Archiv pro kategorii Nové tituly

Nové dvoubarevné pracovní sešity matematiky pro 2. stupeň ZŠ

Pondělí, Listopad 5th, 2012

Učebnici a pracovní sešit Desetinná čísla lze i po změně RVP ZV použít pro výuku partií zlomky a desetinná čísla zařazené do 1. stupně ZŠ. Lze je použít k doplnění jakýchkoliv učebnic, aby byl splněn požadavek na změnu ŠVP.

Nový dvoubarevný pracovní sešit:

má udělenu schvalovací doložku MŠMT

– poskytuje dostatečné množství příkladů od drilových až po úlohy netradiční a zábavné,

– má dost příkladů pro vhodnou diferenciaci žáků,

– u části úloh je připraveno místo, kam žáci své řešení píšou přímo do pracovního sešitu,

– část úloh žáci vypracovávají do svého sešitu.

V každém pracovním sešitě je zařazeno takové množství úloh, aby každý žák našel dostatek materiálu k procvičení látky – od velmi jednoduchých úloh až po úlohy standardní obtížnosti.
Většina úloh je otevřených, najdete tu však i uzavřené úlohy s nabídkou odpovědí.
Na závěr každé kapitoly jsou zařazeny další úlohy na procvičování, úlohy zajímavénadstandardní pro nadané žáky.
Pro vytvoření mezipředmětových vazeb jsou pracovní sešity zaměřeny na vzdělávací oblasti: Člověk a zdraví, Člověk a příroda, Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace.
Sešity obsahují klíč s řešením.

Každá kapitola je rozdělena do tří částí:

 1. Hlavní část obsahuje procvičovací úlohy s vynechaným místem k řešení. Některé úlohy jsou částečně vyřešeny a úkolem žáků je řešení dokončit. Pečlivě je dbáno na to, aby zvyšující se nároky na řešení dalších úloh byly postupné a pozvolné.
 2. Druhou částí jsou procvičovací úlohy, kde jsou zařazeny ještě další úlohy podobné těm v první části, které mohou posloužit k individuálnímu přístupu učitele k žákům.
 3. Na závěr kapitoly jsou vždy zařazeny úlohy nadstandardnízajímavé – jsou to většinou úlohy, které buď mírně rozšiřují učivo, ale i úlohy skutečně zábavného nebo zajímavého charakteru. Mezi úlohami jsou i úlohy uzavřené.

NOVINKA: dvoubarevné pracovní sešity Zeměpis 6-9

Středa, Říjen 31st, 2012

Dvoubarevné pracovní sešity tvoří funkční celek s jednotlivými učebnicemi zeměpisu. Jsou součástí ucelené řady učebnic a pracovních sešitů zeměpisu, která klade důraz na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost a je vytvořena v souladu s RVP ZV.

Pracovní sešity obsahují především úkoly k pochopení a upevňování učiva. Tyto sešity je možné využít místo vlastního sešitu žáka, jsou zde procvičeny všechny základní pojmy z učebnice. Vyplněné úkoly a cvičení si mohou žáci procházet, a tak si látku opakovat.

V úvodu každé kapitoly je krátký text, který má nejen edukační, ale i motivační funkci. Pochopení textu a navazující úkol rozvíjejí čtenářskou gramotnost, stejně jako řada úkolů pracovních sešitů, které vycházejí z porozumění textu uvedeného v učebnici. Jednotlivé celky jsou uzavřeny souhrnným opakovánímsebehodnoticí tabulkou. Úkoly v pracovních sešitech podporují rozvoj zeměpisné gramotnosti.

Na každé straně sešitu jsou uvedeny odkazy na konkrétní strany v učebnici. Na volné řádky umístěné ve spodní části stran si žáci mohou zapisovat své poznámky k danému tématu.

Uprostřed pracovních sešitů najdete přílohu shrnutí učiva daného ročníku nebo dílu.

