Archiv pro kategorii Nové tituly

Učebnice a pracovní sešity LISTEN AND PLAY WITH MAGICIANS! pro 3. ročník mají udělenu schvalovací doložku

Pondělí, Červenec 29th, 2013

Řada LISTEN AND PLAY pro 3. ročník obsahuje:

 • – Učebnici LISTEN AND PLAY WITH MAGICIANS! 1. DÍL
 • – Učebnice LISTEN AND PLAY WITH MAGICIANS! 2. DÍL
 • – Pracovní sešit LISTEN AND PLAY WITH MAGICIANS! 1. DÍL
 • – Pracovní sešit LISTEN AND PLAY WITH MAGICIANS! 2. DÍL
 • – CD LISTEN AND PLAY WITH MAGICIANS! 1. DÍL (2 CD)
 • – CD LISTEN AND PLAY WITH MAGICIANS! 2. DÍL (2 CD)

Učebnice je vhodná i pro ty žáky, kteří začínají s angličtinou až ve 3. třídě.

Začarujte svět kolem vás. „Abracadabra!“ a je z vás rázem čarodějka nebo čaroděj. Vaše třída se promění v čarodějnou školu. Tužky žáků se stanou jejich čarodějnickými hůlkami, kterými se budou učit čarodějnické formule: nové věty a fráze. S hvězdami jejich čarodějnických klobouků si žáci zábavnou formou osvojí novou slovní zásobu. Nechybí ani magické čtenářské rozcvičky a cvičení výslovnosti, které žáci znají z 2. ročníku. Hlavní postava učebnice, černá kočička, vás zavede do tajemných a zajímavých světů nových tematických okruhů. Naučí žáky spoustu nových písniček, ve kterých si zábavnou formou osvojí nové mluvnické učivo.

Neváhejte a pojďte s námi čarovat také v pracovním sešitě černé kočičky, kde v čarodějnických úkolech postupně odkryjete psanou podobu osvojovaných slov.

Nový pracovní sešit Český jazyk 3, 1. díl

Pátek, Červenec 26th, 2013

Český jazyk 3 (učebnice) - nová řada

Cena s DPH:
89 Kč
 ks

Český jazyk 3, 1. díl (prac. sešit) - nová řada

Cena s DPH:
43 Kč
 ks

Český jazyk 3, 2. díl (prac. sešit) - nová řada

Cena s DPH:
43 Kč
 ks

Písanka 3, 1. díl - dvoubarevná

Cena s DPH:
21 Kč
 ks

Písanka 3, 2. díl - dvoubarevná

Cena s DPH:
21 Kč
 ks

Procvičujeme vyjmenovaná slova

Cena s DPH:
33 Kč
 ks

Hravá vyjmenovaná slova

Cena s DPH:
44 Kč
 ks

Procvičujeme slovní druhy

Cena s DPH:
33 Kč
 ks

Nový dvoubarevný pracovní sešit patří k nové učebnici Český jazyk 3 (katalogové číslo 3-55).

Pracovní sešit koresponduje svým členěním kapitol s učebnicí pro 3. ročník, doplňuje učebnici a procvičuje všechno učivo podle sledu kapitol v ní. Různé úkoly a cvičení napomáhají dostatečnému osvojení, procvičování a opakování zejména těch částí, které žákům dělají větší obtíže.

Ukázky:

Učebnice a pracovní sešit Matematika – Kladná a záporná čísla má udělenu schvalovací doložku MŠMT

Čtvrtek, Červenec 25th, 2013

1 TÉMA = 1 UČEBNICE + 1 PRACOVNÍ SEŠIT

V učebnici je látka vysvětlena, přičemž hlavní důraz je soustavně kladen na jednoduchost výkladu a na bezprostřední provázanost s praktickým využitím právě probíraného matematického aparátu. Učebnice obsahuje dostatek vyřešených návodných úloh k podchycení všech jevů a úlohy na procvičení. Řazení kapitol v učebnici a pracovním sešitě je pochopitelně identické, předpokládá se souběžná práce s učebnicí i pracovním sešitem. K učebnici i pracovnímu sešitu bude jako podpora sloužit multimediální interaktivní učebnice.

