Archiv pro kategorii Nové tituly

Do škol míří ukázka prvního uceleného souboru učebnic pro výuku čtení a psaní TISKACÍM PÍSMEM pro 1. ročník ZŠ

Pondělí, Srpen 18th, 2014

Každá škola má konečně na výběr při rozhodování, který font pro výuku použije.

Podstatné je, že ceny u souboru pro výuku tiskacího písma (Živá abeceda, Slabikář a písanky) jsou stejné jako u souboru pro výuku psacího písma. Pokud škola nechce, nemusí již vynakládat zvýšené finanční prostředky na učební materiály pro výuku nespojitého písma.

Soubor učebnic přináší zejména jednotnou koncepci čtení a psaní tiskacím písmem s využitím jednotného grafického tvaru písmen pro čtení i pro psaní.

Tento soubor učebních materiálů obdržel schvalovací doložku MŠMT (čj. MSMT-17029/2014 ze dne 7. 7. 2014).

Výukové materiály jsou vytvořeny ve fontu “NNS Script”.

Bližší informace na www.pisemetiskacim.cz

Český jazyk 4 má udělenu schvalovací doložku MŠMT

Neděle, Srpen 17th, 2014

Na nový školní rok jsme připravili novou učebnici Český jazyk pro 4. ročník, jež navazuje na v minulých letech vydané tituly Český jazyk pro 2. ročník se stonožkou Agátou a Český jazyk pro 3. ročník s Petrem a Aničkou. Tuto ucelenou řadu, která v naší nabídce nahradí původní řadu učebnic mluvnice, pak završíme v příštím roce učebnicí pro 5. ročník.

Nová učebnice rozvíjí žákovské dovednosti v oblasti čtenářské gramotnostipodporuje čtení s porozuměním.

Na školní rok 2015/2016 připravujeme multimediální interaktivní učebnici MIUč+ Český jazyk 4.

Obal B5, PP 110

Cena s DPH:
9 Kč
 ks

Pravopis podstatných jmen hrou

Cena s DPH:
44 Kč
 ks

Vyjmenovaná slova od B po Z

Cena s DPH:
33 Kč
 ks
  

Čítanka 4 NOVĚ

Cena s DPH:
139 Kč
 ks

Čítanka 4 NOVĚ vhodná i pro žáky se SVP

Cena s DPH:
169 Kč
 ks

Metodický průvodce Čítankou 4 a 5 NOVĚ

Cena s DPH:
179 Kč
 ks

Matematika (Shodnost geometrických útvarů, souměrnosti) má udělenu schvalovací doložku MŠMT

Středa, Květen 28th, 2014

Učebnici a pracovnímu sešitu Shodnost geometrických útvarů, souměrnosti pro výuku matematiky na 2. stupni ZŠ a odpovídajících ročnících víceletých gymnázií (autoři: M. Jedličková, P. Krupka, J. Nechvátalová) byla udělena schvalovací doložka MŠMT:

“Schválilo MŠMT č. j.: MSMT-8655/2014 dne 22. května 2014 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Matematika a její aplikace s dobou platnosti šest let.”

1 TÉMA = 1 UČEBNICE + 1 PRACOVNÍ SEŠIT

V učebnici je látka vysvětlena, přičemž hlavní důraz je soustavně kladen na jednoduchost výkladu a na bezprostřední provázanost s praktickým využitím právě probíraného matematického aparátu. Učebnice obsahuje dostatek vyřešených návodných úloh k podchycení všech jevů a úlohy na procvičení. Řazení kapitol v učebnici a pracovním sešitě je pochopitelně identické, předpokládá se souběžná práce s učebnicí i pracovním sešitem. K učebnici i pracovnímu sešitu bude jako podpora sloužit multimediální interaktivní učebnice.

KONCEPCE UČEBNIC (FORMÁT B5)

Hlavní snahou je látku předkládat čtivou formou s důrazem na přímočaré souvislosti s praxí a s dříve probíranou látkou. V učebnici je použito několik jednoduchých typů textů a označení, které mají napomoci orientaci. Jde o motivační texty, texty odkazující na dříve probranou látku, texty vysvětlující novou látku, úkoly k zamyšlení, „poučky“, řešené úlohy, shrnutí kapitoly, úlohy k procvičení.

