nově zpracované kapitoly o právním a protiprávním jednání – objasňují význam právní úpravy důležitých vztahů (např. vlastnictví, pracovní poměr) a obsahují příklady smluv, se kterými se můžeme setkat nejčastěji (kupní smlouva, smlouva o nájmu, smlouva o dílo, smlouva o přepravě), vysvětlují práva spotřebitele včetně reklamace, příčiny a důsledky korupce či protiprávnost porušování pravidel silničního provozu.

 

 

 

 

Mezi probíraná témata patří:

 • – lidské schopnosti a uplatnění ve společnosti
 • – pocity a emoce
 • – životní styl
 • – láska
 • – stát
 • – právní řád
Připravili jsme pro vás i multimediální interaktivní učebnici (MIUč+) obsahující videa, interaktivní cvičení, fotografie, zajímavosti, audionahrávky textu učebnice, webové odkazy a mezipředmětové vztahy.
Můžete ji objednávat v e-shopu společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
Kliknutím na náhledové stránky se vám obrázky zvětší a budete si je moci prohlédnout:
Ukázka z kapitoly ČLOVĚK A JEHO OSOBNOST
Ukázka z kapitoly ČLOVĚK MEZI LIDMI
Ukázka z kapitoly ČLOVĚK, LÁSKA A MANŽELSTVÍ
Ukázka z kapitoly ČLOVĚK VE STÁTĚ

Novinka – učebnice Chemie 9 (Organická chemie)

Úterý, Červen 7th, 2011

Učebnice CHEMIE 9 (Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů)

 • má udělenu schvalovací doložku MŠMT
 • – je vytvořena v souladu s RVP ZV
 • – navazuje na Chemii 8 (Anorganická chemie)
 • – je napsána srozumitelným textem, který je na každé straně doplněn fotografiemi a obrázky
 • – zahrnuje “Zajímavé informace” a internetové odkazy
 • – umožňuje prohlubování klíčových kompetencí
 • – obsahuje chemické pokusy
 • – je vytvořena tak, aby motivovala žáky k zájmu o organickou chemii
 • – obsahuje mezipředmětové vztahy a překlady základních pojmů v anglickém a německém jazyce
Učebnice je k dispozici, můžete ji objednávat v e-shopu společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

CHEMIE 9 přináší jednoduchý a poutavý výklad základů organické chemie v následujících kapitolách:

 1. Opakování učiva 8. ročníku
 2. Redoxní reakce
 3. Zdroje energie
 4. Organická chemie
 5. Uhlovodíky
 6. Deriváty uhlovodíků
 7. Přírodní látky
 8. Chemie kolem nás
Připravujeme pro vás pracovní sešit k této učebnici
multimediální interaktivní učebnici obsahující videa s množstvím pokusů, interaktivní cvičení, fotografie, atd.

Zde si můžete prohlédnout ukázky videí z připravované MIUč Chemie 9:

 • Úryvek z recenze recenzentky MŠMT paní Ing. Marie Pojarové:

“Jako vyučující chemie na základní škole považuji učebnici za velice zdařilou. Při dodržení odborné správnosti je hodnota navýšena úzkou provázaností se životem, takže žáci nepovažují chemii za něco, co končí za prostorami chemické laboratoře. Po letech praxe jsem uvítala jednoduché motivační pokusy a informace, statistiky z různých oblastí.
Vyučující chemie může zvolit hloubku a šíři učiva. Tato učebnice dává možnost dojít k vyšším očekávaným výstupům a kompetencím, nebo lze učivo podle potřeby redukovat.
Oceňuji přehlednost a strukturu jednotlivých stránek, příklady vysvětlení názvosloví organických látek. Tuto učebnici bych ráda při vyučování chemie na ZŠ využívala.”

Náhledové stránky (kliknutím na vybranou dvoustranu si ji můžete zvětšit):

Slabikář – nová řada

Pátek, Duben 1st, 2011

Zařazené činnosti umožňují aktivní zapojení všech žáků do výuky. Důraz je kladen na čtení s porozuměnín. Velká pozornost je věnována rozvoji slovní zásoby, tvoření otázek, vět a jejich obměnám (každá desátá strana přináší hádanky a tvořivé úkoly). Obsahuje množství básniček a ukázky z děl klasiků dětské literatury. Slabikářem prolíná “kytičková hra”, která žáky motivuje k zájmu o čtení. Zohledněny jsou i metody čtení pro dyslektiky.

Slabikář můžete objednávat v e-shopu Nové školy.

K tištěnému Slabikáři a Živé abecedě jsme pro vás připravili i multimediální interaktivní učebnici:

Dějepis 9

Středa, Srpen 4th, 2010

Přináší základní události historie naší země v kontextu s dějinami Evropy a světa od roku 1918 po současnost. Je zachována stejná koncepce jako v předchozích učebnicích. Opět jsme dbali na to, aby učebnice byla napsána srozumitelně a přehledně. Vybrali jsme proto pouze klíčové události dějin. (odkaz e-shop)


Přírodopis 9

Středa, Červenec 14th, 2010

Učebnice se zabývá neživou přírodou a jejím vztahem k přírodě živé. Je zde probrán základní přehled nerostů a hornin, stavba planety Země, geologické procesy, tektonika, půdy apod. V závěru je zařazena kapitola o ekologii. Učebnice je doplněna mnoha obrázky a fotografiemi, úkoly k přemýšlení nebo vyhledávání na internetu. (odkaz e-shop)

EU peníze školám – naše nabídka

Úterý, Červenec 13th, 2010

Nyní můžete k nákupu tištěných učebnic, pracovních sešitů, multimediálních interaktivních učebnic (MIUč) a dalších pomůcek z nakladatelství Nová škola využít projektu EU peníze školám.

„Cílem projektu je zjednodušit základním školám získávání  evropských dotací z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Řešení spočívá ve využívání tzv. šablon klíčových aktivit. Pomocí těchto šablon si školy podle svých potřeb sestaví projektovou žádost, na jejímž základě získají dotaci.“ (www.eupenizeskolam.cz)

Chcete-li pomocí tohoto projektu (šablon) nakoupit materiály z nakladatelství Nová škola, připravili jsme pro vaši jednodušší orientaci stručný přehled využití v jednotlivých šablonách.

Učebnice, pracovní sešity, metodické příručky a  další pomůcky

(Učebnice a pracovní sešity jsou zpracovány v souladu s RVP ZV a mají udělenu doložku MŠMT.)

můžete využít v těchto šablonách:

I/1, I/2, I/3, II/1, II/2, II/3, IV/1, IV/2, IV/3, V/1, V/3, VI/2

Multimediální interaktivní učebnice (MIUč)

můžete využít v těchto šablonách:

I/1, I/2, I/3, II/1, II/2, II/3, III/1, III/2, IV/1, IV/2, IV/3, V/1, V/2, V/3

Akreditované semináře

pořádané nakladatelstvím Nová škola můžete využít v těchto šablonách:

I/3, II/3, IV/3, V/3

Chcete-li využít podrobnějšího seznamu, stáhněte si ho prosím zde, budete-li chtít poradit s využitím v jednotlivých šablonách, pište na miuc@nns.cz.

Český jazyk 6

Čtvrtek, Červenec 8th, 2010

Učebnice navazuje na učivo předchozího ročníku a rozšiřuje ho o nové poznatky (např. zvuková stránka jazyka). Důraz se klade na průběžné a důkladné opakování získaných vědomostí pomocí testů zařazených na začátek i konec jednotlivých kapitol. Ve slohových oddílech se přihlíží k seznámení se s nejnovějšími způsoby komunikace. (odkaz e-shop)