KONCEPCE UČEBNIC (FORMÁT B5)

Hlavní snahou je látku předkládat čtivou formou s důrazem na přímočaré souvislosti s praxí a s dříve probíranou látkou. V učebnici je použito několik jednoduchých typů textů a označení, které mají napomoci orientaci. Jde o motivační texty, texty odkazující na dříve probranou látku, texty vysvětlující novou látku, úkoly k zamyšlení, „poučky“, řešené úlohy, shrnutí kapitoly, úlohy k procvičení.

KONCEPCE PRACOVNÍCH SEŠITŮ (FORMÁT A4)

Hlavní část obsahuje procvičovací úlohy s vynechaným místem pro řešení. Druhou částí jsou procvičovací úlohy, které mohou posloužit k individuálnímu přístupu učitele k žákům. Není třeba doplňovat dalšími sbírkami úloh. Na závěr kapitoly jsou vždy zařazeny úlohy nadstandardní a zajímavé. Sešit obsahuje klíč s řešením.

Ukázka učebnice:

Ukázka pracovního sešitu:

Pracovní sešit AJ pro 2. ročník má udělenu schvalovací doložku MŠMT

Pátek, Červenec 12th, 2013

Učebnice anglického jazyka pro 2. ročník jsou doplněny jedním dvoubarevným pracovním sešitem, ve kterém si zvířátka připravila pro žáky zábavné a praktické úkoly k nácviku psané podoby slov. Při hrách se zvířátky si žáci procvičí také čtení slov. Úkoly vycházejí z pohybových, hudebních a výtvarných dovedností žáků. Tímto přitažlivým způsobem si žáci osvojují v příjemné atmosféře své počáteční znalosti cizího jazyka.

Učebnici tvoří dva díly po pěti lekcích rozvržených podle měsíců:

 • – Učebnice LISTEN AND PLAY with animals!, 1. díl (od září do ledna)
 • (formát: A4, počet stran: 56, schvalovací doložka MŠMT)
 • – Učebnice LISTEN AND PLAY with animals!, 2. díl (od února do června)
 • (formát: A4, počet stran: 56, schvalovací doložka MŠMT)

Učebnice obsahují mnoho zajímavých prvků: čtenářské rozcvičky, zábavná cvičení výslovnostipraktické opakovací stránky učivaprojektová cvičení určená k cyklickému opakování učiva a podobně, celobarevné strany s velmi poutavými obrázky zpříjemní atmosféru výuky.

Dvoudílná učebnice Listen and play with animals! žáky provede pohádkovým světem zvířátek. Žáci si zahrají pohádky a naučí se tak zábavnou formou konverzovat. Před divadelní oponou si zazpívají písničky a zarecitují básničky, které cíleně obsahují nové mluvnické jevy. Pohádkový vláček jim pomůže osvojit si správnou výslovnost nových slov. Po počátečním setkání se zvířátky při představování v úvodu učebnice, žáci začnou rozvíjet své komunikační dovednosti reakcemi na otázky zvířátek. Ty jsou koncipovány tak, aby jednotlivé odpovědi přecházely od osvojování si jednoduchých gramatických jevů k náročnějším.

Čtenářské rozcvičky se zvířátky připomenou žákům slovní zásobu z 1. ročníku a nově probranou slovní zásobu každé lekce a umožní prohloubení jejich čtenářské dovednosti v cizím jazyce. Jsou vytvořeny z jednoduchých doplňovacích cvičení, které postupně pomáhají žákům zapamatovat si podobu každého slova. Důraz klademe opět na pravidelné opakování učiva na konci každé lekce. Žáci začínají číst krátká pohádková vyprávění s obrázky.

Na konci každé lekce v rámci projektů žáci navštíví své kamarády z Anglie a seznamují se s jejich životem zde. V příloze učebnice najdete praktický domeček s okénky, který žákům usnadní osvojení si slovní zásoby na každé straně shrnutí poznatků lekce. V příloze žáci naleznou přehledně zpracovaný tematický slovník.