KONCEPCE PRACOVNÍCH SEŠITŮ (FORMÁT A4)

Hlavní část obsahuje procvičovací úlohy s vynechaným místem pro řešení. Druhou částí jsou procvičovací úlohy, které mohou posloužit k individuálnímu přístupu učitele k žákům. Není třeba doplňovat dalšími sbírkami úloh. Na závěr kapitoly jsou vždy zařazeny úlohy nadstandardní a zajímavé. Sešit obsahuje klíč s řešením.

Nové METODIKY

Pátek, Leden 24th, 2014

Metodický průvodce Listen and play 1

Cena s DPH:
179 Kč
 ks

Připravujeme:

– Metodický průvodce k učebnici prvouky Já a můj svět pro 3. ročník

– Metodický průvodce k učebnici Matýskova matematika 3. díl

Čítanka 5 vhodná pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, především pro žáky se specifickou poruchou učení, dyslexií a dysortografií NOVINKA

Středa, Leden 15th, 2014

– má udělenu schvalovací doložku MŠMT

– formát A4

Je to rozšířená verze Čítanky 5. Na jednotlivých stranách jsou v barevných bočních pruzích a v dolní části stránek přidány další úkoly, které je možné využívat pro nápravu individuálních specifických obtíží.

Úkoly se zaměřují zejména na:

 • – rozvoj čtenářských dovedností
 • – zlepšení verbálního projevu a obratnosti vyjadřování
 • – zpevnění percepce sluchové
 • – zpevnění percepce zrakové
 • – jistotu v pravolevé orientaci
 • – rozšíření znalostí
 • – posílení logického myšlení

Učebnice má mnohostranné využití. Práce s ní se doporučuje:

 • – pro vyučující 5. ročníků, kteří mají ve své třídě žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • – pro školní speciální pedagogy, kteří pro reedukaci poruch využívají disponibilní hodiny,
 • kroužky nebo individuální péči
 • – pro rodiče a učitele všech žáků, kteří chtějí s dětmi stimulačně pracovat

K nové řadě čítanek postupně vzniknou jejich rozšířené verze vhodné pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, především pro žáky se specifickou poruchou učení, dyslexií a dysortografií. V současné době připravujeme rozšířenou verzi Čítanky pro 4. ročník.

Čítanka 2 NOVĚ

Cena s DPH:
129 Kč
 ks

Čítanka 3 NOVĚ

Cena s DPH:
129 Kč
 ks

Čítanka 4 NOVĚ

Cena s DPH:
139 Kč
 ks

Čítanka 4 NOVĚ vhodná i pro žáky se SVP

Cena s DPH:
169 Kč
 ks

Metodický průvodce Čítankou 4 a 5 NOVĚ

Cena s DPH:
179 Kč
 ks

Nová Čítanka 5

 • – má udělenu schvalovací doložku MŠMT
 • – formát B5, pevná vazba, 196 stran
 • – u jednotlivých textů je množství otázek na rozvoj čtení s porozuměním a různých typů úkolů: vyprávějte, dramatická scénka, práce ve skupinách, pracovní výchova, hudební výchova, napište, nakreslete aj.
 • – čítanka je přehledná – úkoly jsou odlišeny barevně a pomocí symbolů

Čítanka 5 žáky zaujme atraktivním výběrem literárních ukázek. Humorné příběhy ze školních lavic vystřídají vesmírná dobrodružství. Poutavé příběhy je zavedou do dějin naší dávné minulosti. Nahlédnou do života slavných postav našich dějin. Pohlazením jsou pohádky z různých koutů světa. Žáky pobaví jak pohádky moderní, tak pohádky klasické. Veselá dobrodružství prožijí v humorných příbězích ze života vrstevníků. V Čítance 5 se žáci setkají s řadou rozmanitých literárních útvarů. Naučí se rozlišovat různé typy uměleckých textů. Prostřednictvím úkolů, které provázejí literární ukázky, žáci rozvíjejí své čtenářské dovednosti. Učí se používat elementární literární pojmy. Rozvíjejí své komunikační dovednosti. Vyjadřují své dojmy z četby a zaznamenávají je. Volně reprodukují text podle svých schopností a pokouší se tvořit vlastní literární texty na určité téma. Žáci vnímají různorodost vyjádření obsahu v kresbách ilustrátorů. V hudebních ukázkách k textům rozpoznávají elementární hudební výrazové prostředky, ztvárňují texty pohybem a vyjadřují své pocity a představy.

