Porozumění v souvislostech

Prohlédněte si aktuální leták:

Získejte MIUč+ k nákupu zdarma:

Akce je poskytována pouze školám při nákupu na nns.cz nebo u partnerů akcí.
Seznam partnerů akcí bude zveřejněn na nns.cz/akce.

PŘÍRODOVĚDA


Nová řada učebnic, pracovních sešitů a multimediálních interaktivních učebnic (MIUč+) pro vzdělávací obor Člověk a jeho svět klade důraz na porozumění v souvislostech.
– Učebnice doporučená pro 4. ročník je členěna podle ekosystémů. V závěru kapitol o ekosystémech je uveden význam daného ekosystému pro člověka a vysvětlení, proč je správné chování člověka k přírodě důležité.
– V učebnici pro 5. ročník je u jednotlivých orgánových soustav kladen důraz na doporučení z oblasti první pomocipéče o zdraví.
– Každá kapitola v učebnici obsahuje úvodní motivační text, který společně s kontrolními otázkami vede žákyně a žáky ke čtení s porozuměním.
– Texty jsou doplněny mezipředmětovými vazbami (především do českého jazyka, matematiky, vlastivědy, hudební výchovy a tělesné výchovy).
– Integrovat výuku anglického jazyka pomohou vybraná anglická klíčová slova v zápatí stran učebnic. Součástí MIUč+ jsou tato slova namluvena rodilým mluvčím.

Přírodověda 4

Klíčové kompetence a očekávané výstupy k Přírodovědě 4

Přírodověda 5

Klíčové kompetence a očekávané výstupy k Přírodovědě 5

Kompletní aktuální nabídku titulů naleznete zde.

VLASTIVĚDA Poznáváme naše dějiny


 

 

Větší prostor, než bývá zvykem, je věnován moderním dějinám. Jejich poznání vede žáky nejen k lepšímu porozumění dnešní společnosti, ale také k uvědomování si významu dodržování lidských práv a svobod a k utváření hodnot, jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance a odpovědnost.

UČEBNICE


– Jednotlivé kapitoly začínají časovou osou, na níž je pro snazší orientaci vyznačeno právě probírané dějinné období.

– Kapitoly věnované dobovému způsobu života a práce jsou uvedeny výpravnou motivační ilustrací. Jednoduché otázky k této ilustraci vedou žáky k uvědomění si základních aspektů tehdejšího života.

– Kapitoly popisující utváření a vývoj českého státu obsahují motivační text, díky němuž se žáci mohou pomocí kontrolních otázek zdokonalit ve čtení s porozuměním.

– Žákům s hlubším zájmem o dějiny mohou doplňující mapky pomoci zařadit „naše“ dějinné události do evropského kontextu.

– Rozvíjení znalostí a probouzení zájmu o dějiny podporují doplňující informace uvedené jako zajímavosti, jejichž znalost by po žácích neměla být vyžadována.

– Zařazeno je více typů úkolů: Na souvislost probíraného učiva s dřívějším učivem poukazují opakovací otázky. Otázky k zamyšlení (jejichž řešení jsou uvedeny v klíči) a mezipředmětové úkoly napomáhají zapamatování učiva a podporují vyvozování souvislostí a rozvoj logického myšlení. Úkoly pro práci ve skupinách vedou žáky ke spolupráci a respektování názorů a práce svých spolužáků. Otázky k práci s internetem a encyklopediemi žáky vybízející k vyhledávání dalších informací.

– V průřezových tématech je důraz kladen na utváření hodnot a rozpoznání základních demokratických a nedemokratických rysů společnosti i na odpovědnost za ochranu přírody.

– Pod čarou jsou uvedena anglická slovíčka, která souvisejí s probíraným učivem.

– V závěru kapitol si žáci společně s vtipným lišákem učivo zopakují prostřednictvím stručného shrnutí a opakovacích otázek.

– K prověření znalostí větších učebních celků jsou připravena dvě čtvrtletní a jedno závěrečné opakování.

– V tipech na výlety za poznáním českých dějin a života našich předků jsou v mapě ČR vyznačeny nejen cíle výletů (skanzeny, památníky a muzea týkající se probíraných období), ale také místa, kde se nacházejí stavby, památky, popř. naleziště významných historických artefaktů na ilustračních fotografiích.

– U příslušných historických událostí jsou objasněny důvody pro stanovení státních svátků a je poukázáno na hodnoty, které si máme připomínat.

Prohlédněte si ukázkové strany:

PDF ukázka učebnice Vlastivěda 4 – Poznáváme naše dějiny – Z pravěku do novověku

PDF ukázka učebnice Vlastivěda 5 – Poznáváme naše dějiny – Z novověku do současnosti

PRACOVNÍ SEŠITY

Barevný pracovní sešit tvoří jeden funkční celek s učebnicí. Pomocí otevřených otázek i nápaditých a zábavných úkolů (řešení doplňovaček, přesmyček, osmisměrek) si žáci procvičí a upevní učivo. Sešit obsahuje i časovou osu se shrnutím základních událostí probraného období našich dějin.

MIUč+

VLASTIVĚDA Poznáváme svět kolem nás

– Na základě přesvědčení, že výchova ke zdravému vlastenectví a občanství spočívá v zodpovědnosti a zájmu o své okolí a vlast, jsou nově zařazena témata, která u žáků podporují sebepoznání a sebehodnocení, podněcují je ke kritickému myšlení a povzbuzují je v jejich prosociálním chování a v zájmu o dění ve společnosti.

– Samostatné kapitoly jsou věnovány také finanční gramotnosti, občanské společnosti či mediální výchově.

– Vzhledem k tomu, že nové učivo vlastivědy je často prohloubením dosavadních znalostí z prvouky, jsou jednotlivé kapitoly uvozeny obrazovou myšlenkovou mapou, která může pomoci jak při opakování, tak při navození zájmu o nové poznatky.

– Učitelé si mohou z řady rozmanitých úkolů vybrat ty, které budou nejlépe vyhovovat konkrétní skupině žáků.

– Žáci jsou v úkolech vedeni k tomu, aby se naučili vyhledávat informace nejen v textu, ale i v mapách, jednoduchých grafech či na internetu a také aby se získané informace naučili zpracovávat.

– Vzhledem k požadavku, aby se žáci zabývali zejména krajem, v němž žijí, jsou všechny kraje společně představeny pouze stručně v mapě. Informace o svém bydlišti a kraji, v němž žijí, žáci sami průběžně zpracovávají v úkolech „Mé bydliště a okolí“ a „Náš kraj“ (uprostřed pracovního sešitu) na základě úkolů v učebnici. V učebnici je dále uveden odkaz na stránky NOVÉ ŠKOLY, s.r.o., na nichž jsou podrobnější představení jednotlivých krajů k dispozici (jsou také součástí MIUč+).

Prohlédněte si ukázkové strany:

PDF ukázka učebnice Vlastivěda 5 – Poznáváme svět kolem nás – Jsme občané