NOVINKA – Čítanka 5

Čtvrtek, Březen 14th, 2013

– má udělenu schvalovací doložku MŠMT

– formát B5, pevná vazba, 196 stran

– u jednotlivých textů je množství otázek na rozvoj čtení s porozuměním a různých typů úkolů: vyprávějte, dramatická scénka, práce ve skupinách, pracovní výchova, hudební výchova, napište, nakreslete aj.

– čítanka je přehledná – úkoly jsou odlišeny barevně a pomocí symbolů

K této čítance PŘIPRAVUJEME její rozšířenou verzi, která je vhodná pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Na jednotlivých stranách jsou v barevných pruzích po bocích a v dolní části učebnice přidány další úkoly, které je možné využívat pro nápravu individuálních specifických obtíží.

Úkoly se zaměřují zejména na:

 • – rozvoj čtenářských dovedností
 • – zlepšení verbálního projevu a obratnosti vyjadřování
 • – zpevnění percepce sluchové
 • – zpevnění percepce zrakové
 • – jistotu v pravolevé orientaci
 • – rozšíření znalostí
 • – posílení logického myšlení

Čítanka 5 určená pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami má mnohostranné využití:

 • – Práce s ní se doporučuje hlavně vyučujícím 5. ročníků, kteří mají ve svých třídách žáky s SVP a přivítají zásobu nápravných cvičení.
 • – Takto zpracovaná čítanka je vhodná i pro školní speciální pedagogy a jejich reedukční činnost.
 • – Čítanku je možné doporučovat také rodičům žáků pátých tříd, kteří chtějí se svými dětmi stimulačně pracovat v domácím prostředí.

Čítanka 5 žáky zaujme atraktivním výběrem literárních ukázek. Humorné příběhy ze školních lavic vystřídají vesmírná dobrodružství. Poutavé příběhy je zavedou do dějin naší dávné minulosti. Nahlédnou do života slavných postav našich dějin. Pohlazením jsou pohádky z různých koutů světa. Žáky pobaví jak pohádky moderní, tak pohádky klasické. Veselá dobrodružství prožijí v humorných příbězích ze života vrstevníků. V Čítance 5 se žáci setkají s řadou rozmanitých literárních útvarů. Naučí se rozlišovat různé typy uměleckých textů. Prostřednictvím úkolů, které provázejí literární ukázky, žáci rozvíjejí své čtenářské dovednosti. Učí se používat elementární literární pojmy. Rozvíjejí své komunikační dovednosti. Vyjadřují své dojmy z četby a zaznamenávají je. Volně reprodukují text podle svých schopností a pokouší se tvořit vlastní literární texty na určité téma. Žáci vnímají různorodost vyjádření obsahu v kresbách ilustrátorů. V hudebních ukázkách k textům rozpoznávají elementární hudební výrazové prostředky, ztvárňují texty pohybem a vyjadřují své pocity a představy.

Prodloužení schvalovací doložky pracovní učebnici prvouky Já a můj svět

Pondělí, Březen 4th, 2013

Dovolujeme si Vám oznámit, že dne 21. 2. 2013 byla prodloužena schvalovací doložka MŠMT pracovní učebnici prvouky Já a můj svět pro 1. ročník ZŠ autorek Mgr. J. Fukanové a Mgr. V. Štikové jako součásti ucelené řady učebnic pro 1.-3. ročník ZŠ pro vzdělávací předmět Člověk a jeho svět.

“Schválilo MŠMT č.j. MSMT-4246/2013-210 dne 21. 2. 2013 k zařazení do seznamu učebnic pro základní školy jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací předmět Člověk a jeho svět s dobou platnosti šest let.”

Udělení schvalovací doložky učebnicím a pracovním sešitům Matýskova matematika

Pondělí, Březen 4th, 2013

Dovolujeme si Vám oznámit, že dne 6. 2. 2013 byla udělena schvalovací doložka MŠMT řadě učebnic a pracovních sešitů pro výuku matematiky v 1. ročníku ZŠ (autoři Mgr. Miloš Novotný, František Novák).

“Schválilo MŠMT č.j. MSMT-43105/2012-210 dne 6.2.2013 k zařazení do seznamu učebnic pro základní školy jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Matematika a její aplikace s dobou platnosti šest let.”