NOVINKA Německá gramatika a základy německé výslovnosti

Čtvrtek, Leden 9th, 2014

Německá gramatika a základy německé výslovnosti přináší přehled základní německé gramatiky, seřazený podle jednotlivých slovních druhů. Cílem přehledu je poskytnout rychlou orientaci v gramatickém systému němčiny. Zvláštní důraz klade tento gramatický přehled na specifické problémy, které německá gramatika může působit českým mluvčím, např. při skloňování přídavných jmen, v systému gramatických časů, dalších významech způsobových sloves, používání konjunktivů apod. Učivo o německé gramatice je řazeno do přehledných tabulek.

Závěrečnou částí je kapitola Základy německé výslovnosti s výčtem nejčastějších výslovnostních chyb českých rodilých mluvčích. U každého výslovnostního jevu je uveden jednoduchý nácvik správné výslovnosti a příklady z běžné slovní zásoby.

Německá gramatika a základy německé výslovnosti může být využita jako vhodný doplňkový materiál pro výuku němčiny ve vyšších třídách základních škol, na gymnáziích, odborných středních školách i v jazykových kurzech. Může sloužit nejen k ověřování správných tvarů během celého studia němčiny, ale i k systematickému opakování gramatického učiva před zkouškou.

NOVINKY 2013 – JIŽ VYDÁNO

Úterý, Listopad 12th, 2013

Matýskovy karty pro výuku matematiky

Cena s DPH:
29 Kč
 ks

Popisovatelná číselná osa 0-20

Cena s DPH:
9 Kč
 ks

Popisovatelná číselná osa 0-100

Cena s DPH:
11 Kč
 ks

Karta mincí NOVINKA

Cena s DPH:
19 Kč
 ks

Karta bankovek NOVINKA

Cena s DPH:
19 Kč
 ks

Procvičujeme pravopis přídavných jmen

Cena s DPH:
33 Kč
 ks

Čítanka 5 nově

Cena s DPH:
139 Kč
 ks

Český jazyk 7 (učebnice)

Cena s DPH:
159 Kč
 ks

Procvičujeme psaní velkých písmen

Cena s DPH:
44 Kč
 ks

MIUč+ lze zakoupit ve třech variantách:

1. Neomezená školní multilicence – k této licenci budou zdarma poskytovány vylepšení programu bez rozšiřování obsahu a funkcionalit

2. Na zkoušku na 1 školní rok

3. Upgrade – přechod z MIUč na MIUč+ za zvýhodněnou cenu

Učebnice Český jazyk 7 má udělenu schvalovací doložku MŠMT

Středa, Září 25th, 2013

Nová učebnice je vytvořena v souladu s RVP ZV, navazuje svým uspořádáním na učebnici 6. ročníku.

Je rozdělena na kapitoly věnované tvarosloví, pravopisu, významu slova a nauce o slovní zásobě, skladbě i slohu a komunikaci. Každá kapitola obsahuje teorii učební látky i dostatečné množství cvičení, pomocí nichž si žáci nejen zopakují jazykové vědomosti a dovednosti, ale především si upevní i nové učivo. Navíc jsou zde pravidelně zařazovány testy a jazykové rozbory, které přispívají k cyklickému opakování učiva. Obdobně jako v učebnici pro 6. ročník je i zde brán zřetel na mezipředmětové vztahy, průřezová témata a skupinovou práci.

Český jazyk 6 (učebnice)

Cena s DPH:
159 Kč
 ks

Český jazyk 7 (učebnice)

Cena s DPH:
159 Kč
 ks

Procvičujeme psaní velkých písmen

Cena s DPH:
44 Kč
 ks

Opakujeme češtinu v 6. ročníku, 1. díl

Cena s DPH:
44 Kč
 ks

Opakujeme češtinu v 6. ročníku, 2. díl

Cena s DPH:
44 Kč
 ks

Opakujeme češtinu v 7. ročníku, 1. díl

Cena s DPH:
44 Kč
 ks

Opakujeme češtinu v 7. ročníku, 2. díl

Cena s DPH:
44 Kč
 ks

Opakujeme češtinu v 8. ročníku, 1. díl

Cena s DPH:
44 Kč
 ks

Opakujeme češtinu v 8. ročníku, 2. díl

Cena s DPH:
44 Kč
 ks

Opakujeme češtinu v 9. ročníku, 1. díl

Cena s DPH:
44 Kč
 ks

Opakujeme češtinu v 9. ročníku, 2. díl

Cena s DPH:
44 Kč
 ks

Ukázky z učebnice Český jazyk 7:

Nová učebnice Český jazyk 3 rozvíjí čtenářskou gramotnost

Pátek, Září 20th, 2013

Písanka 3, 1. díl - dvoubarevná

Cena s DPH:
21 Kč
 ks

Písanka 3, 2. díl - dvoubarevná

Cena s DPH:
21 Kč
 ks

Procvičujeme slovní druhy

Cena s DPH:
33 Kč
 ks

Hravá vyjmenovaná slova

Cena s DPH:
44 Kč
 ks

Procvičujeme vyjmenovaná slova

Cena s DPH:
33 Kč
 ks

Nová učebnice rozvíjí žákovské dovednosti v oblasti čtenářské gramotnostipodporuje čtení s porozuměním.