Pracovní sešit Zeměpis 7, 1. díl (7-77):

Pracovní sešit Zeměpis 8, 1. díl (8-77):

NOVINKA: dvoubarevné pracovní sešity Dějepis 6-9

Úterý, Říjen 23rd, 2012

Dvoubarevné pracovní sešity tvoří funkční celek s jednotlivými učebnicemi dějepisu. Jsou součástí ucelené řady učebnic a pracovních sešitů dějepisu, která klade důraz na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost a je vytvořena v souladu s RVP ZV.

Pracovní sešity obsahují především úkoly k pochopení a upevňování učiva. Tyto sešity je možné využít místo vlastního sešitu žáka, jsou zde procvičeny všechny základní pojmy z učebnice. Vyplněné úkoly a cvičení si mohou žáci procházet, a tak si látku opakovat.

V úvodu každé kapitoly je krátký text, který má nejen edukační, ale i motivační funkci. Pochopení textu a navazující úkol rozvíjejí čtenářskou gramotnost, stejně jako řada úkolů pracovních sešitů, které vycházejí z porozumění textu uvedeného v učebnici. Jednotlivé celky jsou uzavřeny souhrnným opakovánímsebehodnoticí tabulkou. Úkoly v pracovních sešitech podporují rozvoj dějepisné gramotnosti.

Do pracovních sešitů je vložena časová osa, na kterou si budou žáci průběžně zaznamenávat jednotlivé události a získají tak celkový přehled o dějinných událostech.

Na každé straně sešitu jsou uvedeny odkazy na konkrétní strany v učebnici. Na volné řádky umístěné ve spodní části stran si žáci mohou zapisovat své poznámky k danému tématu.

Uprostřed pracovních sešitů Dějepis 6, 7 a 8 najdete čtyři přílohy:

 • – shrnutí učiva daného ročníku,
 • – slepé mapy s úkoly,
 • – časovou osu,
 • – přehled dějin daného ročníku.
Pracovní sešit Dějepis 9 obsahuje šest příloh:
 • – shrnutí učiva tohoto ročníku,
 • – slepé mapy s úkoly,
 • – časovou osu,
 • – slovník pojmů,
 • – přehled vybraných událostí,
 • – kalendář 2. světové války.

Formát: A4 • Počet stran: 80 (68 + 12 přílohy) • Vazba: V1

Novinka – Český jazyk 3 pracovní sešit

Čtvrtek, Říjen 4th, 2012

NOVÝ DVOUBAREVNÝ pracovní sešit pro 3. ročník hravou formou procvičuje především následující učivo:

 • – psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách,
 • – psaní ů/ú, psaní hlásek, které jinak slyšíme a jinak píšeme,
 • – pravopis vyjmenovaných slov,
 • – slovní druhy,
 • – význam slov.

Pracovní sešit dále obsahuje opakovací pravopisná cvičení, diktáty a kompletní klíč s řešením.

Patří k učebnici Český jazyk 3.

Učivo českého jazyka je propojeno zejména s prvoukou, ale i s ostatními předměty.

Zařazena jsou i cvičení zaměřená na zlepšení zrakového a sluchového vnímání, pravolevé a prostorové orientace.

Formát: A4, počet stran: 88

Aktuální nabídku pracovních sešitů a učebnic českého jazyka najdete v e-shopu.

Kliknutím na obrázek se náhledová strana zvětší:

NOVINKA: Procvičujeme shodu přísudku s podmětem (pracovní sešit pro 4. a 5. ročník)

Středa, Září 19th, 2012


V novém dvoubarevném pracovním sešitě si žáci procvičí shodu přísudku s podmětem rodu středního, ženského a mužského. A také podmět několikanásobný, nevyjádřený a všeobecný. Součástí pracovního sešitu je shrnutí učiva, souhrnná cvičení, pravopisné oříškyklíč s řešením.

Formát: A5

Počet stran: 40

Vazba: V1 (skobičková)

Objednávat jej můžete u svého dodavatele nebo v našem e-shopu.