Více informací o Matýskově matematice najdete zde.

NOVINKY 2012 – JIŽ VYDÁNO

Úterý, Prosinec 4th, 2012

1. ročník

Stíratelná písanka – Procvičujeme psaní písmen, číslic a znaků (S-31)

AKČNÍ CENA DO 31. 12. 2012.

Stíratelná tabulka na procvičování psaní, hodin a na kreslení (S-30)

Písankový sešit s pomocnými linkami 511+ (S-11)

Písankový sešit s pomocnými linkami 512+ (S-12)

Matýskova matematika 1. díl – Počítání do pěti (učebnice pro 1. ročník podporující čtenářské dovednosti) (1-35)

Matýskova matematika 2. díl – Počítání do deseti (učebnice pro 1. ročník podporující čtenářské dovednosti) (1-36)

Procvičujeme s Matýskem – Počítání do pěti a do deseti (pracovní sešit pro 1. ročník) (1-28)

Žákovská knížka prvňáčka (1-03)

Úkolníček – červený (S-01)

Úkolníček – modrý (S-02)

MIUč+ (multimediální interaktivní učebnice plus) Živá abeceda, Slabikář (sada) (1-97-1)

MIUč + Já a můj svět (prvouka pro 1. ročník) (1-71-1)

2. ročník

Český jazyk 2 – nová učebnice (2-55) (schvalovací doložka MŠMT)

Písanka 2, 1. díl (dvoubarevná) (2-78)

Písanka 2, 2. díl (dvoubarevná) (2-79)

Listen and play with animals! (učebnice anglického jazyka, 1. díl) (2-80) (schvalovací doložka MŠMT)

Listen and play with animals! (učebnice anglického jazyka, 2. díl) (2-81) (schvalovací doložka MŠMT)

Listen and play with animals! (CD 1. díl) (2-82-1)

Listen and play with animals! (CD 2. díl) (2-82-2)

Žákovská knížka druháka (2-03)

3. ročník

Český jazyk 3 (pracovní sešit A4) (3-62)

Procvičujeme slovní druhy (pracovní sešit) (3-63)

Žákovská knížka pro 3.-9. ročník – členění dle předmětů, oranžová (3-03)

Žákovská knížka pro 3.-9. ročník – modrá (3-04)

4. ročník

Procvičujeme pravopis podstatných jmen rodu ženského a středního (pracovní sešit) (4-62)

Procvičujeme pravopis podstatných jmen rodu mužského (pracovní sešit) (4-63)

Procvičujeme shodu přísudku s podmětem (pracovní sešit) (4-64)

MIUč+ Člověk a jeho svět (přírodověda pro 4. ročník) (4-33-1)

MIUč+ Vlastivěda 4 – Poznáváme naši vlast (4-40-1)

MIUč+ Vlastivěda 4 – Hlavní události nejstarších českých dějin (4-45-1)

5. ročník

Procvičujeme učivo českého jazyka ze 3.-5. ročníku: Pravopisná cvičení a diktáty (pracovní sešit) (5-55)

6. ročník

Matematika – Desetinná čísla (učebnice) (6-22) (schvalovací doložka MŠMT)

Matematika – Desetinná čísla (pracovní sešit) (6-23) (schvalovací doložka MŠMT)

Zeměpis 6, 1. díl: Vstupte na planetu Zemi (pracovní sešit) (6-77)

Dějepis 6: Pravěk, starověk (pracovní sešit) (6-42)

Přírodopis 6, 1. díl: Obecný úvod do přírodopisu (pracovní sešit) – udělena schvalovací doložka MŠMT (6-32)

Přírodopis 6, 2. díl: Bezobratlí živočichové (pracovní sešit) – udělena schvalovací doložka MŠMT (6-33)

7. ročník

Zeměpis 7, 1. díl: Amerika, Afrika (pracovní sešit) (7-77)

Dějepis 7: Středověk, počátky novověku (pracovní sešit) (7-42)

Přírodopis 7, 1. díl: Strunatci (pracovní sešit) – udělena schvalovací doložka MŠMT (7-32)