Nová učebnice Český jazyk 3 má celkem 112 stran.

NOVÁ ŘADA UČEBNIC PRO ČESKÝ JAZYK:

Český jazyk 2 (učebnice) - nová řada

Cena s DPH:
89 Kč
 ks

Český jazyk 3 (učebnice) - nová řada

Cena s DPH:
89 Kč
 ks

Český jazyk 4 (učebnice) - NOVÁ ŘADA

Cena s DPH:
99 Kč
 ks

Učebnice, pracovní sešity a písanky pro 3. ročník mají udělenu schvalovací doložku:
Schválilo MŠMT čj MSMT-29522/2013 dne 17. září 2013 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Český jazyk a literatura, 1. – 5. ročník s dobou platnosti 6 let.

Učebnice tvoří celek s novými pracovními sešitypísankami.

Oba díly pracovního sešitu již vyšly.

Práci ve 3. ročníku můžete doplnit ještě pracovními sešity Procvičujeme slovní druhyHravá vyjmenovaná slova.

K učebnici Český jazyk 3 již vyšla také multimediální interaktivní učebnici MIUč+ Český jazyk 3.

Učebnice je připravena tak, aby usnadňovala a zpříjemňovala výuku učiteli i žákům:

 • – Do učebnice jsou zařazeny odkazy na příslušné strany v Písankách a pracovních sešitech Český jazyk 3, 1. a 2. díl.
 • – V učebnici jsou uplatněny mezipředmětové vztahy (zejména prvouka, výtvarná a hudební výchova, pracovní činnosti).
 • – Učebnice navíc obsahuje piktogramy, které žákům usnadňují orientaci ve cvičeních a aktivitách.
 • – Učebnicí prolínají hry k doplnění a procvičování učiva.
 • – Orientaci v učebnici usnadňují  různobarevné podklady.

Učebnice a pracovní sešity umožňují naplnění všech očekávaných výstupů v předmětu český jazyk ve 3. ročníku, navzájem se prolíná výuka psaní a čtení s činnostmi komunikačního charakteru. Všechny kompetence vymezené RVP jsou smysluplně naplňovány.

Projekt učebnice je postaven tak, že nabízí obraz světa, v němž se dítě pohybuje: vztahy v rodině, každodenní životní situace, dítě s handicapem. Učivem žáky provází kamarádi Anička a Petr spolu s nezbednou fretkou Rózinkou, kteří společně odhalují poznatky o českém jazyce. Přirozenou formou jsou tak naplňována průřezová témata osobnostní a sociální výchovy.

Výkladová část mluvnického učiva je vedena od cvičení navozující probíranou látku přes formulaci jednoduché poučky k následnému procvičení. Činnosti a informace jsou přitom vyvážené a odpovídají předpokládaným schopnostem žáků, když zjednodušení nutná vzhledem k věku žáků nedeformují odbornou správnost výkladu. Mluvnické učivo je navíc funkčně propojeno se slohem.

Učebnice se vyznačuje velkým množstvím ilustrací, systematickým barevným odlišení podstatných informací a užitím piktogramů usnadňujících orientaci. Všechny grafické prvky souvisejí s textem a jsou do něj přirozeně začleněny.

Ukázky z učebnice Český jazyk 3:

Učebnice a pracovní sešity Matýskova matematika pro 2. ročník mají udělenu schvalovací doložku

Pátek, Srpen 23rd, 2013

Řadě učebnic a pracovních sešitů pro výuku matematiky v 2. ročníku ZŠ byla udělena schvalovací doložka MŠMT:

“Schválilo MŠMT č.j. MSMT-28636/2013 dne 20. srpna 2013 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Matematika a její aplikace s dobou platnosti šest let.”

Popisovatelná číselná osa 0-20

Cena s DPH:
9 Kč
 ks

Popisovatelná číselná osa 0-100

Cena s DPH:
11 Kč
 ks