Kliknutím na
náhledové stránky z pracovního sešitu se vám stránky zvětší a můžete si je prohlédnout:

Novinka: Pracovní sešity pro přírodopis v 6. až 9. ročníku skladem

Pondělí, Srpen 20th, 2012

Připravili jsme pro Vás nové pracovní sešity k DUHOVÉ ŘADĚ učebnic přírodopisu

 • PŘÍRODOPIS 6, 1. DÍL – OBECNÝ ÚVOD DO PŘÍRODOPISU
 • PŘÍRODOPIS 6, 2. DÍL – BEZOBRATLÍ ŽIVOČICHOVÉ
 • PŘÍRODOPIS 7, 1. DÍL – STRUNATCI
 • PŘÍRODOPIS 7, 2. DÍL – BOTANIKA
 • PŘÍRODOPIS 8 – BIOLOGIE ČLOVĚKA
 • PŘÍRODOPIS 9 – GEOLOGIE A EKOLOGIE

Od 17. 9. 2012 jsou všechny pracovní sešity pro přírodopis skladem.

Těmto pracovním sešitům byla udělena schvalovací doložka MŠMT:
“Schválilo MŠMT č.j. MSMT-27566/2012-22 dne 16. 8. 2012 k zařazení do seznamu učebnic pro základní školy jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Přírodopis s dobou platnosti šest let.”.

Nové pracovní sešity

 • – tvoří funkční celek s jednotlivými učebnicemi a vycházejí také z koncepce RVP ZV,
 • – obsahují především úkoly k pochopení a upevňování učiva,
 • – je možné využít místo vlastních sešitů žáka.

Žáci si v sešitech procvičí a osvojí záživnou a nápaditou formou všechny základní pojmy z učebnice.

V úvodu každé kapitoly je krátký text, který má nejen edukační, ale i motivační funkci. Pochopení textu a navazující úkol rozvíjejí čtenářskou gramotnost, stejně jako řada úkolů pracovních sešitů, které vycházejí z porozumění textu uvedeného v učebnici.

Jednotlivé celky jsou uzavřeny souhrnným opakovánímsebehodnoticí tabulkou.
Úkoly v pracovních sešitech podporují rozvoj přírodovědné gramotnosti.

Ukázka pracovního sešitu Přírodopis 6, 1. díl – Obecný úvod do přírodopisu
(Kliknutím na obrázek se vám ukázka zvětší.)
Součástí sešitu jsou opakovánísebehodnocení:
Součástí pracovního sešitu jsou laboratorní práce. (Kliknutím na obrázek se vám ukázka laboratorních prací zvětší.)
Ukázka pracovního sešitu Přírodopis 7, 2. díl – Botanika
Součástí pracovního sešitu jsou laboratorní práce. Kliknutím na obrázek se vám ukázka laboratorní práce zvětší:

Nová dvoubarevná Písanka pro 2. ročník

Středa, Duben 18th, 2012

První díl této nové dvoubarevné písanky obsahuje postupné zopakování všech psacích tvarů písmen a číslic. Všechna malá písmena jsou doplněna krátkým textem o některém zvířeti začínajícím na dané písmeno. Žáci se tak seznámí s řadou zvířat, která žijí nejen u nás.

Druhý díl této nové dvoubarevné písanky obsahuje psaní slov, vět a nacvičuje přepis krátkých textů. Jednotlivé úkoly procvičují pozornost žáků při psaní, rozvíjejí jejich uvažování.

Písankami prolínají různé úkoly, které podporují čtení s porozuměním a napomáhají rozvoji myšlení žáků. Každá strana je doplněna hádankou. Je v nich také zařazena jednoduchá forma sebehodnocení. Žáci zde mají také prostor pro práci s chybou. Písanky jsou mezipředmětově propojeny s prvoukou a učivem českého jazyka.

Formát: A5

Počet stran: 40 (každý díl)

Aktuální nabídku písanek najdete v e-shopu.