Přírodopis 7, 2. díl: Botanika (pracovní sešit) – udělena schvalovací doložka MŠMT (7-33)

8. ročník

Zeměpis 8, 1. díl: Evropa (pracovní sešit) (8-77)

Dějepis 8: Novověk (pracovní sešit) (8-42)

Přírodopis 8: Biologie člověka (pracovní sešit) – udělena schvalovací doložka MŠMT (8-32)

9. ročník

Zeměpis 9: Lidé a hospodářství (pracovní sešit) (9-77)

Dějepis 9: Novověk, moderní dějiny (pracovní sešit) (9-42)

Přírodopis 9: Geologie a ekologie (pracovní sešit) – udělena schvalovací doložka MŠMT (9-32)

Výchova k občanství 9 (učebnice) – udělena schvalovací doložka MŠMT (9-90)

MIUč+ Chemie 9 (9-80-1)

Veškeré tituly najdete v e-shopu.

NOVINKA – Stíratelná písanka a Stíratelná tabulka

Pátek, Listopad 9th, 2012

Stíratelná písanka – Procvičujeme psaní písmen, číslic a znaků

Tato nová písanka obsahuje 10 stran k procvičování psaní písmen, číslic a znaků a jednu stranu se hrou lodě. Žáci mohou do řádků psát písmena podle vzoru. A následně je jednoduše smazat.

Pro lepší orientaci žáka v sešitě jsou jeho vnitřní strany dvoubarevné a opatřeny rámečkem.

Pomocné linky udávají velikost písmene při psaní a umožňují žákům soustředit se zejména na tvar a sklon písmene.

Stíratelnost funguje s fixami, jejichž stopu lze zasucha lehce setřít.

Modrý popisovač Centropen 2507

Cena s DPH:
11 Kč
 ks

Černý popisovač Centropen 2507

Cena s DPH:
11 Kč
 ks

Stíratelná tabulka na procvičování psaní, hodin a na kreslení

Stíratelná tabulka formátu A4 umožňuje žákům procvičovat psaní a hodiny. Navíc si mohou žáci na tabulku také kreslit.

Tabulka je vyrobena z papíru: 200g křída (obvyklý papír na výrobu obálek učebnic).

Nová učebnice Matematika – Desetinná čísla

Pátek, Listopad 9th, 2012

Tyto učebnice a pracovní sešity lze i po změně RVP ZV použít pro výuku partií zlomky a desetinná čísla zařazené do 1. stupně ZŠ. Lze je použít k doplnění jakýchkoliv učebnic, aby byl splněn požadavek na změnu ŠVP.

Nová učebnice Desetinná čísla má udělenu schvalovací doložku MŠMT.

Jednotlivé učebnice můžete zařadit individuálně podle ŠVP

Učivo matematiky celého 2. stupně ZŠ není děleno klasicky do jednotlivých ročníků, ale je rozděleno tematicky do 16 učebnic. Náplň každé učebnice přesně vychází z RVP ZV. Rozdělení látky do samostatných tematických celků vychází vstříc potřebám škol – je tak možné řadit látku individuálně podle ŠVP, který má škola zpracován. V navrženém pořadí (viz níže) je počítáno se čtyřmi tématy pro každý ročník.

Pro každé téma bude připravena učebnice a pracovní sešit

V učebnici je látka vysvětlena, přičemž hlavní důraz je soustavně kladen na jednoduchost výkladu a na bezprostřední provázanost s praktickým využitím právě probíraného matematického aparátu. Učebnice obsahuje dostatek vyřešených návodných úloh k podchycení všech jevů a úlohy na procvičení.

Učebnice předkládá a vysvětluje látku, pracovní sešit slouží k procvičování látky a jako banka dalších úloh. Tím je zabezpečeno, že učebnice spolu s pracovním sešitem jsou dostačujícími podklady pro vedení výuky. Není třeba doplňovat dalšími sbírkami úloh.

Řazení kapitol v učebnici a pracovním sešitě je pochopitelně identické, předpokládá se souběžná práce s učebnicí i pracovním sešitem.

Koncepce učebnice

Učebnice je rozdělena do kapitol, které tvoří jednotlivé celky látky. Každý celek látky je koncipován nejvýše na 3 vyučovací hodiny.