Písankový sešit s pomocnými linkami 512+

Cena s DPH:
11 Kč
 ks

Písanka 2, 1. díl dvoubarevná

Cena s DPH:
21 Kč
 ks

Písanka 2, 2. díl dvoubarevná

Cena s DPH:
21 Kč
 ks

Český jazyk 2, 1. díl (pracovní sešit) - původní řada

Cena s DPH:
54 Kč
 ks

Český jazyk 2, 2. díl (pracovní sešit) - původní řada

Cena s DPH:
54 Kč
 ks

Matýskova matematika

Sobota, Březen 17th, 2012

MATÝSKOVA MATEMATIKA

NOVÁ ŘADA podporující čtenářské dovednosti

vytvořená v souladu s RVP ZV.

Pro školní rok 2012/2013 vydáváme nové pracovní učebnice matematiky pro 1. ročník vytvořené v souladu s RVP ZV, které jsou součástí připravované ucelené řady pro 1. stupeň.

Nové učebnice MATÝSKOVA MATEMATIKA:

 • Vysvětlí vše po malých krůčcích

Učebnice jsou systematicky sestaveny tak, aby se žáci seznamovali s matematikou po jednotlivých krůčcích. Na rozdíl od učebnic, které v některých místech přeskočí mezikrok pro vysvětlení, Matýskova matematika věnuje prostor i těmto mezikrokům. Tak dosáhneme toho, že všichni žáci látku skutečně pochopí, což je u matematiky velice důležité.

 • Dává více možností k pochopení látky

Učebnice jsou koncipovány tak, aby žák nebyl nucen pochopit látku vždy v přesný okamžik, ale dávají naopak prostor k postupnému pochopení látky každým žákem dle jeho možností. Proto je učivo předkládáno postupně z více pohledů, pomocí názorných příkladů a grafických znázornění.

 • Průvodce Matýsek ukáže jak na to

Novými učebnicemi matematiky bude žáky provázet hodný skřítek Matýsek. Matýsek se stane milým průvodcem dětí a formou názorného obrázku u každého nového úkolu jim ukáže, jak daný úkol vyřešit. Učebnice jsou tak bohatě ilustrovány a současně každý obrázek má pro výuku svůj význam.

 • Staví na praktickém čtení s porozuměním

Učebnice podporují rozvoj čtení s porozuměním, kdy je čtení přímo prakticky využíváno k získávání matematických dovedností. To je zpočátku umožněno pomocí obrázkového čtení, které je postupně nahrazováno textem. Žáci snadno pochopí význam jednotlivých ikonek a sami pak vědí, co mají ve cvičení dělat, dosahují větší míry samostatnosti a může se tak zvyšovat jejich učební sebevědomí. Obtížnost čtení s porozuměním v matematické oblasti je nastavena tak, aby byla v každém období pro každého žáka snadno splnitelná a umožňovala plynule získávat matematické znalosti. Později žáci začnou sami vyhledávat matematické informace v textu. Žáci plynule, nenásilně a přirozeně přecházejí od čtení jednoduchých pokynů ke slovním úlohám. Praktické slovní úlohy vycházejí z reálných a pro žáky běžných situací, např. při nakupování.

 • Sledují uplatnění matematických dovedností v běžném životě

Učivo je vyvozeno z reálných situací, do kterých je žák uváděn četbou. Nejenže žák látku snadněji pochopí, ale navíc pozná, v jakých situacích bude nově nabyté znalosti využívat. Uvědomí si tak, že jsou pro něj skutečně užitečné. Žáci tak například uplatňují matematické znalosti při manipulaci s drobnými mincemi.

Pro bližší seznámení se s novou učebnicí si část prvního dílu si můžete stáhnout zde.

K učebnici Matýskova matematika 1 a 2 je připraven navíc pracovní sešit: PROCVIČUJEME S MATÝSKEM – Počítání do pěti a do deseti. (Je možné ho využívat i samostatně.)

Více informací o tomto titulu naleznete v e-shopu.