Hlavní snahou je látku předkládat čtivou formou s důrazem na přímočaré souvislosti s praxí a s dříve probíranou látkou. V učebnici je použito několik jednoduchých typů textů a označení, které mají napomoci orientaci. Jde o:

 • Motivační texty, které právě probíranou látku uvozují a propojují s praxí.
 • Texty odkazující na dříve probranou látku, kde jsou zdůrazňovány návaznosti a podobnosti s novou látkou.
 • Texty vysvětlující novou látku, kde je nová látka předkládána a komentována. Tyto texty jsou sestavovány tak, aby byly na jednu stranu čtivé a pochopitelné soustředěnému čtenáři bez případné pomoci, na druhou stranu pojaté co nejstručněji a s využitím velkého množství vysvětlujících obrázků a dalších grafických nástrojů.
 • Úkoly k zamyšlení – jde o jednoduché otázky, které mají umožnit učitelům motivovat žáky k přemýšlení a zejména k hledání souvislostí probírané tématiky s praxí. Mohou posloužit jako námět k diskuzím v hodinách či k samostatné práci žáků doma.
 • – „Poučky“ – zde jde o přesné formulace nových pojmů (definice), tvrzení (matematické věty) a postupů. Jakkoli jde o přesné formulace, je neustále brán v úvahu věk žáků. Navíc, aby byl v maximální možné míře odstraňován formalismus ve výuce matematiky, jsou „poučky“ vždy dávány do kontextu s vysvětlením a zdůvodněním.
 • Řešené úlohy, které jsou zařazovány pro ilustraci právě probíraného učiva, mnohdy zařazované formou hledání a zdůvodňování chyb v předkládaných „žákovských“ řešeních, popř. úlohy, kde je předloženo více možných řešení. Důraz je vždy kladen na vysvětlení.
 • Shrnutí kapitoly – na závěr kapitoly (před úlohami) je shrnuto, co bylo předmětem kapitoly.
 • Úlohy k procvičení – na konec každé kapitoly je uvedeno několik základních úloh, které se týkají látky v kapitole.

Takto koncipovaný text učebnice dává učitelům dostatek materiálu, aby mohli přirozeně střídat činnosti v hodinách – diskutovat, zdůvodňovat, vysvětlovat, procvičovat či hledat odpovědi na více či méně obtížné otázky. Zároveň učitelům umožňuje efektivně učivo sumarizovat a zpřehledňovat – při opakování je např. možné využívat shrnutí nebo „poučky“.

Doporučeno pro 6. ročník:

Zařazení jednotlivých titulů do ročníků je pouze doporučující.

 • Desetinná čísla –  musí předcházet učebnici „Základy geometrie“ a „Kladná a záporná čísla“
 • Kladná a záporná čísla – musí předcházet učebnici „Zlomky, poměr“
 • Dělitelnost
 • Základy geometrie –  musí předcházet učebnici „Shodnost geometrických útvarů, souměrnosti“

Doporučeno pro 7. ročník:

 • Shodnost geometrických útvarů, souměrnosti –  musí předcházet učebnici „Rovinné útvary“
 • Zlomky, poměr – musí předcházet učebnici „Procenta, trojčlenka“
 • Procenta, trojčlenka –  musí předcházet učebnici „Rovinné útvary“ a „Finanční matematika“
 • Rovinné útvary –  musí předcházet učebnici „Hranoly a válce“, „Výrazy a rovnice 1“ a „Konstrukční úlohy“

Doporučeno pro 8. ročník:

 • Hranoly a válce – musí předcházet učebnici „Jehlany, kužely a koule“
 • Výrazy a rovnice 1 – musí předcházet učebnici „Výrazy a rovnice 2“
 • Konstrukční úlohy
 • Finanční matematika

Doporučeno pro 9. ročník:

 • Výrazy a rovnice 2 – musí předcházet učebnici „Úměrnosti a funkce“
 • Úměrnosti a funkce
 • Podobnost a funkce úhlu – musí předcházet učebnici „Jehlany, kužely a koule“
 • Jehlany, kužely a koule