Původní řada

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů matematiky pro 1. až 5. ročník klade důraz na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost. Celá řada je koncipována tak, aby učebnice motivovaly žáky k učivu a podněcovaly zájem o učení.

Učebnice vycházejí z poznávání okolního světa a snaží se rozvíjet úsudek žáků na úlohách z reálného života. Cílem koncepce učebnic je při výuce zapojit co nejvíce smyslů žáka např. při činnosti s pomůckami, využít vlastních zkušeností žáka ve výuce a zapojit do výuky zpětnou vazbu a také sebekontrolu a sebehodnocení žáků. Probíraná látka v jednotlivých dílech na sebe navazuje. Učebnice tvoří celek s uvedenými pracovními sešity s tematickým zaměřením, s obsahem mnoha příkladů a úkolů, které různými formami procvičují, upevňují a automatizují učivo. Učebnice využívá metod činnostního učení. Pro činnostní učení jsou připraveny pomůcky: karta s mincemi a bankovkami, sady kartiček, skládací kostka s kolečky a soubor značek a číslic. K učebnicím matematiky jsou vytvořeny i metodičtí průvodci.

Podrobné informace o učebnicích matematiky a jejich aktuální nabídku najdete v e-shopu.

Matematika pro 1. ročník

Matematika pro 2. ročník

Matematika pro 3. ročník

Matematika pro 4. ročník

Matematika pro 5. ročník

Nový pracovní sešit Procvičujeme pravopis podstatných jmen rodu ženského a středního

Sobota, Březen 17th, 2012


V novém pracovním sešitě Procvičujeme pravopis podstatných jmen rodu ženského a středního si žáci procvičí pravopis podstatných jmen rodu ženského a středního zábavnou formou. Tento pracovní sešit nahrazuje původní pracovní sešit Pravopis podstatných jmen rodu ženského a středního.

– Do sešitu je vložena karta s přehledem skloňování podstatných jmen rodu ženského a středního.
– Navíc sešit obsahuje souhrnné opakování klíč s řešením.

Aktuální nabídku pracovních sešitů a učebnic českého jazyka najdete v e-shopu.

Kliknutím na náhledové stránky z pracovního sešitu Procvičujeme pravopis podstatných jmen rodu ženského a středního se vám stránky zvětší a můžete si je prohlédnout:

Nový pracovní sešit HRAVÁ VYJMENOVANÁ SLOVA pro 3. ročník

Pátek, Říjen 21st, 2011

V novém pracovním sešitě Hravá vyjmenovaná slova si žáci procvičí vyjmenovaná slova zábavnou formou. Tento pracovní sešit nahrazuje původní pracovní sešit Vyjmenovaná slova hrou.

 • – Pracovní sešit je doplněn o hravé sebehodnocení žáků.
 • – Za každou kapitolou je souhrnné opakování již probraných vyjmenovaných slov.
 • – Do pracovního sešitu je vložena karta s přehledem vyjmenovaných slov.
 • – Pro žáky jsou připraveny rámečky Zapamatujte si, kde jsou vysvětleny rozdíly, např. Přibýt (Do třídy přibyl nový žák.) x Přibít (Přibil jsem hřebík.).
 • – Navíc sešit obsahuje opakovací diktáty a souhrnné opakování.
 • – Pracovní sešit obsahuje klíč s řešením.
 • Aktuální nabídku pracovních sešitů a učebnic českého jazyka najdete v e-shopu.
 • Kliknutím na náhledové stránky z pracovního sešitu Hravá vyjmenovaná slova se vám stránky zvětší a můžete si je prohlédnout:

Pro žáky jsou připraveny rámečky Zapamatujte si, kde jsou vysvětleny rozdíly.

Za každou kapitolou je souhrnné opakování již probraných vyjmenovaných slov.

Pracovní sešit je doplněn o hravé sebehodnocení žáků, ve kterém žáci loví myšky.

Hravá vyjmenovaná slova

Cena s DPH:
44 Kč
 ks

Český jazyk 3 (pracovní sešit) - A4

Cena s DPH:
59 Kč
 ks